Tải bản đầy đủ

Tiêt 15 CĂN BẬC BA


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS
TRƯỜNG THCS
KIM ÂÄÖNG
KIM ÂÄÖNG


KÊNH CHAÌO QUYÏ THÁÖY CÄ CUÌNG CAÏC EM HOÜC SINH
Giáo viên:
Giáo viên:
TRÁÖN ÂÇNH
TRÁÖN ÂÇNH
TRAI
TRAI
THỰC HIỆN
THỰC HIỆN
CÀN BÁÛC
BA
Tiãút

15

HS1: Thổỷc hióỷn
HS1: Thổỷc hióỷn
pheùp tờnh:
pheùp tờnh:
Cn bỏỷc hai cuớa mọỹt sọỳ a khọng ỏm laỡ
sọỳ x khọng ỏm sao cho x
2
= a
Vồùi a > 0, coù õuùng hai cn bỏỷc hai laỡ
vaỡ -
a
Vồùi a = 0, coù mọỹt cn bỏỷc hai laỡ chờnh
sọỳ 0
2
18
2 1
a
a a
a
+ +

HS2:Nóu õởnh nghộa cn bỏỷc hai cuớa mọỹt sọỳ a
HS2:Nóu õởnh nghộa cn bỏỷc hai cuớa mọỹt sọỳ a
khọng ỏm
khọng ỏm
Vồùi a > 0, a = 0 mọựi sọỳ coù mỏỳy cn bỏỷc hai ?
Vồùi a > 0, a = 0 mọựi sọỳ coù mỏỳy cn bỏỷc hai ?
2
18 3 2 2 ( 2 1) 5 2
2 1
a
a a a a a a a
a
+ + = + + + = +

Giaới
Kióứm tra
aCho hỗnh vuọng coù dióỷn tờch S = 16 . Tỗm
õọỹ daỡi caỷnh a cuớa hỗnh vuọng õaợ cho?
Vỏỷy khi bióỳt thóứ tờch hỗnh lỏỷp
phổồng, ta coù thóứ tỗm õổồỹc caỷnh
hỗnh lỏỷp phổồng khọng?.óứ giaới
quyóỳt vỏỳn õóử nỏửy ta cuỡng nghión
cổùu baỡi CN BC BA
S = 16
X= ?
V
X=?

Tióỳt 15 CN BC
BA
I/khaùi nióỷm cn bỏỷc
ba
Goỹi x laỡ caỷnh hỗnh lỏỷp phổồng,V thóứ tờch hỗnh
lỏỷp phổồng.
Haợy nóu cọng thổùc tờnh thóứ tờch cuớa hỗnh lỏỷp
phổồng?
V= x
3
X
3
= ?
Baỡi toaùn: Mọỹt ngổồỡi thồỹ cỏửn laỡm mọỹt thuỡng
lỏỷp phổồng chổùa õổồỹc õuùng 64 lờt nổồùc.
Hoới ngổồỡi thồỹ õoù phaới choỹn õọỹ daỡi caỷnh
cuớa thuỡng laỡ bao nhióu õóximeùt ?
V=64
X=?

Nhỏứm tờnh x = ? Vỗ
sao ?
x = 4 ( vỗ 4
3
=
64 )
Ta coù 4
3 =
64; ngổồỡi ta goỹi 4 laỡ cn bỏỷc
ba cuớa 64
- Vỏỷy cn bỏỷc ba cuớa mọỹt sọỳ a laỡ mọỹt sọỳ
x nhổ thóỳ naỡo ?
Tỗm cn bỏỷc ba cuớa
-8
nh ngha
Cn bỏỷc ba cuớa mọỹt sọỳ a laỡ mọỹt sọỳ x
sao cho x
3
= a
X
3
= 64
Tổồng tổỷ tỗm cn bỏỷc
ba cuớa 8
cn bỏỷc ba cuớa 8 laỡ 2 vỗ
2
3
= 8
cn bỏỷc ba cuớa -8 laỡ -2 vỗ (-
2)
3
=8
cn bỏỷc ba cuớa -27 laỡ -3 vỗ ( -3 )
3

= -27
Tỗm cn bỏỷc ba
cuớa 0
Tỗm cn bỏỷc ba
cuớa -27
cn bỏỷc ba cuớa 0
laỡ 0

Tióỳt 15 CN BC
BA
I/khaùi nióỷm cn bỏỷc
ba
Cn bỏỷc ba cuớa mọỹt sọỳ a laỡ mọỹt sọỳ x
sao cho x
3
= a
ởnh
nghộa
Cn bỏỷc ba cuớa sọỳ a
kờ hióỷu:
3
a

Vy vi s a bt k cú my cn bc ba ?
Cn bỏỷc ba cuớa sọỳ dổồng laỡ sọỳ
dổồng
Cn bỏỷc ba cuớa sọỳ ỏm laỡ sọỳ ỏm
Cn bỏỷc ba cuớa sọỳ 0 laỡ sọỳ 0
- Mọựi sọỳ a õóửu coù duy nhỏỳt mọỹt
cn bỏỷc ba.
- Vồùi a > 0, a = 0, a < 0 thỡỡ cn bỏỷc
ba cuớa chuỳng laỡ caùc sọỳ nhổ thóỳ
naỡo ? ỡ
Mọựi sọỳ a õóửu coù duy nhỏỳt mọỹt
cn bỏỷc ba.
Nhỏỷn
xeùt:
Cn bỏỷc ba cuớa 8 laỡ 2 vỗ
2
3
= 8
Cn bỏỷc ba cuớa -27 laỡ -3 vỗ ( -3 )
3

= -27
Vờ
du:ỷ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×