Tải bản đầy đủ

Bài 20 : Các dạng cân bằng


CÁC DẠNG CÂN BẰNG.
CÂN BẰNG CỦA MỘT
VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:vật sẽ trở về vò trí
cũ.

O
G
P

Vật đang ở vò trí cân bằng có G thấp hơn O.
Nếu đưa vật ra khỏi vò trí
cân bằng
O
G

P

1. CÂN BẰNG BỀN:
Cân bằng này gọi là cân
bằng bền.

I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:
1. CÂN BẰNG BỀN:
2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN:
Vật đang ở vò trí cân bằng có
G cao hơn O .
Nếu đưa vật ra khỏi vò trí cân
bằng


vật không thể trở về vò trí
cũ.
G
O
P

G
O
P

Cân bằng này gọi là cân bằng
không bền.

O G
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG:
1. CÂN BẰNG BỀN:
2. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN:
3. CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH:
Vật ở vò trí cân bằng có G
trùng với O.
Nếu đưa vật ra khỏi vò trí
cân bằng
vật sẽ cân bằng ở
vò trí mới.
O G
P

P

Cân bằng này gọi là cân
bằng phiếm đònh.

CÁC DẠNG CÂN BẰNG.
I. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.
II. ĐỀU KIỆN CÂN BẰNG.
III. MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×