Tải bản đầy đủ

Giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công tại ban quản lý dự án thủy lợi và đê điều thái nguyên áp dụng cho công trình kè suối long huyện đại từ tỉnh thái nguyên

L IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và làm lu n v n Th c s , tác gi đã nh n đ

c

nhi u s quan tâm giúp đ nhi t tình và s đ ng viên sâu s c c a các cá nhân, c
quan và nhà tr

ng, qua đó đã t o đi u ki n đ tác gi trong quá trình nghiên c u

th c hi n và hoàn thành lu n v n này.
Tr

c h t tác gi xin bày t lòng bi t

PGS.TS Nguy n Tr ng T , ng

n sâu s c nh t đ n Th y giáo:


i th y tr c ti p h

ng d n và giúp đ tác gi trong

su t quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n v n.
Tác gi c ng xin đ
Th y l i, phòng

c chân thành c m n Ban giám hi u tr

ng

ih c

ào t o đ i h c & Sau đ i h c, Ban ch nhi m cùng các th y cô

giáo trong khoa Qu n lý xây d ng đã đ ng viên, c ng tác, giúp đ tác gi v m i
m t trong quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n v n t t nghi p c a mình.
n nay tác gi đã hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Gi i
pháp qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi công t i Ban qu n lý d án

Th y l i và đê đi u Thái Nguyên - Áp d ng cho công trình kè Su i Long huy n
i T t nh Thái Nguyên” chuyên ngành Qu n lý xây d ng
Xin đ

c chân thành c m n nh ng ng

i thân trong gia đình, các b n bè,

đ ng nghi p đã chia s cùng tác gi nh ng khó kh n, đ ng viên và giúp đ cho tác
gi tìm hi u nghiên c u và hoàn thành lu n v n này. Do còn nh ng h n ch v th i
gian, kinh nghi m và tài li u nên trong quá trình nghiên c u không kh i có nh ng thi u
xót, khi m khuy t. Vì v y, tác gi r t mong nh n đ

c s góp ý, ch b o c a các th y,

cô giáo và đ ng nghi p. Xin trân tr ng c m n!


Hà N i, ngày

tháng 11 n m 2015

Tác gi lu n v n

Nguy n V n Qu ng


L I CAM OAN
Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a riêng cá nhân tôi v i s giúp đ
c a giáo viên h
đã đ

ng d n khoa h c. Các thông tin tài li u trích d n trong lu n v n

c ghi rõ ngu n g c. K t qu nêu trong lu n v n là trung th c và ch a đ

ai công b trong b t k đ tài nào tr

c đây.
Hà N i, ngày

tháng 11 n m 2015

Tác gi lu n v n

Nguy n V n Qu ng

c


M CL C
PH N M
U .........................................................................................................1
CH NG 1: GI I THI U CHUNG V QU N LÝ CH T L NG CÔNG TRÌNH 5
1.1.M t s khái ni m. ..................................................................................................5
1.1.1. Ch t l ng .........................................................................................................5
1.1.2. Các ch tiêu đánh giá ch t l ng s n ph m.......................................................7
1.1.3. Nhóm các ch
1.1.4. Nhóm các ch
1.1.5. Ch t l ng s
1.1.6. Khái ni m v

tiêu không so sánh đ c ............................................................7
tiêu so sánh đ c........................................................................8
n ph m là công trình xây d ng ...................................................8
ch t l ng công trình xây d ng ..................................................8

1.1.7. c đi m c a s n ph m xây d ng.....................................................................9
1.1.8. Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng công trình xây d ng .........................10
1.1.9. Qu n lý ch t l ng trong giai đo n thi công công trình. ................................11
1.2. c đi m công trình th y l i..............................................................................14
1.2.1. c đi m c a công trình th y l i t i Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u
Thái Nguyên th c hi n. .............................................................................................14
1.2.2. Nguyên t c thi công công trình th y l i..........................................................15
1.3. T ng quan v công tác qu n lý ch t l ng công trình trong giai đo n thi công
công trình th y l i hi n nay. .....................................................................................17
1.3.1. Khái ni m v qu n lý ch t l ng. ...................................................................17
1.3.2. Các ph ng pháp qu n lý ch t l ng .............................................................17
1.4. Yêu c u nâng cao ch t l ng thi công công trình ..............................................21
K t lu n ch

ng 1 .....................................................................................................23

CH
NG 2: C S NGHIÊN C U QU N LÝ CH T L
NG CÔNG
TRÌNH TRONG GIAI O N THI CÔNG. .........................................................24
2.1. C s nghiên c u. ..............................................................................................24
2.1.2. C s pháp lý. .................................................................................................25
2.2. Qu n lý ch t l ng thi công công trình. ............................................................26
2.2. 2. Trách nhi m c a Nhà th u thi công công trình. .............................................28
2.2. 3. Trách nhi m c a t v n giám sát. ..................................................................29
2.3. Nh ng s c th ng g p trong giai đo n thi công công trình th y l i ................31
2.3.1. M t s khái ni m v s c công trình .............................................................31


2.3.2. M t s nguyên nhân s c th ng g p trong giai đo n thi công xây d ng.........31
2.3.3. M t s s c công trình có liên quan đ n qu n lý ch t l ng ........................33
K t lu n ch ng 2 .....................................................................................................46
CH
NG 3:
XU T GI I PHÁP QU N LÝ CH T L
NG CÔNG
TRÌNH KÈ SU I LONG HUY N
I T , T NH THÁI NGUYÊN TRONG
GIAI O N THI CÔNG........................................................................................47
3.1. Th c tr ng công tác QLCL xây d ng các công trình c a ban qu n lý d án
Th y l i và đê đi u Thái Nguyên trong th i gian qua. .............................................47
3.2.1.
Xu t gi i pháp t ch c, qu n lý đ đ m b o nâng cao ch t l ng công
trình trong giai đo n thi công t i ban qu n lý d án Th y l i & đê đi u Thái
Nguyên. .....................................................................................................................53
3.2.3. Qu n lý ch t l ng thi công kè Su i Long .....................................................72
K t lu n ch ng 3 ...................................................................................................102
K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................................103
K T LU N .............................................................................................................103
KI N NGH ............................................................................................................104
TÀI LI U THAM KH O .......................................................................................105
PH L C ................................................................................................................107


DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T

Ký hi u

Tên đ y đ

NN&PTNT

Nông nghi p và phát tri n nông thôn

HT GCL

H th ng đánh giá ch t l

QLCL

Qu n lý ch t l

CTXD

Công trình xây d ng

C T

Ch đ u t

CLCT

Ch t l

BTCT

Bê tông c t thép

QLDA

Qu n lý d án

TVGS

T v n giám sát

UBMTTQ
TXDCT

ng

ng

ng công trình

y ban m t tr n t qu c
u t xây d ng công trình


DANH M C B NG
B ng 3.1. Chi phí gi i phóng m t b ng m t s d án ph i gi i phóng .....................50
B ng 3.2: Tiêu chu n đánh giá v t li u c p ph i tr n t i công tr

ng .....................74

B ng 3.3: Yêu c u ki m tra c t pha ..........................................................................77
B ng 3.4: Yêu c u ki m tra c t thép .........................................................................80


DANH M C S
S đ 3.1. Mô hình c c u t ch c hi n nay c a Ban qu n lý ..................................47
S đ 3.1: Mô hình ban ch huy công tr

ng ...........................................................70

S đ 3.2: Mô hình đoàn TVGS ...............................................................................71
S đ 3.3. Qu n lý ch t l

ng thi công kè Su i Long ..............................................72

S đ 3.4. Qu n lý ch t l

ng h móng ...................................................................72

S đ 3.5. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông lót ..................................................73

S đ 3.6. S đ qu n lý ch t l

ng c p pha, c t thép móng ..................................75

S đ 3.7. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông móng .............................................82

S đ 3.8. S đ qu n lý ch t l

ng c p pha, c t thép t

S đ 3.9. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông t

ng kè. ............................83

ng kè ........................................85

S đ 3.10. S đ qu n lý ch t l

ng thi công kh p n i PVC KN ..........................87

S đ 3.11. S đ qu n lý ch t l

ng đá xây............................................................87

S đ 3.12. S đ qu n lý ch t l

ng đ t đ p ..........................................................88

S đ 3.13 Mô hình t ch c thi công ........................................................................92
S đ 3.14. S đ ki m tra ch t l

ng v t li u đ u vào ...........................................97

S đ 3.15. S đ qu n lý ch t l

ng máy móc thi công .........................................98

S đ 3.16. S đ b o đ m ch t l

ng thi công b ph n công trình ........................99

S đ 3.17. S đ b o đ m ch t l

ng giai đo n thi công xây l p .........................101


DANH M C CÁC HÌNH V
Hình 1.1: Mô hình các y u t c a ch t l

ng t ng h p ..............................................6

Hình 3.1. M t c t d c đ i di n kè Su i Long xã Tiên H i huy n

i T t nh Thái

Nguyên. .....................................................................................................................67
Hình 3.2. M t ngang đ i di n kè Su i Long xã Tiên H i huy n

i T t nh Thái

Nguyên. .....................................................................................................................68
Hình 3.3. B c t thép kè Su i Long xã Tiên H i huy n

i T t nh Thái Nguyên. 76


1

TÀI
GI I PHÁP QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI

O N THI CÔNG T I BAN QU N LÝ D

ÁN TH Y L I VÀ Ê I U

THÁI NGUYÊN - ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH KÈ SU I LONG HUY N
I T , T NH THÁI NGUYÊN
PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
S n ph m xây d ng th

ng có giá tr cao, có kh i l

ng xây l p l n, đ

c

hình thành t nhi u lo i v t li u, đi u ki n xây d ng c a các công trình không
gi ng nhau, quá trình xây d ng th
ph m. Ch t l

ng dài và khó bi t trc k t qu c a s n

ng công trình là y u t quy t đ nh đ m b o công n ng, an toàn công

trình khi đ a vào s d ng và hi u qu đ u t c a d án. Qu n lý d án đ u t xây
d ng công trình là quá trình h t s c quan tr ng đ

c th c hi n xuyên su t trong

quá trình tri n khai d án đ u t xây d ng công trình t khi b t đ u tri n khai d án
đ n khi d án hoàn thành, bàn giao đ a vào s d ng.
Trong nh ng n m g n đây d án đ u t xây d ng công trình trên c n
chung và

t nh Thái Nguyên nói riêng không ng ng t ng v s l

c nói

ng và quy mô.

Các công trình sau khi đ a vào s d ng s góp ph n an sinh xã h i, góp ph n thúc
đ y quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph
k t qu đ t đ

c, thì công tác qu n lý ch t l

ng. Tuy nhiên bên c nh nh ng

ng t khâu chu n b đ u t đ n th c

hi n đ u t xây d ng công trình còn b c l nhi u y u kém d n đ n ch t l

ng công

trình không đ m b o, làm cho các d án đ u t kém hi u qu và gây lãng phí ngân
sách nhà n

c, đ c bi t là công tác qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n

thi công xây d ng là m t trong nh ng khâu h t s c quan tr ng nh h

ng tr c ti p

đ n s n ph m cu i cùng c a công trình xây d ng. Các ban qu n lý d án c n ph i
có s quan tâm đ c bi t đ n vi c qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi

công m t cách ch t ch h n n a.
S xói l hai bên b Su i Long đ c bi t t i các đo n xung y u đã và đang là
nguy c đe d a đ n tính m ng, tài s n c a Nhà n

c và nhân dân trong khu v c xã


2

Tiên H i huy n
đ

i T t nh Thái Nguyên. Công trình kè Su i Long huy n

iT

c đ u t xây d ng nh m ch nh tr dòng Su i Long đ m b o an toàn tính m ng,

nhà c a, tài s n c a (80 h dân v i 320 nhân kh u), di n tích đ t canh tác kho ng
10 ha cùng nhi u công trình quan tr ng khác nh : Trung tâm d y ngh c a huy n
i T , Tr m y t xã Tiên H i và nhân các xóm

ng M c, Bãi C i, Ph Giàu,

thúc đ y phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân
dân, phù h p v i ch tr

ng, đ

ng l i, chính sách c a

ng và Nhà n

đ m b o an toàn cho công trình, đ a công trình và s d ng đ t đ
mong mu n thì công tác qu n lý ch t l

c.

