Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra Hình 9 (Bài số 1 đề chẵn)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (73.82 KB, 2 trang )

Trờng THCS Quảng Tiến đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1
Học kỳ I - năm học 2007-2008
Môn hình học- lớp 9
Thời gian làm bài 45 phút
............ *** ............
Họ và tên: ...................................... Lớp ............. SBD .......... Phòng ............

I- Phần trắc nghiệm:
Câu 1: (1,5đ). Hãy điền vào chỗ trống (...) để đợc khẳng định đúng:
.............35
0
CosSin
=
;
..............cot32
0
gtg
=
;
1............
<<
Sin
; với


nhọn.
............78
0
SinCos
=
;


...........30.2
0
tgSin
=
;
............0
<<
Cos
; với

nhọn.
Câu 2: (1,5đ). Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng:
Cho
ABC

vuông tại A, đờng cao AH.
a)
SinB
bằng:
(A).
BH
AH
; (B).
AH
AB
; (C).
BC
AC
; (D).
AC

BC
b)
2
AB
bằng:
(A).
HCBC.
; (B).
BCHB.
; (C).
HCHB.
; (D).
AHBC.
c) Ta luôn có:
(A).
1
22
=+
CCosBSin
; (B).
BCosBSin
22
1
=
(C).
SinB
CosB
tgB
=
; (D).

1
>
SinB
Câu 3: (1đ). Cho hình chữ nhật
ABCD
(hình vẽ). Hãy nối một ô ở cột bên trái với một ô
ở cột bên phải để đợc khẳng định đúng.
A m B

n
D C
II- Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1,5đ). Cho góc

nhọn và
3
5
=
Cos
. Tính

Sin
,

tg
,

gcot
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
Đề chẵn
1)2)

Sin
là tỉ số
3)

Cos
là tỉ số
4)
n
m
5) Là tỉ số
tgB
6) Là hai góc
phụ nhau
7)
22
nm
n
+
8)
22

nm
m
+


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C©u 2: (2®). Cho
ABC


cmAB 5
=
;
cmAC 4
=
;
0
30
ˆ
=
B
;
0
90

ˆ
<
C
.
KÎ ®êng cao
AH
. TÝnh: a) ®é dµi
AH
b) sè ®o gãc
C
(lµm trßn ®Õn ®é)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
C©u 3: (2,5®). Cho h×nh vÏ bªn:
TÝnh
zyx ,,

? A


2

B
y
C
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
x
z
30
0
45
0
D

Xem Thêm

×