Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết Môn học: thị trường tài chính | viện đào tạo sau đại học (Học viện Ngân hàng)

Môn học: Thị trường tài chính | Viện Đào tạo Sau đại học

2017/02/14 11(22

- Viện Đào tạo Sau đại học - http://sdh.ueh.edu.vn -

Môn học: Thị trường tài chính
Posted By Phạm Thành Đạt On 12/12/2012 @ 11:04 pm In Khoa Ngân hàng | Comments
Disabled

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC
HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
SỐ TÍN CHỈ : 2
1- Giảng viên phụ trách :
Học hàm, học vị, họ tên

Bộ môn

Email liên lạc

PGS TS Bùi Kim Yến


Chứng khoán

yen.kim@yahoo.com.vn

TS Thân Thị Thu Thủy

Chứng khoán

thuynh@ueh.edu.vn

TS Trần Thị Mộng Tuyết

Chứng khoán

ttmtuyet232@ueh.edu.vn

2- Điều kiện tiên
quyết

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, lý thuyết Tài chính tiền tệ.

3- Giới thiệu môn
học

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về thị
trường tài chính , các định chế tài chính , để làm nền tảng cho
các môn học chuyên sâu của ngành tài chính ngân hàng .

4- Mục tiêu tổng quát + Nắm được các kiến thức, lý luận chung về thị trường tài chính,
cơ cấu tổ chức , các thị trường bộ phận như thị trường tiền tệ, thị
trường chứng khoán và mối liên hệ giữa chúng.
+ Các định chế tài chính như ngân hàng thương mại , công ty
chứng khoán , công ty tài chính …với vai trò làm trung gian tài
chính .
+ Đi sâu vào thị trường chứng khoán , hàng hoá chứng khoán ,
Sở giao dịch chứng khoán …

http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/


Page 1 of 5


Môn học: Thị trường tài chính | Viện Đào tạo Sau đại học

5- Phương pháp
giảng dạy

2017/02/14 11(22

+ Giảng viên trình bày những kiến thức cơ bản trên lớp, giao lưu
với học viên qua các câu hỏi, các gợi ý, học viên chuẩn bị trước
những kiến thức có liên quan và sẽ phát biểu theo gợi ý của giáo
viên, cũng như đặt câu hỏi.
+ Học viên cần chuẩn bị trước khi đến lớp bằng cách đọc các tài
liệu có liên quan đến bài học trên các phương tiện thông tin hay
các tài liệu tham khảo.
+ Sau mỗi bài giảng đều có những câu hỏi, những bài tập tình
huống hoặc các bài thuyết trình cho nhóm làm việc.
+ Sẽ có bài tiểu luận với đề tài được giao cho mỗi nhóm, chuẩn
bị trước trong quá trình học, trình bày trước lớp, giáo viên và
các học viên khác góp ý, phản biện,. Sau đó nhóm sẽ hoàn thiện
và nộp vào cuối môn học.

6- Đánh giá

Quá trình : 30%
+ Điểm chuyên cần
+ Tham gia thảo luận, thuyết trình
+ Làm bài tập
Hết môn : 70% (tự luận)

7- Tài liệu tham khảo 1/ PGS TS Bùi Kim Yến và TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình
Thị trường tài chính , NXB Thống Kê, năm 2009.
2/ Chứng khoán và thị trường chứng khoán , những kiến thức cơ
bản – UBCKNN .
3/ Principles of Financial Market – Lawrence S. Ritter.
4/ How the U.S Securities Industry Works – Hal Mc Intyre.
5/ Các trang web của UBCKNN, SGDCK TP.HCM, và các công
ty chứng khoán
+ www.sgx.com
+ www.tse.com
+ www.nyse.com
http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/