c hi u qu nh

ng trong giai đo n thi công c n ph i đ

th c hi n t t. V i mong mu n đóng góp ki n th c đã tích l y đ
h c t p trong vi c giúp ch đ u t qu n lý ch t l

c

c trong quá trình

ng trong giai đo n thi công

Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên đ

c ch đ u t giao

nhi m v qu n lý các d án đ u t xây d ng các công trình th y l i, đê kè c ng
trên đ a bàn t nh c ng nh h u h t các Ban qu n lý d án trên đ a bàn hi n nay,
vi c t n t i nh ng h n ch trong quá trình qu n lý ch t l

ng công trình trong giai

đo n thi công d n đ n đ x y ra nh ng sai sót là đi u khó tránh kh i, vì v y vi c
ch n đ tài “Gi i pháp qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi công t i

Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên - Áp d ng cho công trình kè
Su i Long huy n
mình v i k v ng đ

i T t nh Thái Nguyên” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a
c đóng góp nh ng ki n th c đã đ

ch ct p

tr

ng, trong

th c ti n đ nghiên c u áp d ng hi u qu công tác qu n lý d án đ u t xây d ng
vào quá trình qu n lý c a đ n v mình và áp d ng vào nh ng ban qu n lý d án
t

ng t trên đ a bàn t nh Thái Nguyên trong nh ng n m ti p theo.

2. M c đích nghiên c u c a đ tài
T vi c nghiên c u c s lý lu n, phân tích th c tr ng ho t đ ng và qu n lý
c a Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên lu n v n nh m m c đích
đi sâu phân tích và đ xu t m t s gi i pháp t ng c
lý ch t l

ng, hoàn thi n công tác qu n

ng công trình trong giai đo n thi công. Nghiên c u đ xu t gi i pháp t


3

ch c, qu n lý giám sát đ b o đ m và nâng cao ch t l
áp d ng cho công trình kè Su i Long huy n

ng trong giai đo n thi công

i T t nh Thái Nguyên.

3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
3.1. Ý ngh a khoa h c
Nghiên c u h th ng nh ng v n đ lý lu n liên quan đ n công tác qu n lý ch t
l

ng trong giai đo n thi công công trình th y l i, t đó rút ra nh ng bài h c kinh

nghi m cho b n thân và nh ng lý lu n chung trong công tác qu n lý ch t l

ng trong

giai đo n thi công áp d ng t i Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên
nói chung và áp d ng cho công trình kè Su i Long huy n

i T

t nh Thái

Nguyên.
3.2. Ý ngh a th c ti n.
T nh ng k t qu đ t đ
ch t l

c làm c s cho h c viên có thêm ki n th c v qu n lý

ng trong giai đo n thi công công trình th y l i t đó ph c v t t h n cho công

vi c và giúp cho ch đ u t qu n lý ch t l
khác đ

c t t h n.

it

4.

ng trong giai đo n thi công các công trình

ng và ph m vi nghiên c u đ tài
it

a.
it

ng nghiên c u
ng nghiên c u c a đ tài là nguyên nhân công trình kè bê tông, bê tông

c t thép không đ t ch t l

ng ho c x y ra s c trong xây d ng t đó áp d ng các

bi n pháp qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công áp d ng cho công trình kè

Su i Long huy n

i T t nh Thái Nguyên, nh m góp ph n hoàn thi n công tác

qu n lý đ i v i công vi c qu n lý chât l

ng công trình trong giai đo n thi công t i

Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên.
b. Ph m vi nghiên c u
Các công trình th y l i t i Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái
Nguyên th c hi n và công trình kè Su i Long huy n
5. Ph

ng pháp nghiên c u
- Ph

l

i T t nh Thái Nguyên.

ng pháp đi u tra, kh o sát th c t :

ánh giá công tác qu n lý ch t

ng đã và đang th c hi n đ rút ra nh ng bài h c kinh nghi m.


4

- Ph

ng pháp k th a: Nghiên c u k th a các bi n pháp qu n lý ch t l

ng

trong giai đo n thi công c a các công trình th y l i và các công trình kè b o v
ch ng s t l b sông đã thi công, các tài li u đã công b .

l

- Ph

ng pháp th ng kê, phân tích, so sánh, t ng h p.

- Ph

ng pháp h th ng đ i chi u v i các v n b n pháp quy v qu n lý ch t

- Ph

ng pháp chuyên gia.

ng.

6. K t qu d ki n đ t đ

c

- H th ng hóa c s lý lu n và các bi n pháp qu n lý ch t l

ng trong giai

đo n thi công công trình t i Ban qu n lý d án Th y l i và đê đi u Thái Nguyên
th c hi n, ch ra nh ng thi u sót, b t c p trong công tác qu n lý ch t l
giai đo n thi công d n đ n công trình có ch t l

ng trong

ng th p không đ m b o yêu c u

đ t ra.
- T k t qu nghiên c u c a lu n v n, đóng góp vào vi c nâng cao ch t l
thi công các công trình th y l i nói chung và công trình kè Su i Long huy n
T t nh Thái Nguyên nói riêng.

ng
i


5

CH

NG 1: GI I THI U CHUNG V QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

1.1.M t s khái ni m.
1.1.1. Ch t l

ng

Trên th gi i, khái ni m v ch t l

ng s n ph m đã t lâu luôn gây ra nh ng

tranh cãi ph c t p. Nguyên nhân ch y u c a tình tr ng này là các khái ni m v
ch t l

ng nói chung và ch t l

ng s n ph m nói riêng đ

c nêu ra d

i các góc

đ khác nhau c a m i cách ti p c n, m i cách nhìn nh n riêng bi t.
Theo quan đi m tri t h c, ch t l
v t, hi n t

ng là tính xác đ nh b n ch t nào đó c a s

ng, tính ch t mà nó kh ng đ nh nó chính là cái đó ch không ph i là

cái khác ho c c ng nh nó mà nó t o ra m t s khác bi t v i m t khách th khác.
M t khái ni m v ch t l

ng v a mang tính đ n gi n v a d hi u và có tính

ch t qu ng bá r ng rãi đ i v i t t c m i ng

i, đ c biêt là v i ng

i tiêu dùng, v i

các t ch c, ho t đ ng s n xu t kinh doanh và cung c p d ch v c ng nh v i các
ph

ng pháp qu n tr ch t l

ng trong các t ch c các doanh nghi p.

