Tải bản đầy đủ

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM


Bảo vệ
tài nguyên thiên
nhiên Và môi trường
ĐỊA LÝ lớp 12
ĐỊA LÝ lớp 12

1.
1.
Hieọn traùng taứi
Hieọn traùng taứi
nguyeõn rửứng
nguyeõn rửứng
Rừng bò suy thoái
Rừng bò suy thoái
?
Nêu nhận xét về sự biến động diện

tích rừng ở nước ta qua các năm qua.
Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?

Bảng 13.1. Sự biến động
diện tích rừng qua một số
năm
Năm
Tổng diện
tích có
rừng
(triệu ha)
Diện tích
rừng tự
nhiên
(triệu ha)
Diện tích
rừng trồng
(triệu ha)
Tỉ lệ che
phủ (%)
1943
1975
1983
1990
1999
2003
14.3
9.6
7.2
9.2
10.9
12.1
14.0
9.5
6.8
8.4
9.4
10.0
0
0.1


0.4
0.8
1.5
2.1
43.8
29.1
22.0
27.8
33.2
36.1

Tổng diện tích rừng có sự biến động
Rừng tự nhiên có sự biến
động theo xu hướng giảm diện
tích
Tỷ lệ che phủ có nhiều biến
động

* Mặc dù diện tích rừng
đang được phục h i nhưng ồ
tài nguyên rừng vẫn bò
suy thoái vì chất lượng
rừng không ngừng bò giảm
sút.
*Có sự biến động diện tích
các loại rừng qua một số
năm.

?
Dựa vào SGK trang
55. quan sát bảng
13.1 và 13.2, hãy so
sánh biến động diện
tích và chất lượng
rừng. Rút ra nhận
xét ?

Bảng 13.2.
Sự biến động diện tích rừng qua một số năm
(triệu ha)
Loại rừng 1943 1975 1983 1990 1999
Rừng giàu và
rừng trung
bình
9.8 3.3 2.9 2.4 2.1
Rừng nghèo
và phục hồi
2.0 3.0 4.4 4.6Diện tích rừng tuy có
Diện tích rừng tuy có
tăng nhưng phần lớn
tăng nhưng phần lớn
là rừng non mới phục
là rừng non mới phục
hồi và rừng trồng.
hồi và rừng trồng.

2. Nguyeân nhaân:

Mở rộng diện tích canh tác
để trồng cây lương thực,
cây công nghiệp lâu năm.

Tình traïng du canh du cö

Chaởt phaự rửứng laỏy cuỷi

Do chaùy röøng.

Do chieán
tranh

Do
gia
taên
g
daân
soá

H
U

Q
uRừng
suy giảm
về số
lượng &
chất
lượng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×