Tải bản đầy đủ

Quy uoc Don vi van hoa

ubnd Phờng Quang Trung Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trờng THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
------------------o0o-------------------
Vinh, Ngày 4 tháng 10 năm 2005
bản quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá.
Đơn vị : Trờng THCS Quang Trung.
* Đặc điểm nhà trờng.
Đợc thành lập từ năm 1981-Trờng THCS Quang Trung tách ra từ trờng
PTCS vào năm 1987 và chuyển sang học tại trờng PTCS Quang Trung 2 cũ -
Đến năm 2000 trờng đợc tiếp nhận cơ sở từ trờng Tiểu học Quang
Trung.Trong suốt 20 năm thành lập xây dựng và phát triển mặc dù trờng gặp
rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhng nhà trờng luôn phấn đấu đạt trờng
tiên tiến . Năm học 2005-2006 trừơng có 42 cán bộ công nhân viên (trong đó
có 29 nữ ); cán bộ quản lý :2; Bộ phận hành chính :8 ;Giáo viên: 32;Chi bộ có
14 Đảng viên ;Chi đoàn có 56 đoàn viên ; Số học sinh toàn trờng có 586 em
chia thành 15 lớp .Căn cứ vào chỉ thị 24/TT-TTG của Thủ tớng chính
phủ;Căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá trong cơ quan đơn vị ,trờng học (tỉnh Nghệ An ).
Nay tập thể giáo viên ,công nhân viên trờng THCS Quang Trung thống nhất
Quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá theo các chơng trình và bằng những biện
pháp,điều khoản cụ thể nh sau :

Phần thứ nhất
Những quy định chung.
Điều 1: Mỗi cán bộ, giáo viên,công nhân viên có trách nhiệm thực hiện
quyền và nghĩa vụ của ngời công dân.Chấp hành tốt các chủ trơng chính sách
đờng lối của Đảng,thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ nhà trờng và một
số quy định của trờng, của địa phơng nơi công tác và c trú.
Xác định lập trờng rõ ràng,kiên định ,gơng mẫu ở mọi nơi ,mọi lúc,làm tốt
công tác tuyên truyền để mọi ngời cùng hiểu, cùng thực hiện các chủ trơng
chính sách và pháp luật của nhà nớc-Xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ nhà
trờng,không ngừng xây dựng nhà trờng ngày càng phát triển-để đến năm
2008 đạt trờng chuẩn Quốc gia.
Điều 2: Không đợc phao tin đồn nhảm,xuyên tạc,nói sai sự thật về đờng
lối,chủ trơng của Đảng,Nhà nớc,phát ngôn đúng lúc,đúng chỗ ,nói năng c xử
mô pham.
Điều 3: Động viên viên khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ
công nhân viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập cho gia
đình và xã hội .
Phần thứ hai.
Các quy định cụ thể.
I. Tổ chức quản lý.
Điều 4: Thực hiện nghiêm túc điều lệ trờng học,xây dựng nề nếp kỷ cơng
trong nhà trờng,xây dựng quy chế dân chủ thực sự trong nhà trờng một cách
nghiêm túc.
Điều 5: Học sinh ở trờng đợc tổ chức theo 15 lớp:
- Khối 6 có 3 lớp với tổng số 108 em, mỗi lớp 36 em.
- Khối 7 có 4 lớp với tổng số học sinh 135 em, bình quân 34 em /1 lớp
- Khối 8 có 4 lớp với tổng số học sinh 152 em, bình quân 38 em / 1 lớp
- Khối 9 có 4 lớp với tổng số 173 em bình quân 43 em/ 1 lớp
Mỗi lớp có 1 giáo viên chủ nhiệm phụ trách và các giáo viên bộ môn
giảng dạy theo sự phân công của chuyên môn. Hoạt đông Đoàn Đội thiếu
niên tiền phong dới sự chỉ đạo của tổng phụ trách đội chuyên trách .Ngoài
các môn học chính khoá bắt buộc ,học sinh còn học thêm các tiết học tự chọn
và phụ đạo 3 môn Toán ,Văn ,Ngoại ngữ vào 3 buổi chiều trong tuần.
