Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.82 KB, 4 trang )

CÂU TRẮC NGHIỆM
PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Câu 1: Trong hệ điều hành Windows Xp, khi xuất hiện hộp thoại đăng nhập ta có
thể
a) Nhấn phím ESC để bỏ qua
b) Nhập bất kỳ User name & Password
c) Phải nhập đúng User name & Password
d) Thực hiện một trong 3 cách trên đều được
câu 2: Trong Windows Explorer muốn đổi tên thư mục ta dùng bàn phím nóng
nào sau đây.
a) Click vào tên thư mục và ấn phím F2
b) Click vào tên thư mục và dùng lệnh Edit / Rename
c) Các câu A và B đều đúng
d) Các câu A và B đều sai
câu 3: Trong máy tính bộ phận CPU là:
a) Bộ nhớ chính của máy
b) Nơi chứa dữ liệu quan trọng
c) Phần mềm của máy
d) Đơn vị xử lý trung tâm
câu 4: Click mouse vào Button Start/ Setting/ Control Panel chọn Regional and
Language Options để:
a) Để thay đổi dạng ngày tháng
b) Thay đổi dạng tiền tệ
c) Thay đổi dạng số thức
d) Cả 3 đều đúng
câu 5: Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang làm việc với máy mà
gặp sự cố nào đó , ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây:
a) Ctrl_Shift_Delete
b) Ctrl_Alt_Delete
c) Ctrl_Alt_Del_Shift
d) Các câu trên đều sai


Câu 6: Trong windows Explore khi xoá hẳn File/Folder không phục hồi ta sử
dụng :
a) Shift_Delete
b) Ctrl_Delete
c) Ctr_shift_Delete
d) Alt_Delete
1


Câu 7: Hệ điều hành là gì ?
a) Là các chương trình điều khiển máy tính hoạt động và giúp giao tiếp giữa
người và máy tính
b) Là hệ thống các chương trình nhằm giúp người dùng viết các chương trình
cho máy tính
c) Là tập hợp các chương trình do Microsoft sản xuất như: Dos, Windows95,
……
d) Tất cả đều đúng
Câu 8: Cách thức nào sau đây dùng để chọn mục tìm kiếm 1 tệp (file) trong ổ đĩa
cứng, ta bắt đầu từ Menu Start?
a) Start Search Chọn for file or folder
b) Start Find Chọn for file or folder
c) Click right mouse vào Start Search chọn for file or folder
d) Câu a và c đều đúng
Câu 9: Hệ điều hành Windows 95/98/2000/xp là:
a) Hệ điều hành mạng
b) Các phần mềm ứng dụng
c) Các phần mềm tiện ích
d) Phần mềm cơ bản hệ thống
Câu 10: Trong các kí hiệu sau, kí hiệu nào dùng làm đơn vị đo thông tin trong
máy tính ?

a) Gb, Bytes (B), Bit, Kb, Mb
b) FDD
c) HDD
d) KG
Câu 11: Để phục hồi Folder/File đã xoá trong Recycle ta chọn Folder/File rồi
chọn lệnh?
a) Cut
b) Delete
c) Restore
d) Tất cả đều sai
Câu 12: Khi mở nhiều cửa sổ nằm trên thanh Taskbar, tổ hợp phím nào sau đây
dùng để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ?
a) Alt + Tab
b) Tab + Shift
c) Shift + Alt
d) Tab + Esc

2


Câu 13: Trong môi trường windows xp nếu đặt tên cho file là “Bang luong
12/12/08” thì:
a) Sai, vì có dạng ngày tháng
b) Sai, vì có dạng ngày tháng và dấu /
c) Sai, vì có dấu /
d) Cả 3 câu trên không sai
Câu 14: Trong cửa sổ Windows Explorer chức năng Menu Edit/Invert Selection
dùng để:
a) Chọn các File/Folder không liên tục
b) Chọn các File/Folder liên tục

c) Chọn ngược lại các File/Folder đã chọn
d) Cả 3 đều đúng
Câu 15: Trong cửa sổ Windows, để chọn các File/Folder không liên tục. Click
mouse lên File/Folder và ấn phím gì để chọn File/Folder tiếp theo.
a) Alt
b) Ctrl
c) Insert
d) Không thể chọn
Câu 16: Để đặt thuộc tính ẩn cho File or Folder ta chọn lệnh:
a) View Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder
b) Tools Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder
c) Click right mouse trên đối tượng Properties  chọn Hidden
d) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 17: Cách thức nào trong windows xp dùng để thay đổi chế độ hiển thị màn
hình ?
a) Vào Start Setting Control panel Display
b) Click right mouse trên vùng trống Desktop Properties
c) Hai câu trên đều đúng
d) Các câu trên đều sai
Câu 18: Các tuỳ chọn trong Control Panel có tác dụng.
a) Thay đổi các thông số hệ thống máy tính
b) Thay đổi tên của các đối tượng
c) Thay đổi thuộc tính của Folder và File
d) Các câu trên đều đúng

3


Câu 19: Để tạo nhóm (group), người quản trị logon vào mạng với user của người
quản trị (Administator). Ta chọn chức năng nào trong Control panel

a) Start/ Control Panel/ Administrator Tools/ Computer management
b) Start/ Control Panel/ Network Connections
c) Cả 2 câu trên sai
d) Cả 2 câu trên đúng
Câu 20: Để thay đổi chế độ phân giải (hiển thị) của màn hình thì right click chỗ
vùng trống trên desktop sau đó:
a) Chọn properties  Apperance
b) Chọn properties  Effect
c) Chọn properties  Backgroud
d) Chọn properties  Settings
Để xem tên của máy tính, ta thực hiện thao tác nào?
Để hiển thị hoặc ẩn biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop, ta thực
hiện cách nào?
Để chia sẽ thư mục (Folder) nào đó ta thực hiện cách nào?

4Xem Thêm

×