Nh v y, theo khái ni m v ch t l

ng này các nhà s n xu t không tính đ n

nh ng tác đ ng luôn luôn thay đ i và thay đ i m t cách liên t c c a môi tr

ng

kinh doanh và h qu t t y u c a nó, trong khi h đang say x a v i nh ng s n
ph m ch t l
sang m t h

ng cao c a h thì c ng là lúc nhu c u c a ng

i tiêu dùng đã chuy n

ng khác, m t c p đ cao h n.

kh c ph c nh ng h n ch t n t i và nh ng khuy t t t trung khái ni m trên
bu c các nhà qu n lý, các t ch c, doanh nghi p s n xu t kinh doanh ph i đ a ra
m t khái ni m bao quát h n, hoàn ch nh h n v ch t l
khái ni m đã nêu
đ

ng s n ph m. Ngoài các

trên, còn m t s khái ni m khác v ch t l

c đ a ra nh m b sung cho các khái ni m đã đ

các chuyên gia v ch t l

ng thì ch t l

c nêu ra tr

ng s n ph m c ng
c đó. C th theo

ng là:

S phù h p các yêu c u.
Ch t l

ng là s phù h p v i công d ng.

Ch t l

ng là s thích h p khi s d ng.

Ch t l

ng là s phù h p v i m c đích.

Ch t l

ng là s phù h p các tiêu chu n (Bao g m các tiêu chu n thi t k và


6

các tiêu chu n pháp đ nh)
Ch t l

ng là s tho mãn ng

i tiêu dùng.

+ Theo tiêu chu n ISO – 8402 /1994. Ch t l

ng là t p h p các đ c tính c a m t

th c th t o cho th c th đó kh n ng tho mãn nhu c u đã xác đ nh ho c c n đ n.
+ Theo đ nh ngh a c a ISO 9000/2000. Ch t l
các đ c tính v n có đáp ng đ

ng là m c đ c a m t t p h p

c các yêu c u.

+ Theo t ch c tiêu chu n hoá qu c t . Ch t l

ng là t ng th các chi tiêu,

nh ng đ c tr ng s n ph m th hi n s tho mãn nhu c u c a ng
h p v i công d ng mà ng

i tiêu dùng, phù

i tiêu dùng mong mu n v i chi phí th p nh t và th i

gian nhanh nh t.
Nh v y, ch t l

ng s n ph m dù đ

c hi u theo nhi u cách khác nhau d a

trên nh ng cách ti p c n khác nhau đ u có m t đi m chung nh t.

ó là s phù h p

v i yêu c u. Yêu c u này bao g m c các yêu câu c a khách hàng mong mu n tho
mãn nh ng nhu c u c a mình và c các yêu c u mang tính k thu t, kinh t và các
tính ch t pháp lý khác.
T đó có th hình thành khái ni m ch t l
trên t t c các ph

ng t ng h p là s th a mãn yêu c u

ng di n sau:

- Tính n ng c a s n ph m và d ch v đi kèm.
- Giá c phù h p
- Th i gian
- Tính an toàn và đ tin c y
Có th mô hình hóa các y u t c a ch t l

ng t ng h p nh sau:

Hình 1.1: Mô hình các y u t c a ch

ng t ng h p


7

1.1.2. Các ch tiêu đánh giá ch t l
Các ch tiêu đánh giá ch t l

ng s n ph m.
ng s n ph m là đ c tính, đ nh l

ng c a tính

ch t c u thành hi n v t s n ph m. Có r t nhi u các ch tiêu ph n ánh ch t l
ph m. Chúng đ

ng s n

c phân thành hai lo i:

- Nhóm các ch tiêu không so sánh đ
- Nhóm các ch tiêu so sánh đ

c;

c.

1.1.3. Nhóm các ch tiêu không so sánh đ
- Ch tiêu công d ng:

c

ây là ch tiêu đ c tr ng cho các thu c tính, xác đ nh

nh ng ch c n ng ch y u c a s n ph m, quy đ nh giá tr s d ng c a s n ph m;
- Ch tiêu đ tin c y: Ph n ánh s

n đ nh c a các đ c tính s d ng c a s n

ph m, kh n ng c a s n ph m và d ch v có th ti p t c đáp ng các yêu c u c a
ng

i tiêu dùng;
- Ch tiêu công ngh : Là nh ng ch tiêu đ c tr ng cho ph

ng pháp, quy trình

s n xu t nh m ti t ki m các y u t v t ch t trong quá trình s n xu t (T i thi u hóa
các ch tiêu s n xu t) s n ph m;
- Ch tiêu lao đ ng h c: Ph n ánh m i quan h gi a con ng
đ c bi t là s thu n l i mà s n ph m đem l i cho ng

i v i s n ph m,

i tiêu dùng trong quá trình s

d ng;
- Ch tiêu th m m :

c tr ng cho m c đ truy n c m, h p d n c a s n ph m,

s hài hòa v hình h c, nguyên v n v k t c u;
- Ch tiêu đ b n:
đ

ây là ch tiêu ph n ánh kho ng th i gian t khi s n ph m

c hoàn thi n cho t i khi s n ph m không còn v n hành, s d ng đ

c n a;

- Ch tiêu d v n chuy n: Ph n ánh s thu n ti n c a các s n ph m trong quá
trình di chuy n, v n chuy n trên các ph

ng ti n giao thông;

- Ch tiêu an toàn: Ch tiêu đ c tr ng cho m c đ an toàn khi s n xu t hay tiêu
dùng s n ph m;
- Ch tiêu sinh thái: Ph n ánh m c đ gây đ c h i, nh h

ng đ n môi tr

ng

xung quanh trong quá trình s n xu t và v n hành s n ph m;
- Ch tiêu tiêu chu n hóa, th ng nh t hóa:

c tr ng cho kh n ng l p đ t, thay


8

th c a s n ph m khi s d ng;
- Ch tiêu kinh t : Ph n ánh các chi phí c n thi t t khi thi t k , ch t o đ n
khi cung ng s n ph m và các chi phí liên quan sau khi tiêu dùng s n ph m.
1.1.4. Nhóm các ch tiêu so sánh đ
- T l sai h ng:

c

ánh giá tình hình th c hi n ch t l

ng s n ph m trong các

doanh nghi p s n xu t các lo i s n ph m không phân th h ng ch t l

ng s n

ph m:
+ S d ng th

c đo hi n v t:

