Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tr­êng THCS N«ng nghiÖp
I
Tr­êng THCS N«ng nghiÖp
I
Giải phương trình:
xxx
−=−
33
2
0)3()3(
=−+−⇔
xxx
0)1)(3(
=+−⇔
xx=−
=+


03
01
x
x=
−=

3
1
x
x
Vậy PTcó 2 nghiệm: x=-1 và x=3
Kiểm tra bài cũ
Hãy thử phân loại các PT sau:
4,05
2
+=−
x
x
4,0
1
1
+=

+
x
x
x
)3)(1(
2
22)3(2
−+
=
+
+

xx


x
x
x
x
x
Các PT c, d, e gọi là các PT chứa ẩn ở mẫu
c
132
+=−
xx
a/
b/
1
4
1
+
+
=

x
x
x
x
c/
d/
e/

Xét PT 1:
1
1
1
1
1

+=

+
xx
x
Chuyển vế ta có:
1
1
1
1
1
=+
xx
x
Rút gọn ta có: x=1
Hỏi:x=1 có là nghiệm của
P/Trình không? Tại sao?
1.Ví dụ mở đầu
X=1 không phải là nghiệm của PT vì khi
thử vào PT ta thấy biểu thức
không xác định do mẫu thức nhận
giá trị bằng 0
1
1

x
Xét PT 2:
42
3
)1)(3(
−=

−−
x
x
xx
412
−=−⇔
xx
Rút gọn ta có: x - 1 = 2x - 4
3
=⇔
x
Hỏi:x=3 có phải là nghiệm của
PT 2 không?Tại sao?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×