Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra Hình 9 (Bài số 1 để lẻ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.5 KB, 3 trang )

Trờng THCS Quảng Tiến đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1
Học kỳ I - năm học 2007-2008
Môn hình học- lớp 9
Thời gian làm bài 45 phút
............ *** ............
Họ và tên: ...................................... Lớp ............. SBD .......... Phòng ............

I- Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trớc kết quả đúng.
Câu 1: Cho
ABC


0
90

=
A
,
29
=
a
,
21
=
b
. Độ dài
c
là:
A-
26
B-


19
C-
20
D-
23
Câu 2: Cho
ABC

(
)90
0
=
A
,
20
=
b
,
21
=
c
. Độ dài đờng cao
AH
là:
A- 15 C-
29
420
B-
33,18
D-

21
580
Câu 3: Điền vào chỗ (...) để đợc câu trả lời đúng:
a) Tỉ số giữa cạnh ........................... và cạnh ......................... gọi là
Sin
của góc

, kí
hiệu

Sin
.
b) Tỉ số giữa cạnh .......................... và cạnh ........................... gọi là côtang của góc

, kí
hiệu

gcot
.
Trong đó góc

cho nh sau:
c. huyền c. đối


c. kề
II- Phần tự luận:
Câu 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần.

1

;
0
30Sin
;
0
60Sin
;
0
15Cos
;
0
45Cos
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
Đề lẻ
C©u 2: Dùng gãc

, biÕt:

2
1
∝=
Sin
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
C©u 3: Cho h×nh vÏ sau:


x

z


y

45
0
20 21
H·y tÝnh
?,, zyx
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Xem Thêm

×