Tải bản đầy đủ

RUNG CHUONG VANG 7. TRUONG LE LOI. HUE+


NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ tham dù héi thi Tuæi th¬ th«ng minh.

PhÇn
Giao l­u
AEROBIC

1 2 3 4 5
6 7
8


9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

C©u 1: T×m sè lÎ nhá
nhÊt cã 3 ch÷ sè?
§¸p ¸n: 101
00
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ba tuổi chưa nói chưa cười
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru
Chợt nghe nước có giặc thù
Vượt cao mười trượng, quân thù tan xương.

Đáp án: Thánh Gióng
Câu 2:
(Là ai?)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

C©u 3:Lª Lîi lªn ng«i hoµng
®Õ n¨m nµo?
§¸p ¸n: 1428
00
01
02
03
04
05
06


07
08
09
10

C©u 4: N¨m 2008, HuÕ tæ
chøc lÔ héi Festival lÇn thø
mÊy?
§¸p ¸n:LÇn thø 5
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

C©u 5: Líp kh«ng khÝ bao
quanh Tr¸i ®Êt ®­îc gäi lµ g× ?
§¸p ¸n: KhÝ quyÓn
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

C©u 6 :Theo dâi ®o¹n b¨ng sau vµ cho biÕt
®©y lµ ai?
§¸p ¸n: §inh Bé LÜnh
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×