Điều 6: Tổ chuyên môn.
1. Trờng tổ chức thành 3 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính quản lý .Mỗi tổ
có 1 tổ trởng chuyên môn + 1 tổ trởng công đoàn.
2. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ sau :
a, Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ ,tổ viên xây dựng và thực
hiên tốt kế hoạch công tác .
b, Tổ chức học tập ,trao đôỉ kinh nghiệm ,tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp


vụ tham gia kiểm tra đánh giá chất lợng và hiệu quả công tác của tổ viên ,
c,Đề xuất khen thởng, kỷ luật đối với giáo viên.
Điều 7:Tổ hành chính - Quản lý
- Ban Giám hiệu quản lý chung hoạt động của nhà trờng về mọi mặt.
- Các nhân viên của bộ phận hành chính giúp Hiệu trởng thực hiện nhiệm
vụ cho các hoạt động của trờng
Điều 8: Hiệu trởng nhà trờng là ngời chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động
của nhà trờng do chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của
Phòng giáo dục .Hiệu trởng là ngời đợc tín nhiệm về chính trị ,đạo đức và
chuyên môn có khả năng quản lý trờng học ,có sức khoẻ tốt
Phó Hiệu trởng thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn của mình theo điều lệ
của nhà trờng .
Điều 9: Hội đồng giáo dục nhà trờng là tổ chức t vấn cho Hiệu trởng , tổ
chức này đợc thành lập vào đầu năm học.
Thành viên của hội đồng gồm : Phó Hiệu trởng ,đại diện tổ chức Đảng,Công
đoàn giáo dục,Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trờng,tổ
chuyên môn, một số giáo viên giỏi có kinh nghiệm và đại diện hội cha mẹ
học sinh của trờng.
Khi cần thiết Hiệu trởng có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa
phơng tham dự các cuộc họp của hội đồng giáo dục.
Hội đồng giáo dục t vấn cho Hiệu trởng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt
động giáo dục học sinh ,đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của trờng,tổng
kết sáng kiến kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp cải tiến công tác của tr-
ờng.
Mỗi kỳ hội đồng giáo dục họp ít nhất 1 lần.
Điều 10: Hội đồng thi đua khen thởng do Hiệu trởng thành lập đầu năm và
làm chủ tịch .Các thành viên của Hội đồng gồm :phó Hiệu trởng,đại diên tổ
chức Đảng ,Công đoàn ,Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên,các tổ trởng
chuyên môn của trờng .
Hội đồng thi đua và khen thởng họp vào đầu năm học và cuối mỗi học kỳ
Ngoài hội đồng có tên trên khi cần thiết Hiệu trởng có thể thành lập các hội
đồng t vấn khác.Nhiệm vụ,thành phần và thời gian hoạt động của các hội
đồng này do Hiệu trởng quyết định.
Điều 11: Tổ chức Đảng
Tổ chức Đảng trong nhà trờng có nhiệm vụ lãnh đạo nhà trờng và hoật động
trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật quy định.
Mỗi Đảng viên trong nhà trờng thực sự gơng mẫu thực hiện nhiệm vụ của ng-
ời Đảng viên ,ngời giáo viên, ngời cán bộ công chức, hoàn thành tốt nhiệm
vụ đợc chi bộ phân công tại các kỳ sinh hoạt chi bộ.
Điều 12: Tổ chức công đoàn
Tổ chức công đoàn trong nhà trờng hoạt động theo điều lệ của công đoàn,
nghị định 113 của chính phủ, phối hợp với nhà trờng để hoạt động theo thông
t 12 TL.
Xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ nhà trờng - 100% đoàn viên đến trờng
có trang phục đẹp, văn minh, có tính mô phạm - Trong các ngày lễ lớn phải
có trang phục đúng quy định .
Tổ chức các phong trào VH TT trong nhà trờng.
Tổ chức việc phát huy vai trò dân chủ trong nhà trờng.
Điều 13: Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong nhà trờng có 100% giáo viên, cán bộ công nhân viên dới 30 tuổi đều
tham gia sinh hoạt Đoàn.
