Tải bản đầy đủ

Khong khi co nhung tinh chat gi

06/30/134-11-2004 1

Tr­êng tiÓu häc sen chiÎu
Tr­êng tiÓu häc sen chiÎu


Khoa
häc
Líp
4
2
Gi¸o viªn dù thi: NguyÔn ThÞ Hång CÈm
Tr­êng TiÓu häc Sen ChiÓu Phóc thä–
Hµ T©y
3
Kiểm tra bài cũ:

1/ Làm thế nào để biết không khí có ở quanh mọi vật?

2/ Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là gì?


Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007.
Khoa học
4
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007
Khoa học
Không khí có những tính chất gì?
Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi, vị của không
khí.
Câu hỏi thảo luận
1/ Em có nhìn thấy không khí không? Tại sao?
2/ Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm, em nhận thấy
không khí có mùi vị gì?
3/ Đôi khi ngửi thấy mùi hương thơm hay một
mùi khó chịu, đó có phải là mùi của không khí
không? Cho ví dụ.
5
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007
Khoa học
Không khí có những tính chất gì?
Mắt ta không nhìn thấy không khí vì không khí trong
suốt và không màu.
Không khí không có mùi, không có vị.
Khi ta ngửi thấy mùi thơm hay một mùi khó chịu, đấy
không phải là mùi của không khí mà là mùi của những
chất khác có trong không khí. Ví dụ mùi nước hoa hay mùi
của rác thải
Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi, vị của không khí.
Nhận xét
6
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007
Khoa học
Không khí có những tính chất gì?
Kết luận:
Không khí trong suốt , không có
màu, không có mùi, không có vị.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×