Tải bản đầy đủ

Câu trần thuật đơn có từ "là"


KÝnh chµo
quý thÇy c« gi¸o
vÒ dù giê th¨m líp!


Câu trần thuật đơn là
loại câu do một cụm
C - V tạo thành, dùng
để giới thiệu, tả hoặc
kể về một sự việc, sự
vật hay để nêu một ý
kiến.
Câu trần thuật đơn
là gì? Cho ví dụ.
Kiểm tra bài cũ

Câu trần thuật đơn có từ là
I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là
1.Tìm hiểu ví dụ:
Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.
(Vũ Trinh)
b. Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của
một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó
nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
(Theo Ngữ văn 6, tập một)
c.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.

a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.
(Vũ Trinh)
//
C V
b.Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng cho sự diễn đạt.
(Theo Ngữ văn 6, tập hai)
//
C V
c.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
//
C V
d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.//
C V
Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo
thành?
là+CDT
là+CĐT
là+CDT
là+TT

là + DT (CDT)
là + ĐT (CĐT)
là + TT (CTT)
Câu trần thuật đơn có từ là
I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là
1. Tìm hiểu ví dụ:
2. Kết luận:
- Trong câu trần thuật đơn có từ là:
+ Vị ngữ thường được tạo thành bởi:

Chọn những từ, cụm từ phủ định (không, không phải, chưa, chưa
phải) thích hợp để điền vào trước vị ngữ của các câu sau:
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết hợp với từ nào?
không phải
1. Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc.
2.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo,sáng sủa.
//
C V
//
C V
-> Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc.
->Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong
trẻo, sáng sủa.
chưa phải

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×