Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

de kiem tra dai 9 chuong I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (26.92 KB, 1 trang )

Trờng THCS Hải Tây
Họ và tên :.......................................
Lớp : 9.....................................
Chữ ký PHHS :..............................
Kiểm tra: Đại số 9
Thời gian: 15phút
Bài số :.......
Ngày .......tháng năm 2008
Đề 1:
Giải các phơng trình:
a) 5x
2
+ x + 2 = 0 b) 7x
2
+ 9x 2
=0
c) 4x + 4x
2
+ 1 = 0
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Điểm
Lời phê

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×