Xây dựng chi đoàn (gồm giáo viên + cán bộ công nhân viên + học sinh) vững
mạnh, giúp đồng chí bí th tổ chức tốt các buổi sinh hoạt, toạ đàm, tổ chức
chỉ đạo hoạt động đội Thiếu Niên Tiền Phong xây dựng liên đội vững mạnh,
xuất sắc. Thực hiện điều lệ đoàn và quy định của pháp luật.
Điều 14: Quản lí tài sản, hành chính.
1. Quản lý tài sản của nhà trờng phải đợc tuân theo các quy định của nhà nớc
- mọi thành viên trong nhà trờng có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của
nhà trờng.
2. Quản lí thu - chi từ các nguồn tài chính của Trờng phải tuân theo các quy
định hiện hành của nhà nớc. Chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê
và báo cáo định kỳ theo quy định.
Điều 15: Tài liệu và hệ thống sổ sách.
Trờng có đầy đủ các tài liệu - hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục
trong trờng theo điều lệ Nhà trờng, các quy định đối với Nhà trờng cũng nh
mọi thành viên trong Nhà trờng, hàng tháng, hàng quý, mỗi kỳ có kiểm
tra,xếp loại, đánh giá về hồ sơ cá nhân.
Điều 16: Đánh giá, kiểm tra giáo dục - giảng dạy đợc tiến hành thông qua
các hình thức:
- Kiểm tra chất lợng mỗi năm 3 kỳ.
- Kiểm tra đánh giá các lớp về nề nếp thông qua hoạt động Đoàn Đội, hoạt
động của lớp và cô giáo trực tuần, kiểm tra chéo,
- Kiểm ta đánh giá kết quả học tập từng bộ môn.
- Kiểm tra định kỳ kết quả theo quy định chung của Bộ Giáo Dục.
II. Giáo viên
Điều 17: Giáo viên là ngời trực tiếp giảng dạy, giáo dục học sinh trong nhà
trờng gồm: Hiệu trởng, hiệu phó và các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ
nhiệm các lớp, tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh.
Điều 18: Giáo viên có nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện theo chơng trình quy chế chuyên môn mà Bộ Giáo Dục quy
định.
Thực hiện kế hoạch, chấp hành nội quy nhà trờng.
2. Bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng của học sinh trong trờng.
3. Gơng mẫu, yêu thơng, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
4. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh, tuyên truyền
phổ biến kiến thức nâng cao chất lợng giáo dục cho các bậc cha mẹ.
5. Rèn luyện đạo đức ngời giáo viên, học tập văn hoá bồi dỡng chuyên môn
nghiệp vụ để nâng cao chất lợng giảng dạy và giáo dục.
6. Thực hiện các quy định của hiệu trởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trởng và
các cấp quản lý giáo dục.
7. Thực hiện các quy định khác của pháp luật.
Điều 19: Quyền của giáo viên.
Giáo viên trong nhà trờng thực hiện các quyền của giáo viên nh điều lệ Nhà
trờng quy định và Luật Giáo dục đã ban hành.
Điều 20: Trình độ của giáo viên.
- Trình độ chuẩn đợc đoà tạo của giáo viên THCS là tốt nghiệp CĐSP.
- Trình độ trên chuẩn đợc đào tạo ở các trờng Đại học (chính quy, tại chức)
s phạm - nhà trờng tạo điều kiện phát huy tác dụng của mình trong các
hoạt động chuyên môn làm nòng cốt chất lợng giáo dục trong nhà trờng.
Điều 21: Giáo viên phải gơng mẫu thực sự là tấm gơng sáng cho học sinh
noi theo ở mọi nơi, mọi lúc nói năng, c xử phải mô phạm, phải mẫu mực có
tác dụng giáo dục đối với học sinh. Trang phục cũng phải chỉnh tề, phù hợp
với các hoạt động giáo dục.
III. Học sinh
Điều 22: Độ tuổi và điều kiện vào trờng:
Trẻ em từ 11 tuổi vào lớp 6.
Không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm.
Điều 23: Quyền trẻ em.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×