T l sai h ng = s s n ph m sai h ng / T ng s n ph m s n xuât (%);
+ S d ng th
T

c đo giá tr :

l sai h ng = Chi phí cho các s n ph m h ng / t ng chi phí cho toàn b

s n ph m (%);
- H s ph m c p bình quân: Áp d ng đ i v i nh ng doanh nghi p s n xu t
có phân h ng ch t l

ng s n ph m;

-

l ch chu n và t l đ t ch t l

+

l ch chu n;

+ T l đ t ch t l

ng đ bi t đ

ng: T l đ t ch t l

c ch t l

ng s n ph m.

ng = s s n ph m đ t ch t l

ng /

t ng s n ph m s n xu t (%)
1.1.5. Ch t l

ng s n ph m là công trình xây d ng

“Công trình xây d ng” là s n ph m đ
ng

c t o thành b i s c lao đ ng c a con

i, v t li u xây d ng, thi t b l p đ t vào công trình, đ

đ t, có th bao g m ph n d
ph n trên m t nc liên k t đ nh v v i

i m t đ t, ph n trên m t đ t, ph n d

im tn

c,

c xây d ng theo thi t k . Công trình xây d ng bao g m

công trình dân d ng, công trình công nghi p, giao thông, NN&PTNT, công trình
h t ng k thu t.
1.1.6. Khái ni m v ch t l
Ch t l

ng công trình xây d ng

ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng, k thu t

và m thu t c a công trình nh ng ph i phù h p v i quy chu n và tiêu chu n xây d ng,
các quy đ nh trong v n b n quy ph m pháp lu t có liên quan và h p đ ng kinh t .


9

Ch t l

ng công trình xây d ng không ch đ m b o s an toàn v m t k

thu t mà còn ph i th a mãn các yêu c u v

an toàn s d ng có ch a đ ng y u t

xã h i và kinh t . Ví d : m t công trình quá an toàn, quá ch c ch n nh ng không
phù h p v i quy ho ch, ki n trúc, gây nh ng nh h
ninh, an toàn môi tr
ch t l

ng b t l i cho c ng đ ng (an

ng…), không kinh t thì c ng không tho mãn yêu c u v

ng công trình.

1.1.7.

c đi m c a s n ph m xây d ng.

S n ph m xây l p có đ c đi m riêng bi t khác v i các ngành s n xu t c th
nh sau:
- S n ph m xây l p là nh ng công trình xây d ng, v t ki n trúc…, có quy mô
đa d ng k t c u ph c t p mang tính đ n chi c, th i gian s n xu t s n ph m xây l p
lâu dài.

c đi m này đòi h i vi c t ch c qu n lý và h ch toán s n ph m xây l p

nh t thi t ph i l p d toán ( d toán thi t k , d toán thi công). Quá trình s n xu t
xây l p ph i so sánh v i d toán, l y d toán làm th

c đo, đ ng th i gi m b t r i

ro ph i mua b o hi m cho công trình xây l p.
- S n ph m xây l p đ

c tiêu th theo giá d toán ho c theo giá th a thu n

v i ch đ u t (Giá đ u th u), do đó tính ch t hàng hóa c a s n ph m xây l p
không th hi n rõ ràng (vì đã quy đ nh giá c , ng
l p có tr

i mua, ng

i bán s n ph m xây

c khi xây d ng thông qua h p đ ng xây d ng nh n th u);

- S n ph m xây l p c đ nh t i n i s n xu t, còn các đi u ki n s n xu t ph i di
chuy n theo đ a đi m đ t s n ph m;
- S n ph m xây l p t khi kh i công đ n khi hoàn thành công trình bàn giao
đ a vào s d ng th
đo n, m i giai đo n đ
th

ng kéo dài. Quá trình thi công đ

c chia thành nhi u giai

c chia thành nhi u công vi c khác nhau, các công vi c này

ng di n ra ngoài tr i nên ch u tác đ ng l n c a nhân t môi tr

m a, bão…
đ m b o ch t l

ng nh n ng,

c đi m này đòi h i vi c t ch c qu n lý, giám sát ch t ch sao cho
ng công trình đúng nh thi t k , d toán. Các nhà th u có trách

nhi m b o hành công trình (ch đ u t gi l i t l nh t đ nh trên giá tr công trình,
khi h t th i h n b o hành công trình m i tr l i cho đ n v xây l p)


10

1.1.8. Các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng công trình xây d ng

C ng nh các l nh v c khác thì c a s n xu t kinh doanh và d ch v , ch t
l

ng công trình xây d ng ph thu c vào nhi u nhân t . Tuy nhiên,

phân thành hai h

đây tác gi

ng theo tiêu chí ch quan và khách quan.

1.1.8.1. Các nhân t ch quan
ây là các nhân t có th ki m soát đ

c và xu t hi n ngay trong b n thân

doanh nghi p
-

n v thi công:

ây là đ n v tr c ti p thi công công trình, hay nói cách

khác là đ n v tr c ti p bán s n ph m cho đ n v mua là các ch đ u t h là nh ng
ng

i bi n s n ph m trên b n v thành s n ph m th c t do đó đ n v thi công có

nh h

ng r t l n đ n ch t l

- Ch t l

ng công trình xây d ng.

ng v t li u đ a vào s d ng có đ

đây là nhân t r t quan tr ng nh h
- Ý th c c a ng

c ki m tra k l

ng đ n ch t l

ng hay không

ng công trình.

i công nhân thi công. Ví d ng

i công nhân không có ý

th c d n đ n thi công c u th , pha tr n v a thi công không đúng… s làm nh
h

ng đ n ch t l

ng công trình.

- Các bi n pháp k thu t thi công: Các quy trình ph i tuân theo các quy ph m
thi công n u không s

nh h

ng đ n ch t l

ng công trình, c u ki n ch u l c s

không đ m b o.
1.1.8.2. Các nhân t khách quan
- Th i ti t: Các đi u ki n th i ti t b t l i nh n ng, m a, nhi t đ , gió… nên
ti n đ thi công nhi u khi s b d n ghép, t ng nhanh ti n đ … các kho ng d ng
k thu t không nh ý mu n làm nh h
-

ng đ n ch t l

ng công trình

a ch t công trình: Khi công trình thi công vào giai đo n m móng thi

công th y phát hi n ra các hi n t

ng đ a ch t b t th

ng d n đ n các bên nh ch

đ u t , giám sát, thi công và t v n thi t k ph i h p bàn l i đ có bi n pháp x lý
m i d n đ n ch m ti n đ công trình hay ph i đ y nhanh các h ng m c sau d n đ n
ch t l

ng s không đ

c đ m b o.