Page 2 of 5


Môn học: Thị trường tài chính | Viện Đào tạo Sau đại học

2017/02/14 11(22

+ www.bvsc.com.vn
+ www.bsc.com.vn
+ www.ssi.com.vn
+ www.vcbs.com.vn
+ www.dongasecurities.com.vn
+ www.hsc.com.vn
6/ Văn bản pháp lý :
+ Luật chứng khoán : Luật số 70/2006/QH11 và các văn bản
pháp qui dưới Luật.
NỘI DUNG CHI TIẾT

Trình tự thời
gian

Nội dung giảng dạy

Tuần 1 (4 tiết)

Bài 1: Thị trường tài chính

Tuần 2 (4 tiết)

Bài 2: Các định chế tài chính

Tuần 3 (4 tiết)

Bài 3: Các công cụ tài chính

Chuẩn bị của học viên

Đọc trước tài liệu tham khảo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tóm tắt: vai trò và chức năng của về thị trường tài chính .
thị trường tài chính . Các bộ phận
của thị trường tài chính và sự
Thảo luận tại lớp.
tương tác giữa chúng.
Đọc trước tài liệu tham khảo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tóm tắt: các tổ chức nhận tiền gửi về các định chế tài chính trung
chủ chốt là các ngân hàng thương gian.
mại . Các tổ chức không nhận tiền
gửi như công ty chứng khoán ,
Thảo luận tại lớp.
công ty bảo hiểm, công ty tài chính
Các nhóm chuẩn bị thuyết
.
trình.
Đọc trước tài liệu tham khảo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tóm tắt: Các công cụ tài chính trên về các loại chứng khoán
thị trường vốn như : chứng khoán

http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/

Page 3 of 5


Môn học: Thị trường tài chính | Viện Đào tạo Sau đại học

2017/02/14 11(22

nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán Thảo luận tại lớp.
phái sinh.
Các nhóm thuyết trình về công
ty tài chính .
Tuần 4 (4tiết)

Bài 4: Trái phiếu quốc tế

Đọc trước tài liệu tham khảo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Tóm tắt: Chính phủ và các doanh về việc phát hành trái phiếu
nghiệp có thể huy động vốn nợ trên quốc tế .
thị trường tài chính quốc tế bằng
việc phát hành trái phiếu quốc tế Thảo luận tại lớp.
Các nhóm thuyết trình về công
ty chứng khoán .

Tuần 5 (4tiết)

Bài 5: Thị trường chứng khoán sơ Đọc trước tài liệu tham khảo
cấp .
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
về việc phát hành chứng
Tóm tắt: Các hoạt động phát hành khoán .
và bảo lãnh phát hành chứng khoán
Thảo luận tại lớp.
Các nhóm thuyết trình về phát
hành trái phiếu quốc tế

Tuần 6 (4tiết)

Bài 6: Thị trường thứ cấp : Sở giao Đọc trước tài liệu tham khảo
dịch chứng khoán
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
về Sở giao dịch chứng khoán .
Tóm tắt: tổ chức hoạt động và giao
dịch tập trung tại Sở giao dịch
Thảo luận tại lớp.
chứng khoán
Xem phim và nêu ý kiến về
hoạt động của SGDCK Việt
Nam và New York.

Tuần 7 (4tiết)

Bài 7: thị trường thứ cấp : thị
trường OTC

Đọc trước tài liệu tham khảo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh
về thị trường OTC .

Tóm tắt: mô tả hoạt động và cơ chế
giao dịch trên thị trường OTC
Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về định
hướng phát triển thị trường
OTC tại Việt Nam .
http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/

Page 4 of 5


Môn học: Thị trường tài chính | Viện Đào tạo Sau đại học

2017/02/14 11(22

Article printed from Viện Đào tạo Sau đại học: http://sdh.ueh.edu.vn
URL to article: http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/monhoc-thi-truong-tai-chinh/
Copyright © 2013 Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. All rights
reserved.

http://sdh.ueh.edu.vn/de-cuong-cao-hoc/de-cuong-ngan-hang/mon-hoc-thi-truong-tai-chinh/print/

Page 5 of 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×