Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Bài tập nhóm phân tích một gương lãnh đạo việt nam trong thời kỳ từ cổ đại đến 1858

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (760.85 KB, 18 trang )

LOGO

Nhóm 1 – lớp QTKD 1 – khoá 21 – ĐH Kinh tế - ĐHQG

Báo cáo bài tập nhóm:
Môn Lãnh đạo
Phân tích một gương lãnh đạo Việt Nam trong
thời kỳ từ cổ đại đến 1858: Phùng Khắc Khoan


Phân tích một gương lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ từ cổ
đại đến 1858 : Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan

3

Mar 28, 2017

Thành viên nhóm KINH TẾ TRẺ
1. Mai Việt Bắc
2. Đàm Thị Thuỷ
3. Lưu Thị Phương Dung
4. Nguyễn Thu Đan
5. Phan Tuấn Nam
6. Vũ Minh Thanh
7. Quách Tuấn Hiển
8. Nguyễn Thu Hà
9. Phạm Bích Ngọc
10. Trịnh Lê Hà
11. Ngô Anh Tuấn
2Phân tích một gương lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ từ cổ
đại đến 1858 : Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan

1
1
2

Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc
Phương Dung, Thu Đan, Tuấn Nam

3

Hội nhập quốc tế
Thu Hà, Tuấn Hiển

4

Mar 28, 2017

Tình hình chính trị
Bích Ngọc, Ngô Anh Tuấn

Doanh nhân Phùng Khắc Khoan
Minh Thanh, Lê Hà, Đàm Thuỷ
3


1.1 Tình hình chính trị:
1.1.1 Thời nhà Mạc (1527 – 1592) :


3

Mar 28, 2017

4


1.1 Tình hình chính trị:
1.1.1 Thời nhà Lê Trung Hưng (1533 – 1789):

3

Mar 28, 2017

5


1.2 Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc :
1.2.1 Kinh tế thời Mạc (1527 – 1592):

3

Mar 28, 2017

1.
1.
----1.
1.
---


Thủ
Thủ công
công nghiệp
nghiệp::
Nghề
Nghề đúc
đúc tiền
tiền
Nghề
Nghề chạm
chạmkhắc
khắc đá
đá
Nghề
Nghề làm
làmgốm
gốmsứ
sứ
Nghề
Nghề dệt
dệt
Thương
Thương mại:
mại:
Nội
Nộithương
thương
Ngoại
Ngoại thương

thương
6


1.2 Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc :
1.2.2 Kinh tế Đại Việt thời Lê Trung Hưng (1592 – 1789):
Nông nghiệp Đàng ngoài thời Lê Trung Hưng:

-

Chính sách quân điền: ưu đãi binh lính

-

Các công thần: Ban lộc điền

-

Thu thuế từ các ruộng khác, ban hành “hình lệ”

-

1780, thu thuế ruộng tư

3-

Triều Lê – Trịnh quan tâm trị thuỷ

-


Có nhiều thành tựu trong nông nghiệp

-

Trồng cây công nghiệp: thuốc lào, chè ...

Mar 28, 2017

7


1.2 Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc :
1.2.2 Kinh tế Đại Việt thời Lê Trung Hưng (1592 – 1789):
Nông nghiệp Đàng trong thời Lê Trung Hưng:

3

-

1618 thu thuế ruộng công

-

Chính sách kích thích phát triển ruộng tư

-

1669 ban hành phép thu thuế

-


Sản xuất nông nghiệp:

+ Đào vét sông và kênh
+ Tạo ra đặc sản nông nghiệp các vùng

Mar 28, 2017

8


1.2 Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc :
1.2.2 Kinh tế Đại Việt thời Lê Trung Hưng (1592 – 1789):
Thủ công nghiệp Đàng ngoài thời Lê Trung Hưng:

3

-

Thủ công nghiệp nhà nước

-

Đóng tàu

-

Đúc tiền

-


Đúc súng

-

Khai thác mỏ

-

Thủ công nghiệp nhân dân

Mar 28, 2017

9


1.2 Kinh tế Việt Nam thời Lê – Mạc :
1.2.2 Kinh tế Đại Việt thời Lê Trung Hưng (1592 – 1789):
Thủ công nghiệp Đàng trong thời Lê Trung Hưng:

3

-

Thủ công nghiệp nhà nước

-

Đóng tàu, thuyền


-

Đúc tiền

-

Đúc súng

-

Khai thác mỏ

-

Các ngành khác

-

Thủ công nghiệp nhân dân

Mar 28, 2017

10


1.3 Ngoại thương Việt Nam trước 1802:
1.3.1 Ngoại thương Việt Nam ở Đàng Trong:

Đối tác phương Đông Đối tác phương Tây
Trung Quốc

Bồ Đào Nha
Nhật Bản
Hà Lan
Anh

Các cảng khẩu
Hội An
Thanh Hà
Sài Gòn – Gia Định

Ảnh hưởng của ngoại thương với kinh tế Đàng Trong

Mar 28, 2017

11


1.3 Ngoại thương Việt Nam trước 1802:
1.3.1 Ngoại thương Việt Nam ở Đàng Trong:

Đối tác phương Đông
Trung Quốc
Nhật Bản

Đối tác phương Tây Các cảng khẩu
Bồ Đào Nha
Phố Hiến
Hà Lan
Anh
Pháp


Ảnh hưởng của ngoại thương với kinh tế Đàng Ngoài

Mar 28, 2017

12


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:

Phùng
Khắc
Khoan

Mar 28, 2017

13


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:
1.4.1 Tiểu sử :
Phùng Khắc Khoan
-

Phùng Khắc Khoan (1528 – 1613) tại Hà Tây. tự
Hoằng Phu, làm quan nhà Lê Trung Hưng
Theo Lê Bá Tỵ tham gia cuộc phù Lê diệt Mạc
1557 đỗ đầu khoa thi Hương ở Yên Định
1558 – 1571 làm quan nhà Lê Trung Tông
1580 đỗ Hoàng giáp đời Lê Thế Tông

1597 đi sứ sang triều Minh (Trung Quốc)
Mất năm 1613, được truy tặng chức Thái Phó

Mar 28, 2017

14


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:
1.4.2 Những đóng góp nổi bật của Phùng Khắc Khoan :
a) Về ngoại giao – chính trị :

Mar 28, 2017

15


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:
1.4.2 Những đóng góp nổi bật của Phùng Khắc Khoan :
b) Về kinh tế :

Mar 28, 2017

16


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:
1.4.2 Những đóng góp nổi bật của Phùng Khắc Khoan :
c) Về xã hội :


Mar 28, 2017

17


1.4 Doanh nhân Phùng Khắc Khoan:
1.4.2 Những đóng góp nổi bật của Phùng Khắc Khoan :
Phẩm chất của nhà lãnh đạo ở Phùng Khắc Khoan :

Mar 28, 2017

18Xem Thêm

×