11

1.1.9. Qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công công trình.

1.1.9.1. Khái ni m qu n lý ch t l
Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng.

ng công trình xây d ng là t p h p các ho t đ ng t đó đ ra

các yêu c u, quy đ nh và th c hi n yêu c u, quy đ nh đó b ng các bi n pháp nh
ki m soát ch t l
ch t l

ng, đ m b o ch t l

ng, c i ti n ch t l

ng, ho t đ ng qu n lý

ng công trình xây d ng ch y u là công tác giám sát c a ch đ u t và các

ch th khác.
Nói cách khác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là t p h p các ho t

đ ng c a c quan đ n v , có ch c n ng qu n lý thông qua ki m tra, đ m b o ch t
l

ng, c i ti n ch t l

ng trong các giai đo n t chu n b đ u t , th c hi n đ u t ,

k t thúc xây d ng và đ a vào khai thác v n hành.
1.1.9.2. Các tiêu chí đánh giá ch t l

ng công trình xây d ng

Cho đ n nay, v n ch a có t ch c nào nghiên c u m t cách h th ng, toàn
di n v các h th ng đánh giá c ng nh các tiêu chí đánh giá ch t l

ng công trình

xây d ng. Tuy nhiên, xu t phát t các c s lý lu n, th c ti n xây d ng và h th ng
quy chu n, tiêu chu n k thu t và v n b n quy ph m pháp lu t
đ u có th đánh giá ch t l

Vi t Nam, b

ng công trình xây d ng nh sau:

Th nh t, c n xây d ng h th ng đánh giá ch t l

ng công trình xây d ng

(sau đây vi t t t là HT GCL). H th ng này là m t h th ng quy đ nh rõ ph
pháp đo l

ng và đánh giá ch t l

chu n đ

ng

ng c a m t công trình xây d ng d a trên các tiêu

c ch p thu n có liên quan. H th ng này cho phép đánh giá ch t l

so sánh khách quan ch t l

c

ng và

ng c a công trình này so v i công trình khác thông qua

m t h th ng tính đi m.
hai, HT GCL xây d ng v i các m c tiêu sau: Xây d ng đ

Th

chu n v ch t l

ng đánh giá tay ngh nhà th u thi công xây d ng. Thi t l p m t h

th ng đánh giá ch t l
giá ch t l
quan đ

c đi m

ng tiêu chu n v tay ngh nhà th u thi công xây d ng. ánh

ng tay ngh c a m t d án xây d ng d a trên các tiêu chu n có liên

c ch p thu n. S d ng nh m t tiêu chí đ đánh giá hi u su t c a các nhà

th u d a trên ch t l

ng tay ngh . Biên so n d li u đ phân tích th ng kê.


12

Th ba, HT GCL ph i bao g m các n i dung sau:
a.

ánh giá tay ngh c a nhà th u thi công xây d ng. Ph m vi đánh giá:

HT GCL đ t ra các tiêu chu n v ch t l

ng tay ngh cho các nhà th u thi công

xây d ng đ i v i các b ph n khác nhau c a công trình xây d ng và đ i v i các
công trình xây d ng c s h t ng. Ch t l
d ng đ

ng tay ngh c a nhà th u thi công xây

c đánh giá theo yêu c u c a tiêu chu n có liên quan, và các tiêu chí đ

c

công nh n n u tay ngh c a nhà th u thi công xây d ng tuân th tiêu chu n. Nh ng
tiêu chí này là c s đ tính đi m cho HT GCL (%) đ i v i m t d án xây d ng
công trình.
HT GCL đánh giá đ

c th c hi n thông qua ki m tra hi n tr

ng và s d ng

các nguyên t c, k t qu c a đ t ki m tra l n đ u. Công trình xây d ng đ
ch a sau khi đánh giá l n đ u s không đ

cs a

c ki m tra l i. M c tiêu c a nguyên t c

này là khuy n khích các nhà th u thi công xây d ng ph i "làm t t m i công vi c
ngay t đ u và b t k lúc nào".
b. Vi c đánh giá c a HT GCL. HT GCL đánh giá m t d án xây d ng đ
th c hi n theo k t qu ki m tra - đánh giá đ c l p và không đ

c

c có m i quan tâm và

liên h v i d án (kh o sát, thi t k , thi công, giám sát, ki m đ nh, qu n lý d án…).
M i công tác đánh giá ph i th c hi n theo yêu c u b i t ch c đánh giá đ
c quan qu n lý nhà n

c v ch t l

c

ng công trình xây d ng hu n luy n. T ch c

th c hi n đánh giá ph i đ ng ký v i c quan qu n lý nhà n
trình xây d ng m i đ đi u ki n đ đánh giá ch t l

c v ch t l

ng công

ng công trình xây d ng theo

HT GCL.
c. Ph

ng pháp đánh giá và quy trình ch n m u: Tr

các b ph n công trình c n xác đ nh ph
l y m u và ph

c khi ti n hành đánh giá

ng pháp đánh giá thông qua ph

ng pháp th ng kê. Nh ng m u đ

c l y đ ng đ u trong su t quá

trình th c hi n d án ho c trong các giai đo n xây d ng khác nhau.
m uđ

ng pháp

ánh giá các

c l a ch n t theo thi t k và ti n đ th c hi n d án. T t c các v trí ki m

tra ph i thu n ti n cho vi c đánh giá. Các m u đ
di n cho toàn b công trình.

