Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Ch­¬ng III
Ph©n sè
tiÕt 85
tiÕt 85
:
:
TÝnh chÊt c¬
TÝnh chÊt c¬
b¶n cña phÐp
b¶n cña phÐp
nh©n ph©n sè
nh©n ph©n sè
1. C¸c vÝ dô.
2. C¸c tÝnh chÊt.
11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
S
S
S
S
1/ Các ví dụ :

Vd1
Một hình chữ nhật có các cạnh như
hình vẽ :
2
3
m
1
3
m
Diện tích =
2
3
1
3
.
Diện tích =
1
3
2
3
.
An nói diện tích
hình chữ nhật đó
bằng chiều dài
nhân chiều rộng !
Bình nói rằng diện
tích hình chữ nhật
đó phải lấy chiều
rộng nhân chiều dài !
Vậy ai nói đúng ?
Cả hai đều nói đúng!
S =
2
9
m
2
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
S
S


S
S
1/ C¸c vÝ dô :
tiÕp
Nh­ vËy, ta cã nhËn xÐt :
!
2
3
m
1
3
m
1
3
2
3
.
=
2
3
1
3
.
S =
2
9
m
2

Vd2
Một hình hộp chữ nhật có các cạnh
như hình vẽ:
11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
S
S
S
S
1/ Các ví dụ :
tiếp
V = a . b . c
b
a
c
3
4
m
a =
1
2
m
b =
2
3
m
c =
Hỏi thể
tích của
hình này là
bao nhiêu?
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
S
S
S
S
1/ C¸c vÝ dô :
tiÕp
T­¬ng tù nh­ VD1, thÓ tÝch h×nh hép ch÷
nhËt nµy cã thÓ tÝnh nh­ sau:
V= (a
.
b)
.
c
V= a
.
(b
.
c)
V= (a
.
c)
.
b
V =
1
4
m
3
b
a
c
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè
S
S
S
S
1/ C¸c vÝ dô :
tiÕp
Nh­ vËy, ta cã nhËn xÐt :
!
3
4
1
2
( .
=
2
3
) .
3
4
. (
1
2
2
3
. )
V = (a . b) . c =
3
4
1
2
( .
2
3
) .
=
1
4
m
3
V = a . (b . c) =
3
4
. (
1
2
2
3
. )
=
1
4
m
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×