Tải bản đầy đủ

cong thuc luong giac

Bài tập lợng giác:
Bài 1: cho
3
cos
4
x =

2
x


< <
tính các hàm số lợng giác khác của x
Bài2: cho
5
sin cos
4
x x+ =
tính a,
sin .cos ?x x
=

b,
sin cos ?x x
=
c,
3 3
sin cos ?x x+ =
Bài 3:cho
tan cot 3x x
=
tính a,
2 2
tan cot ?x x+ =
b,
tan cot ?x x
+ =
c,
4 4
tan cot ?x x+ =
Bài 4: cho
tan 2x
=
tính gtrị của
4 3 2 2 3 4
4 3 2 2 3 4
3sin 5sin .cos 77 sin .cos 4 sin .cos 2 cos
5sin 3sin .cos 2sin .cos 10 sin .cos 3cos
x x x x x x x x
G
x x x x x x x x
+ +
=
+ +
đsố -37/40
Bài 5 cho
4 4
1
3sin cos
2
x x =
tính A =


4 4
sin 3cos ?x x+ =
Bài6: cho
4 4
98
3sin 2 cos
81
x x+ =
tính A =
4 6
2 sin 5 cos ?x x =
Bài 7: cho
4 4
sin 2 cos 1x x+ =
tính A =
6 8
5sin 8 cos ?x x =
Bài8: cho
cot 2x =
với
3
2
2
x


< <
tính E=
2
2 sin 3cos 4 tanx x x+
Bài 9: cho tan x =3 tính A=
3 3
4 sin 3cos
sin cos
x x
x x
+
+
và B =
2 2
4 cos 3sin cos 7x x x sin x +
Bài 10:cho sin x = -1/2và
0 0
180 270x< <
tính A = 3 co s x 4 sin x + tan x +cot x
B=
tan cot
2 tan 5 cot
x x
x x
+
+
Bài 11 : chứng minh rằng các biểu thức sau ko phụ thuộc vào x:
4 4 2 2 2
1
2 cos sin sin .cos 3sinA x x x x x= + +
;
( ) ( )
2 2
2
cot tan cot tanA x x x x= +
;
3
2 cot 1
tan 1 cot 1
x
A
x x
+
= +

;
( ) ( )
4 4 6 6
4
3 sin cos 2 sin cosA x x x x= + +
;
4 4 2
5
cos sin 2 sinA x x x= +
4 2 2 2
6
cos sin cos sinA x x x x= + +
6 6 4 4 2
7
sin cos 2 sin cos sinA x x x x x= + +
6 4 2 2 4 4
8
cos 2 sin cos 3sin cos sinA x x x x x x= + + +
4 4
9
6 6
sin cos 1
sin cos 1
x x
A
x x
+
=
+
( )
( )
4 4 2 2
10
cos sin 1 tan cot 2A x x x x= + + +
Bài trăc nghiệm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×