c l a ch n ph i b o đ m là đ i


13

d. Vi c đánh giá ph i d a vào tiêu chu n c a HT GCL: Tiêu chu n này xác
đ nh các yêu c u v ch t l

ng tay ngh và th t c đánh giá ch t l

ng các công

trình xây d ng.
e. Vi c đánh giá ph i th c hi n theo quy trình.
1.1.9.3. Các nguyên t c đánh giá ch t l

ng công trình xây d ng

- Công tác kh o sát/thi t k , thi công xây d ng công trình ph i đ m b o an
toàn cho b n thân công trình và các công trình lân c n; đ m b o an toàn trong quá
trình thi công xây d ng và tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này.
- Công trình, h ng m c công trình ch đ
khi đáp ng đ

c nghi m thu đ đ a vào s d ng

c các yêu c u c a thi t k , quy chu n k thu t qu c gia, tiêu chu n

áp d ng cho công trình, ch d n k thu t và các yêu c u khác c a ch đ u t theo
n i dung c a h p đ ng và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.
- T ch c, cá nhân khi tham gia ho t đ ng xây d ng ph i có đ đi u ki n n ng
l c phù h p v i công vi c th c hi n, có h th ng qu n lý ch t l
nhi m v ch t l
tr

ng các công vi c xây d ng do mình th c hi n tr

ng và ch u trách
c ch đ u t và

c pháp lu t.
- Ch đ u t có trách nhi m t ch c qu n lý ch t l

ng phù h p v i tính ch t,

quy mô và ngu n v n đ u t xây d ng công trình trong quá trình th c hi n đ u t
xây d ng công trình theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.
- Ng

i quy t đ nh đ u t có trách nhi m ki m tra vi c t ch c th c hi n qu n

lý ch t l

ng công trình xây d ng c a ch đ u t và các nhà th u theo quy đ nh c a

Ngh đ nh này và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.
- C quan qu n lý nhà n
ch t l

c v xây d ng h

ng d n, ki m tra công tác qu n lý

ng c a các t ch c, cá nhân tham gia xây d ng công trình; ki m tra, giám

đ nh ch t l

ng công trình xây d ng; ki n ngh và x lý các vi ph m v ch t l

ng

công trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t.
1.1.9.4. Vai trò qu n lý ch t l
s

i v i Nhà n

ng công trình xây d ng

c: Công tác QLCL t i các CTXD đ

n đ nh trong xã h i, t o đ

cđ mb os t ođ

c

c ni m tin đ i v i các nhà đ u t trong và ngoài


14

n

c tham gia vào l nh v c xây d ng, h n ch đ

nh ng ng
-

i s d ng CTXD nói riêng và c ng đ ng nói chung.
i v i C T:

c a C T, ti t ki m đ
ch t l
s

c nh ng r i ro, thi t h i cho

m b o và nâng cao CLCT s tho mãn đ
c v n cho Nhà n

c hay nhà đ u t và góp ph n nâng cao

ng cu c s ng xã h i. Ngoài ra, đ m b o và nâng cao ch t l

ng h c a các t ch c xã h i và ng

c các yêu c u

ih

ng t o lòng tin,

ng l i đ i v i C T, góp ph n phát

tri n m i quan h h p tác lâu dài.
-

i v i nhà th u: Vi c đ m b o và nâng cao CLCT xây d ng s ti t ki m

nguyên v t li u, nhân công, máy móc thi t b , t ng n ng su t lao đ ng. Nâng cao
CLCT xây d ng có ý ngh a quan tr ng t i nâng cao đ i s ng ng

i lao đ ng, thu n

l i cho vi c áp d ng ti n b khoa h c công ngh đ i v i nhà th u. CLCT xây d ng
g n v i an toàn c a thi t b và nhân công nhà th u trong quá trình xây d ng. Ngoài
ra, CLCT đ m b o cho vi c duy trì và nâng cao th

ng hi u c ng nh phát

tri n b n v ng c a nhà th u
c đi m công trình th y l i

1.2.
1.2.1.

c đi m c a công trình th y l i t i Ban qu n lý d án Th y l i và đê

đi u Thái Nguyên th c hi n.
-

c đi m công trình th y l i

- S n ph m xây d ng là nh ng công trình nh c u, c ng, đ p, nhà máy th y
đi n, kênh m

ng… đ

c xây d ng và s d ng t i ch , đ ng c đ nh t i đ a đi m

xây d ng và phân b t n m n các n i trong lãnh th khác nhau. S n ph m xây
d ng th y l i ph thu c ch t ch vào đi u ki n đ a ph
bi t cao v công d ng, v cách c u t o và v ph

ng, có tính đa d ng và cá

ng pháp ch t o. Ph n l n các

công trình th y l i đ u n m trên sông, su i có đi u ki n đ a hình, đ a ch t r t ph c
t p, đi u ki n giao thông khó kh n, hi m tr . Ch t l

ng s n ph m ch u nh h

ng

tr c ti p c a đi u ki n t nhiên t i n i xây d ng công trình.
- S n ph m xây d ng th y l i th

ng có kích th

c r t l n, có tính đ n chi c

riêng l , nhi u chi ti t ph c t p.
- S n ph m xây d ng th y l i có th i gian xây d ng và s d ng lâu dài. S n


15

ph m xây d ng v i t cách là công trình xây d ng đã hoàn thành mang tính ch t tài
s n c đ nh nên nó có th i gian s d ng lâu dài và tham gia vào nhi u chu k s n
xu t, s d ng nh ng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban đ u.
- S n ph m xây d ng liên quan đ n nhi u ngành, nhi u đ n v cung c p v t
t , máy móc, thi t b cho các công tác nh kh o sát, thi t k , thi công…và đ u có
nh h

ng đ n ch t l

ng xây d ng công trình.

- S n ph m xây d ng th y l i mang tính ch t t ng h p v k thu t, kinh t ,
v n hóa, xã h i, ngh thu t và qu c phòng.
1.2.2. Nguyên t c thi công công trình th y l i
Th ng nh t hoá trong thi công:
-

b o đ m nhanh, nhi u, t t r ph i th ng nh t hoá trong thi công trên c

s các tính ch t k thu t, qui trình, qui ph m c a nhà n
+

c.

u đi m th ng nh t hoá trong thi công: Cân đ i đ

xu t. Gi m b t đ

c nhu, c n và s n

c các khâu trung gian. Gi m b t s ph c t p trong s n xu t.

Gi m th i gian thi t k và t ch c đ n gi n vi c qu n lý. Phù h p công x

ng hoá

và c gi i hoá thi công.
Công x

ng hoá thi công: Là t ch c s n xu t các chi ti t k t c u, các b

ph n công trình theo qui đ nh đã th ng nh t sau đó l p ráp l i th c đ a
u đi m:
- Rút ng n th i gian xây d ng, gi m nh vi c thi công
l

ng các chi ti t k t c u đ

công tr

ng - Ch t

c b o đ m t t.

