Tải bản đầy đủ

Tinh tuong doi cua chuyen dong


Ban Khoa học tự nhiên
Ban Khoa học tự nhiên
Tiết 12 bài 10
Tiết 12 bài 10
TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG


CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
Giáo viên : Tô Tùng Thanh

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Thế nào là chuyển
động tròn đều ?

Đáp án
Đáp án
-

Chuyển động có quỹ đạo
tròn
-
Chất điểm đi được những cung
tròn có độ dài bằng nhau trong
những khoảng thời gian bằng
nhau tuỳ ý

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 2.Hãy cho biết phương
Câu 2.Hãy cho biết phương
Và chiều của véctơ gia tốc
Và chiều của véctơ gia tốc
Trong chuyển động tròn.
Trong chuyển động tròn.

Đáp án
Đáp án
-
Véctơ gia tốc vuông góc với
véctơ vận tốc
-
Hướng vào tâm đường tròn

Tiết 12 bài 10
Tiết 12 bài 10

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN
TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN
ĐỘNG – CÔNG THỨC CỘNG VẬN
ĐỘNG – CÔNG THỨC CỘNG VẬN
TỐC
TỐC

--------------------------
1. Tính tương đối của chuyển động :

V

. .
Hình 10.1a

Hình 10.1b
V

. .

Ta rút ra kết luận :

Vò trí và vận tốc của
một vật có tính tương
đối

2. Ví dụ về chuyển động của
người trên bè
Xét chuyển động của một
người đi trên một chiếc bè
đang trôi trên sông

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×