Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò
HS1:T×m x biÕt: HS2: TÝnh
HS1:T×m x biÕt: HS2: TÝnh
1 5 2
x
4 8 3
− = ×
9 5 3
a) b) ( 5)
11 18 20

× − ×

TiÕt 85:
TiÕt 85:


TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
?1 PhÐp nh©n sè nguyªn cã c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n g×?
?1 PhÐp nh©n sè nguyªn cã c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n g×?
PhÐp nh©n sè nguyªn cã c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n:
PhÐp nh©n sè nguyªn cã c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n:


-
-


TÝnh chÊt giao ho¸n.
TÝnh chÊt giao ho¸n.


- TÝnh chÊt kÕt hîp.
- TÝnh chÊt kÕt hîp.


- Nh©n víi sè 1.
- Nh©n víi sè 1.


- TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng.
- TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng.

1. Các tính chất
1. Các tính chất
a)
a)
Tính chất giao hoán:
Tính chất giao hoán:
a c c a
b d d b
ì = ì


a c p a c p
b d q b d q


ì ì = ì ì
a a a
1 1
b b b
ì = ì =
a c p a c a p
b d q b d b q

ì + = ì + ì


b)
b)
Tính chất kết hợp:
Tính chất kết hợp:
c)
c)
Nhân với số 1:
Nhân với số 1:
d)
d)
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
I
II
III
IV
I
iI
III
IV
Với mỗi tính chất h y chọn một biểu thức minh hoạ cho đúng.ã

2.
2.
¸
¸
p dông
p dông

VÝ dô: TÝnh tÝch
VÝ dô: TÝnh tÝch
7 5 15
M ( 16)
15 8 7

= × × × −


Gi¶i: Ta cã:
Gi¶i: Ta cã:
(tÝnh chÊt giao ho¸n)
(tÝnh chÊt giao ho¸n)
( ) ( )
×
(
(
tÝnh chÊt kÕt hîp)
tÝnh chÊt kÕt hîp)
= 1.(- 10)
= 1.(- 10)
.
.
(nh©n víi sè 1)
(nh©n víi sè 1)
7
15

5
8
15
7
×

( 16)
× −
M
=
M
=
7
15

15
7
×

5
8
( 16)
× −
M
=
7
15

15
7
×

5
8
( 16)
× −
= - 10
= - 10

?2
?2


Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị
Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị
của các biểu thức sau.
của các biểu thức sau.
7 3 11 5 13 13 4
A B
11 41 7 9 28 28 9

= ì ì = ì ì


Gi¶i
Gi¶i
( )
× −
7 11 3 3
11 7 41 41
− −
 
= × × =
 ÷
 
5
9

13
28
13
28
4
9


B =
B =


13
28
13
28


B =
B =


5
9

4
9


.
.
_ .
_ .
13 9
B
28 9

= ×
13 13
B ( 1)
28 9

= × − =
7 3 11
A
11 41 7

= × ×

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×