Tải bản đầy đủ

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


Bài 16
CÁC NƯỚC
ĐÔNG NAM Á GIỮA
HAI CUỘC CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI
(1918 - 1939)

I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM ÁÙ SAU
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT .
1.Tình hình kinh tế - chính trò - xã hội.
a.Kinh tế
- Là thò trường tiêu thụ hàng hóa.
- Nơi cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công cho chính quốc.
b.Chính trò
- Chòu sự ảnh hưởng và khống chế của tư bản, thực dân.

* Ở Việt Nam : Chia để trò
+ Nam Kỳ (Bạc Liêu ------ Bình Thuận ) Thuộc đòa :Thống đốc
+ Trung Kỳ (Ninh Thuận ----- Thanh Hoá) Bảo hộ : Khâm sứ.
+ Bắc Kỳ (Phần còn lại ) Nửa bảo hộ :Thống sứ

c.Xã hội
- Sự phân hóa giai cấp :
+ Tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh.
+ Công nhân trưởng thành về số lượng, chất lượng.


2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông
Nam Á .

> Sau CTTG I, phong trào độc lập dân tộc phát triển ở khắp
ĐNA :
* Phong trào dân tộc tư sản :
+ Sự ra đời của các chính đảng tư sản:

- Đảng dân tộc ở Inđônêxia.

- Phong trào Thakin ở Miến Điện.

- Đại hội toàn Mã Lai ở Malaixia.
* Sự trưởng thành của giai cấp vô sản :
+ Sự thành lập các đảng cộng sản :
- 1920 :Đ C S. Inđônêxia.
- 1930 :Đ C S Việt Nam, Malaixia, Xiêm ( Thái Lan ),
Philippin.
+ Các phong trào đấu tranh vũ trang do đảng cộng sản lãnh
đạo :
- Khởi nghóa vũ trang ở Inđônêxia 1926 -1927.
- Phong trào cách mạng ở Việt Nam 1930 -1931.
(Phong trào Xô Viết – Nghệ Tónh)


II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.

1.Inđônêxia

- 1926 -1927 Đ C S. Inđônêxia lãnh đạo khởi nghóa vũ
trang ở Giava và Xumantơra.

- 1927 Đảng dân tộc Inđônêxia (đứng đầu là Xuhactô)
lãnh đạo cách mạng.

- Cuốùi 1930 Đ C S. Inđônêxia và Đảng dân tộc
Inđônêxia thành lập Liên Minh chính trò Inđônêxia. …

2.Lào

- 1901 : Khởi nghóa của Ong Kẹo và Comadam.

- 1918 – 1922 : Khởi nghóa của Chậu Pa Chay.

3.Campuchia

- 1925 – 1926 : Các cuộc khởi nghóa nông dân, đấu
tranh vũ trang chống bắt phu, chống thuế.


4.Malaixia

- Phong trào đấu tranh của nông dân,công
nhân và tư sản Malaixia chống thực dân Anh.

5.Miến Điện(Myanma)

- Trong những năm 1930 Học sinh sinh viên
phát động Phong trào Thakin .

( Phong trào của những người làm chủ đất
nước )

- Đấu tranh đòi độc lập cho Miến Điện.
6.Xiêm (Thái Lan)

- 1932 : Cách mạng tư sản nổ ra ở Băng Cốc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×