- Máy móc và các khâu s n xu t đ

c chuyên môn hoá t n d ng đ

làm vi c máy móc, th i gian làm vi c c a công nhân

c kh n ng

Giá thành s n ph m nh .

- Do làm vi c t p trung nên có đi u ki n nâng cao trình đ công nhân.
+ C gi i hoá trong thi công: Là s d ng máy móc đ thi công công trình
n u t t c các khâu đ

c c gi i hoá g i là c gi i hoá đ ng b .

u đi m: Gi m b t s lao đ ng n ng nh c c a con ng

i, t ng t c đ thi

công gi m th i gian xây d ng, chóng đ a công trình vào s n xu t. Ti t ki m v
m t qu n lý, t ch c nhân l c đ n gi n - giá thành công trình. Ch t l
công trình cao h n kh c ph c khó kh n mà ng

i không đ m đ

ng thi công

ng n i.


16

+ Th c hi n thi công dây chuy n: Trong dây chuy n công ngh s n xu t các
khâu dây chuy n do m i công nhân hay t , nhóm ph trách.
u đi m: Gi m th i gian ch t do ch đ i nhau. Phân công công nhân c th
nâng cao n ng xu t lao đ ng, phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, nâng cao trình
đ công nhân.
th

b o đ m các khâu dây chuy n thi công liên t c nh p nhàng ph i

ng xuyên ki m tra phát hi n các khâu y u đ đi u ch nh k p th i.
Th c hi n thi công liên t c:
u đi m: B o đ m cho công tác thi công không b gián đo n. Gi m b t

đ

c ph phí trong thi công. T ng c

ng t c đ thi công chóng đ a công trình vào

s n xu t. Bi n pháp th c hi n: Nghiên c u k càng ti n đ thi công, n m ch c tình
hình khó kh n đ có k ho ch toàn di n, ch đ ng kh c ph c khó kh n đó. Nh ng
công trình, b ph n b thiên nhiên uy hi p nên ti n hành vào mùa khô.
Tôn tr ng đ án thi t k : Công trình xây d ng xong ph i b o đ m đúng đ
án thi t k nh kích th

c hình d ng k t c u, cao đ . N u sai sót ph i n m trong

ph m vi Qui chu n cho phép. Trong quá trình thi công n u phát hi n thi t k sai sót
ph i đ đ t ch đ u t xin ph

ng h

ng gi i quy t, không đ

c t ti n thay đ i.

Làm t t công tác t ch c và k ho ch thi công
Thi công các công trình Thu l i đòi h i hoàn thành kh i l

ng l n trong

th i gian h n ch l i g p đi u ki n khó kh n ph c t p và ph i b o đ m ch t l

ng

cao giá thành h do đó ph i làm t t công tác t ch c và k ho ch b ng cách: L p k
ho ch ti n đ thi công h p lý. Tranh th mùa khô, chú tr ng công trình tr ng đi m.
K ho ch ph i c th toàn di n có bi n pháp đ i phó nh ng tr

ng h p b t l i có

th x y ra. Các b ph n công trình ph i ph i h p ch t ch v i nhau h

ng t p trung

vào vi c hoàn thành k ho ch ti n đ .
Các nguyên t c thi công liên quan m t thi t v i nhau, ph i quán tri t đ y đ
trong các lo i công tác có v n d ng sáng t o linh ho t vào hoàn c nh đi u ki n th c
t công tr

ng đ t ra.


17

1.3. T ng quan v công tác qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi

công công trình th y l i hi n nay.
1.3.1. Khái ni m v qu n lý ch t l
Ch t l

ng.

ng không t nhiên sinh ra, nó là k t qu c a c a s tác đ ng hàng

lo t y u t có liên quan ch t ch v i nhau. Mu n đ t đ

c ch t l

c n ph i qu n lý m t cách đúng đ n các y u t này. Qu n lý ch t l

ng mong mu n
ng là m t khía

c nh c a ch c n ng qu n lý đ xác đ nh và th c hi n chính sách ch t l
đ ng qu n lý trong l nh v c ch t l

ng đ

c g i là qu n lý ch t l

ng. Ho t

ng.

T ch c tiêu chu n hoá qu c t ISO 9000 cho r ng: qu n lý ch t l

ng là m t

ho t đ ng có ch c n ng qu n lý chung nh m m c đích đ ra chính sách, m c tiêu,
trách nhi m và th c hi n chúng b ng các bi n pháp nh ho ch đ nh ch t l
ki m soát ch t l

ng, đ m b o ch t l

m t h th ng ch t l

ng và c i ti n ch t l

ng,

ng trong khuôn kh

ng.

Nh v y, tuy còn t n t i nhi u đ nh ngh a khác nhau v qu n lý ch t l

ng,

song nhìn chung thì chúng có nh ng đi m gi ng nhau nh sau:
- M c tiêu tr c ti p c a qu n lý ch t l
ch t l

ng phù h p v i nhu c u th tr

- Th c ch t c a qu n lý ch t l

ng là đ m b o ch t l

ng và c i ti n

ng v i chi phí t i u;
ng là t ng h p các ho t đ ng c a ch c n ng

qu n lý nh : ho ch đinh, t ch c, ki m soát và đi u ch nh. Nói cách khác, qu n lý
ch t l

ng chính là ch t l

- Qu n lý ch t l

ng c a qu n lý;

ng là h th ng các ho t đ ng, các bi n pháp ( Hành chính,

t ch c, kinh t , k thu t, xã h i). Qu n lý ch t l
ng

ng là nhi m v c a t t c m i

i, m i thành viên trong xã h i, trong doanh nghi p, là trách nhi m c a t t c

các c p, nh ng ph i đ
1.3.2. Các ph

c lãnh đ o cao nh t ch đ o.

ng pháp qu n lý ch t l

- Ki m tra ch t l

ng

ng (Quality Inspection) v i m c tiêu đ sàng l c các s n

ph m không phù h p, không đáp ng yêu c u, có ch t l
ph m phù h p, đáp ng yêu c u, có ch t l
đ m b o yêu c u đ n tay khách hàng.

ng kém ra kh i các s n

ng t t. M c đích là ch có s n ph m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×