Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân sốb
a
b
a
b
a
=+=+
00
)()(
q
p
d
c
b
a
q
p
d
c

b
a
++=++
b
a
d
c
d
c
b
a
+=+
C¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp céng ph©n sè :
1, TÝnh chÊt giao ho¸n :
2, TÝnh chÊt kÕt hîp :
3, TÝnh chÊt céng víi sè 0 :


H¹ long, 3/2008


I/Ch÷a bµi tËp:
7
5
7
5
D¹ng 1 : TÝnh nhanh
1 , BT 56 / SGK / 31 :TÝnh nhanh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau :
)
3
2
7
5
(
3
2

++
B =
B = 0 +


B =
7
5
)
3
2
3
2
(
+

+
B =
)
8
3
8
5
(
4
1

++

8
2
4
1
+

4
1
4
1
+

8
3
)
8
5
4
1
(

++

C =
C =
C =
C =
C = 02
5
2
2
1
6
29
3
8
6
5
++

≤≤

++

x
3
6
18
6
29
6
16
6
5
6
29
3
8
6
5
−=

=

++

=

++

4
2
8
2
5
2
4
2
1
2
5
2
2
1
==++

=++

2
5
2
2
1
6
29
3
8
6
5
++

≤≤

++

x
43
≤≤−
x

x
Lêi gi¶i :
Vµ:
Do :
Suy ra :
Do ®ã :
{-3 ; -2; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}
b, T×m tËp hîp c¸c sè x Z biÕt r»ng :
Ta cã :
D ng 2: T×m x .ạ


II. Bài tập tại lớp : Dạng 3 : BTTN : BT 57 / SGK / 31 :
Trong các câu sau đây hãy chọn một câu đúng :
Muốn cộng hai phân số và ta làm như sau :
a, Cộng tử với tử cộng mẫu với mẫu .
b, Nhân mẫu của phân số với 5 , nhân mẫu của phân số
với 4 rồi cộng hai tử lại với nhau , giữ nguyên mẫu chung .
c, Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 5 , nhân cả tử lẫn
mẫu của phân số với 4 rồi cộng hai tử lại , giữ nguyên mẫu
chung .
d,Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 5 , nhân cả tử lẫn
mẫu của phân số với 4 rồi cộng tử với tử , mẫu với mẫu .
4
3

5
4
5
4
5
4
4
3

5
4
4
3

4
3

C
C


D¹ng 4: §óng , sai :
H·y kiÓm tra l¹i bµi lµm vµ söa l¹i chç sai nÕu cã :
Bµi lµm Kqña Söa l¹i
§
S
13
12
13
2
13
10

=

+

b,
5
4
5
1
5
3
=+

a,
2
1
6
3
6
1
6
4
6
1
3
2
==

+=

+
c,
15
4
15
6
15
10
5
2
3
2
5
2
3
2

=

+

=

+

=

+

d,
5
2
5
13
5
1
5
3

=
+−
=+

x
15
16
15
6
15
10

=

+

x
x
x


20
1
12
1
11
1
20
1
13
1
20
1
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
+++++++++=
S
19
1
20
1
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
+++++++++=
S
D¹ng 5 : Bµi tËp ph¸t tiÓn t­ duy : BT73 / SBT / 14:
Cho :
2
1
H·y so s¸nh s vµ

2
1
20
10
=

>
>
>
>

.............

>
HD:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×