Tải bản đầy đủ

lực hấp dẫn -thao giang cấp trường


TRƯỜNG THPT BC EAKAR
TỔ VẬT LÝ
VỀ DỰ GIỜ MÔN VẬT LÝ LỚP 10B6
GV: Nguyễn Đức Hòa

Câu hỏi 1 Phát biểu định luật III Niutơn?
Câu hỏi 2 Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?
Một quyển sách đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang , vậy có những lực nào tác
dụng lên quyển sách?
Câu hỏi 3
Kiểm tra bài cũ

Tại sao táo rụng xuống
mặt đất mà Mặt trăng lại
không?

HỆ MẶT TRỜI
Lực nào đã giữ cho Trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời
chuyển động gần như tròn đều quanh mặt trời ?


I. Lực hấp dẫn
II. Định luật vạn vật hấp dẫn
III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

I. Lực hấp dẫn
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực
gọi là lực hấp dẫn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×