Tải bản đầy đủ

Unit 5: Technology and you - Listening
Washing
machine
Microwave
oven
Modern inventions

CD
player
Air conditioner
Vacuum
cleaner
Modern inventions

English 10
Unit 5:
LISTENING
INTERVIEW
INTERVIEW

How often do you use each of the items?
How often do you use each of the items?
Students’
Students’
name
name
TV
TV
CAMCORDER
CAMCORDER
CELL
CELL
PHONE
PHONE
COMPUTER
COMPUTER
FAX
FAX
MACHINE
MACHINE
Thu
Thu
Very
Very
often
often
sometimes
sometimes


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×