Tải bản đầy đủ

ÔN THI TN CHƯƠNG LƯỢNG TƯ ANH SÁNG

Chương 8
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Câu 1: Giới hạn quan điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích.
B. Bước sóng riêng của kim loại đó.
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó.
D. Công thoát của electron ở bề mặt kim loại đó.
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai:
A. Đối với mỗi kim loại dùng làm catốt, ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn trị số
0
λ
nào đó,
thì mới gây ra hiện tượng quang điện.
B. Dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt bằng không.
C. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ của chùm
sáng kích thích.
D. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt bằng không vẫn tồn tại dòng quang điện.
Câu 3: Các electron quang điện bị bức ra khỏi bề mặt kim loại khi ánh sáng kích thích chiếu vào bề
mặt kim loại có.
A. Cường độ ánh sáng rất lớn.
B. Bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định.

C. Bước sóng lớn.
D. Bước sóng nhỏ.
Câu 4: Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào:
A. Giao thoa ánh sáng và sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ.
B. Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi chúng cùng đi qua kính lọc sắc.
C. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra đối với các ánh sáng đơn sắc.
D. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau.
Câu 5: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại dùng làm catốt tùy thuộc:
A. Hiệu điện thế giữa anôt và catốt của tế bào quang điện.
B. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catôt.
C. Bản chất của kim loại đó.
D. Điện trường giữa anôt và catôt.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai:
A. Bên trong bóng thủy tinh của tế bào quang điện là chân không.
B. Dòng quang điện có chiều từ anôt sang catôt.
C. Catôt của tế nào quang điện trường được phủ bằng một lớp kẽm hoặc kim loại kiềm.
D. Trong tế bào quang điện, điện trường hướng từ catôt đến anôt.
Câu 7: Một tấm kẽm tích điện âm nếu chiếu vào một chùm tia hồng ngoại sẽ có hiện tượng gì xảy
ra ?
A. Tấm kẽm mất điện tích âm B. Tấm kẽm mất bớt electron
C. Tấm kẽm mất bớt điện tích dương D. Không có hiện tượng gì xảy ra
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây về thí nghiệm Hecxơ là đúng ?
A. Chiếu ánh sáng thích hợp có bước sóng đủ lớn vào bề mặt của tấm kim loại thì làm cho các electron ở
bề mặt kim loại đó bật ra.
B. Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào tấm kẽm tích điện dương, thì hai lá điện nghiệm vẫn cụp lại.
C. Hiện tượng trong thí nghiệm Hecxơ gọi là hiện tượng bức xạ nhiệt electron.
D. Thí nghiệm của Hecxơ chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.
Câu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện
0
λ
, công thoát A, hằng số Plăng h và vận tốc
ánh sáng c là:
A.
c
hA
=
0
λ
B.
0


λ
.A = h.c C.
hc
A
=
0
λ
D.
hA
c
=
0
λ
Câu 10: Công thức đúng về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm (U
h
), độ lớn điện tích electron
(e), khối lượng electron là (m) và vận tốc ban đầu cực đại của electron (V
0max
) là:
A. 2e.U
h
= m.v
2
0max
B. m.U
h
= 2e. v
2
0max
C. m.U
h
= e. v
2
0max
D. e.U
h
= m. v
2
0max
Câu 11: Phương trình nào sau đây sai so với phương trình Anhstanh ?
A. hf =
2
2
max0
mv
A
+
B. hf =
2
0
h
eUhc
+
λ

