Tải bản đầy đủ

Các đoạn văn siêu chuối

CÁC ĐOẠN VĂN " SIÊU CHUỐI ", TẢ RẤT THỰC
CỦA CÁC HỌC SINH

 !" #$"%&
" & ! '" (')"*
+, -! . (/
%%%
001 & 2234$ 56$7  '/
3 587/5 9 97 :"' #$#$/
1;$<" =>$556! 97 :
"' ?*
+, -!@5;=/
%%%
AB
B??;$!/B??>!/B
??C /B? D ??>!///
+, -! E$F( E$F(/
%%%
G: @
41(HIJC$7 @/"85K5L1 
M?N$HF 9"1":"///

+, -!'$>"/JL8!: @?8/
%%%
O?HB "$IPCQRSPP
TJUN>""5V8****
+, -!582AW%GOXXE!/*
%%%
Y'
Z' 4. 4Z '" 
*[
+, -!#  E$\( ]54 ^ :(D#
5N
%%%
_TE`NQP] 58!"$IPCQ
TJUN 5X a )>C`Ka 54 2
]E9ab#5c c )a/d
JZ)N/
e& H)" !f
g
[
%%%
h"58#"
S#/-. 1"iN@4 ;:
cc B :'R 5j"5"k/Pi!>
Q(/
+, -!Tl:2FE? Hm;*m"*
n^*-<$*///
%%%
oP1 B#. ' 6 !
p7)'c '4q!r"Z;
)c /-j E$<C/-'aP& &B ; E
! R14*a
+, -!T?821 6?5^J& EC#
);/
%%%
3W& "T = R& "/// =#R& "///
+, -!b#21  D "R4$*'sq1'C" 
t
%%%
33P6!P"u :(54 S2nF5 E
!4  


,:9. L$&P :,& &; ??5j5 5
R5&;5 >
%%%
30P 924$
///T& "  j : 9Mr" E
TB///B///B/d1?]#iL /T& "
>6r4$ Lc #$///P *P!"# 6#
$<R4$///
+, -!21 :E "t
%%%
3A# (: !///-# ; =/bC
#]!1<$)'/-?" 8`8." 4D
/-;]"5!'R/T"   ;1"r/
-1  Q171"2/d@ 5@Z$44$
4@6:5!>C/d=!41 ) :4
@5:" E4@/(") :/-;
/P(4/u;" &" &. 
'   v154 ;" &BC6(4 /-iC
'*Br /b;&;4?&"r B 
+, -!21 ^
%%%
3G  ](<Fu L9`"
T(<F :1^R2 L4$? 5B
r!?&i&\Z`"N$B///
%%%
3O  ](<Fb#^DD
T(<F;1^& R ^Z;#J
2D8H=$E( :"
%%%
3YP& CR&
bC&!5C&!;
=C*
%%%
3_m= $(]EN*
g
 RSwU"$I
PEe =
- R#21 4$o6x-!U7B5 91
///SwUH 1$<5 E1r<EN 9"y[z/
{P@n  E5 8;( 4%&P
mQyi  1 Ez/&j#"7|(
}> /P:#(5N4 B  E 5N.% %
4/PN ")"*
, $:R "5 :U}@FIs$(]NBs6B
)Bs E` ")"*3 H/t
%%%
3hm @
m=  B 1^ K)>KB # (Rd81kn#ym 
P@z
- d81kn#1 6# !='H"
Rd81kn#=FR);1C# !# H
~&,%SE•/mL E 58~kn}%   =
C2# Hd ESB ~13o5P T$
oh///PrD   ?&$N;$]?];1'#
 !F . * 95 85N!1d8~kn#
H"?D 1^ K)>KB # (%?&m @1

%%%
3ob#(EN3WW€R21 ;$A!5=; q
R<PiEdLR58e ,(//
P#1'1 B Z@
6i; =B •••5JZ
=;55J : E?";=?&HK
////q/
, $:R "5=11"?N$? w;;y‚ Hz
%%%
0Wƒ=3d 95=(5NPZe =
b#B21 4$oVPT~P/•n95 91
PZe =3 "  1C5q1J9#$
? 95} 5'}7/ƒ9j J?&. )'1&
P = ^5X/bZ#5 : &"5= =
)'1&i/~e = "#5 T"
bB/
%%%
03$" HkR!5=5 ESwUHB 
Z"$Ie =/
b#B4$33VPPnT" Q5 9///SwU =' RZ
/bL} =' 14 5# = B5X;
# 4 N' RZ]?]$5M&d7PZe =
2 ƒBPP;P/-Ki"?„ $]?]$
B ); E5; :" 4 N' Z///
%%%
00NB  w 9 9Jƒ E- :VR/
- R321 4$oVPT~;$0////…(J"(
"5"<c]$"K$:9
1i////e9R~OO: 9; }_%3%3oo3$
C$Z 91'3Y0WWZ$(Y0"
y:;:R") &&z
%%%
0AP""$I252:]"$I;[
d!1[ni [
- RBS•P4$3W-VPPn5 9P?582d
(; !k///P""$I];"$I
PCQRJUN/d!H E 'B 1^#$<F
R9#$? 9/TiDJ"5•••HH E 
? :9///
%%%
0G$(]!^ w 9(Be =B]
SFj :" /
- RBSTP4$3W•VPPnVZSNB5 9S
&B  &/…;:?"2nNX
C&PZe =c B Ce =&B e = 9
" ): E$':`?&. ///
%%%
0O 91^;&R$<F4 9#$? 9/-K"
"$I2Rnc†nSwUi [‡
b#B:n S(4$oVPT~5 9~^;&R $<F4 
9#$? 9n2?&^"'92?&
" );"B ))C"/S=  $$<
FR'/n8 ;hˆA'?"$<F//
%%%
0Y~? 2"$IPCQRS&P;P'1k!5=(
5NJUN[- RBSnP4$3W-5 9~?  :)"$I
PCQRS&P;P'1k1TJUN#" 
#:c7^B /S; `?&1
 52/T‰B? ;cJ"N$}`6B K
;Z?%%:91iq$C///
%%%
0_P -!S&ƒB "RSwP B7 :1i
B5?]9`R(#?" 9[

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×