C.
h
eU
hchc
+=
0
λλ
D.
2
2
max0
0
mvhchc
+=
λλ
Câu 12: Cho khối lượng electron là m = 9,1.10
-31
kg, điện tích electron e = 1,6.10
-19
C. Biết hiệu điện
thế hãm bằng 45,5V. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là:
A. 3,2.10
6
m/s B. 1,444.10
6
m/s C. 4.10
6
m/s D. 1,6.10
-6
m/s
Câu 13: Cho điện tích electron e = . 1,6.10
-19
C. Biết cường độ dòng quang điện bão hòa bằng 24
µ
A.
Số electron quang điện đến đập vào bề mặt catốt trong mỗi giây là:
A. 1,5.10
12
hạt B. 3.10
13
hạt C. 1,5.10
14
hạt D. 0,67.10
13
hạt
Câu 14: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10
-19
J. Cho hằng số plăng h = 6,625.10
-34
Js, vận tốc của ánh
trong chân không c = 3.10
8
m/s. Bước sóng của ánh sáng này là:
A. 0,71
µ
m B. 0,66
µ
m C. 0,45
µ
m D. 0,58
µ
m
Câu 15: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
µ
m sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn
trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W ?
A. 1,2.10
19
hạt/s B. 6.10
19
hạt/s C. 4,5.10
19
hạt/s D. 3.10
19
hạt/s
Câu 16: Kết luận nào dưới đây về thuyết lượng tử ánh sáng là sai ?
A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục, mà thành
từng phần riêng biệt, đứt quãng.
B. Mỗi phần có mang một năng lượng hoàn tòan xác định gọi là lượng tử năng lượng.
C. Ta có cảm giác chùm là liên tục vì số lượng các phôtôn là rất lớn.
D. Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.
Câu 17: Phát biểu nào dưới đây về lưỡng tính sóng hạt là sai ?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tính chất sóng.
B. Hiện tượng quang điện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt.
C. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng.
D. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt.
Câu 18: Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện là sai ?
A. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn.
B. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại.
C. Phần lớn quang trở hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại.
D. Chỉ có tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loịa kiềm mới hoạt động được với ánh sáng khả kiến.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô là sai ?
A. Các vạch trong dãy Lyman được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo K.
B. Các vạch trong dãy Banme được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo N.
C. Các vạch trong dãy Pasen được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo M.
D. Trong dãy Banme có bốn vạch H,
δγβ
HHH ,,
thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 20: Các bức xạ trong dãy Lyman thuộc dãy nào của thang sóng điện từ ?
A. Tử ngoại
B. Hồng ngoại
C. Aùnh sáng khả kiến.
D. Một phần ở vùng tử ngoại vừa ở vùng nhìn thấy.
Câu 21: Các bức xạ trong dãy Banme thuộc dãy nào của thang sóng điện từ ?
A. Tử ngoại
B. Hồng ngoại
C. Aùnh sáng khả kiến
D. Một phần ở vùng tử ngoại, bốn vạch đầu ở vùng nhìn thấy.
Câu 22: Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc dãy nào của thang sóng điện từ ?
A. Tử ngoại.
B. Hồng ngoại
C. Aùnh sáng khả kiến.
D. Một phần ở vùng tử ngoại, bốn vạch đầu ở vùng nhìn thấy.
Câu 23: Bốn vạch H,
δγβ
HHH ,,
của nguyên tử hiđrô thuộc dãy nào ?
A. Lyman B. Banme C. Pasen D. Vừa Banme vừa Lyman
Câu 24: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 3.10
4
V. Cho điện tích electron e =
1,6.10
-19
C; hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
Bước sóng nhỏ nhất của chùm tia Rơnghen phát ra là:
A. 4,14.10
-11
m Đ B. 3,14.10
-11
mC. 2,25.10
-11
mD. 1,6.10
-11
m
Câu 25: Công thoát đối với Cêsi là A = 1eV. Cho khối lượng electron là m = 9,1.10
-31
kg. điện tích
electron e = -1,6.10
-19
C; hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c
= 3.10+8

m/s. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện khi chiếu vào Cêsi ánh sáng có
bước sóng 0,5

µ
m là:
A. 7,3.10
5
m/s Đ B. 4.10
6
m/s C. 5.10
5
m/s D. 6,25.10
5
m/s
Câu 26: Câu nào dưới đây về tính chất của tia Rơnghen là sai ?
A. Tia Rơnghen làm phát quang một số chất.
B. Tia Rơnghen gây ra hiệu ứng quang điện.
C. Tia Rơnghen làm iôn hóa môi trường.
D. Xuyên qua được tấm chì dầy vài centimét.
Câu 27: Giới hạn quang điện của Cs là 6600
0
A
. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, vận tốc của
ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Công thoát A của Cs là:
A. 3,74 eV B. 2,14 eV C. 1,52 eV D. 1,88 eV
Câu 28: Biết điện tích electron e = 1,6.10
-19
C. Trong thời gian 1 phút, có 1,2.10
7
electron tách khỏi
catôt của tế bào quang điện để về anôt. Cường độdòng quang điện bão hòa là:
A. 0,16 mA B. 0,32 mA C. 0,5 mA D. 0,8 mA
Câu 29: Catốt của tế bào quang điện làm bằng Cs có
m
µλ
6,0
=
. Cho khối lượng electron là m =
9,1.10
-31
kg, điện tích electron e = -1,6.10
-19
C. hằng số Plăng h=,625.10
-34
Js, vận tốc của ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s. Chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng
λ
=0,33
µ
m. Để triệt tiêu dòng
quang điện U
AK
phải thỏa mãn điều kiện:
A. U
AK


- 1,88 V B. U
AK


- 2,04 V
B. U
AK


- 1,16 V D. U
AK


- 2,35 V
Câu 30: Trong các nguồn sáng sau đây, nguồn nào cho quang phổ vạch phát xạ ?
A. Thỏi thép cacbon nóng sáng trong lò nung.
B. Mặt trời
C. Dây tóc của bóng đèn làm vonfram nóng sáng.
D. Bóng dđÌn nêon trong bút thử điện.
Câu 31: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ P = 100W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát
ra là 0,589
µ
m. Hỏi trong 30s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn ?
A. 6.10
24
B. 9.10
18
C. 9.10
24
D. 12.10
22
Câu 32: Mẫu nguyên tử Bo có thể áp dụng cho :
A. Nguyên tử Hiđrô
B. Hêli
C. Các ion
D. Hiđrô và các ion tương tự hiđrô.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Giả thiết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.
B. Aùnh sáng có bản chất là sóng điện từ.
C. Aùnh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một phôtôn.
D. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
Câu 34: Trong phản ứng hạt nhân, phôtôn:
A. Có thể biến thành nơtrôn và ngược lại
B. Có thể biến thành nuclôn và ngược lại
C. Được bảo toàn
D. Có thể biến thành các hạt nhân khác
Câu 35: Dãy Lyman trong quang phổ vạch của hiđrô ứng với sự dịch chuyển của các electron từ các
quỹ đạo dừng có năng lượng cao về quỹ đạo:
A. K B. L C. M D. N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×