Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công áp dụng cho cống số 6 đê chã, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

L IC M

N

Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: “Nghiên
c u gi i pháp qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi công áp d ng cho

c ng s 6 đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên” đ
đ c a Phòng

ào t o

i h c và Sau

ngh và Qu n lý xây d ng - Tr

ng

c hoàn thành v i s giúp


i h c, Khoa Công trình, B môn Công

i h c Th y l i, cùng các th y cô giáo, b n bè,

đ ng nghi p và gia đình.
H c viên xin cám n chân thành đ n Lãnh đ o Chi c c Th y l i và Phòng,
ch ng l t, bão Thái Nguyên, th y cô và cán b

các c quan khác đã h t lòng giúp

đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n.
c bi t, h c viên xin cám n sâu s c đ n PGS.TS. Nguy n Tr ng T đã tr c
ti p h

ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trong quá trình th c hi n Lu n v n

này.
V i th i gian và trình đ còn h n ch , tác gi không th tránh kh i nh ng
thi u sót và r t mong nh n đ

ch

ng d n và đóng góp ý ki n c a các th y cô giáo,

c a đ ng nghi p.
Hà N i, ngày

tháng 11 n m 2015
TÁC GI

Ma V n Tr

ng


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a riêng cá
nhân tôi. Các s li u và k t qu trong lu n v n là hoàn toàn trung th c ch a đ
c ng b trong các công trình nghiên c u nào tr


lu n v n đã đ

c ai

c đây và các thông tin trích trong

c ghi rõ ngu n g c.

Hà N i, ngày

tháng 11 n m 2015
TÁC GI

Ma V n Tr

ng


M CL C

M
CH

U .....................................................................................................................1
NG 1: T NG QUAN V

QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI O N THI CÔNG .............................................................................4
1.1. M t s khái ni m ..................................................................................................4
1.1.1. Ch t l

ng công trình .......................................................................................4

1.1.2. Qu n lý ch t l
1.2.

ng trong giai đo n thi công công trình ...................................4

c đi m công trình th y l i................................................................................8

1.3. Công tác qu n lý ch t l

ng công trình Th y l i trong giai đo n hi n nay trên

đ a bàn t nh Thái Nguyên ............................................................................................9
1.4. Yêu c u nâng cao ch t l
K t lu n ch
CH

ng thi công công trình ..............................................10

ng 1 .....................................................................................................11

NG 2: C

S

NGHIÊN C U QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI O N THI CÔNG ...........................................................................12
2.1. C s nghiên c u v ch t l

ng công trình .......................................................12

2.1.1. C s lý thuy t ................................................................................................12
2.1.2. C s pháp lý ..................................................................................................12
2.2.

c đi m c a thi công công trình Th y l i và m i liên quan t i ch t l

ng công

trình ...........................................................................................................................15
2.3. Yêu c u qu n lý ch t l

ng trong thi công công trình c ng ..............................16

2.3.1. Ki m soát ch t l

ng v t li u .........................................................................16

2.3.2. Ki m soát ch t l

ng h móng .......................................................................16

2.3.3. Ki m soát ch t l

ng thi công đóng c c .........................................................17

2.3.4. Ki m soát ch t l

ng c p pha .........................................................................17

2.3.5. Ki m soát ch t l

ng c t thép.........................................................................17

2.3.6. Ki m soát ch t l

ng bê tông .........................................................................18

2.3.7. Ki m soát ch t l

ng đ t đ p ..........................................................................20

2.3.8. Ki m soát ch t l

ng kh p n i .......................................................................20


2.4. Nh ng s c th

ng g p trong giai đo n thi công công trình th y l i ..............20

2.4.1. M t s khái ni m v s c công trình .............................................................20
2.4.2. M t s nguyên nhân s c th

ng g p trong giai đo n thi công xây d ng ....21

2.5. Các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng công trình ............................................22

2.5.1. Các y u t

nh h

ng đ n ch t l

ng công trình ...........................................22

2.5.2. Các y u t

nh h

ng đ n công tác qu n lý ch t l

K t lu n ch
CH

NG 3:

ng công trình ................24

ng 2 .....................................................................................................29
XU T GI I PHÁP QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

C NG S 6 Ê CHÃ TRONG GIAI O N THI CÔNG......................................30
3.1. Gi i thi u chung v công trình ...........................................................................30
3.1.1. Gi i thi u chung: .............................................................................................30
3.1.2. M c tiêu, nhi m v c a công trình .................................................................30
3.1.3. V trí đ a lí, đi u ki n t nhiên ........................................................................30
3.1.4. Các thông s k thu t ch y u c a C ng ........................................................33
3.1.5. Th c tr ng qu n lý ch t l

ng thi công c ng s 6 ..........................................35

3.2. Gi i pháp t ch c, qu n lý đ b o đ m và nâng cao ch t l

ng công trình ......37

3.2.1. C s đ xu t đ xu t gi i pháp ......................................................................37
3.2.2. Trách nhi m c a các bên trong giai đo n thi công: ........................................38
3.2.3. Công tác qu n lý ch t l

ng v t t ................................................................43

3.2.4. Công tác nghi m thu .......................................................................................48
3.2.5. Qu n lý ch t l
K t lu n ch

ng thi công c ng ...................................................................52

ng 3 .....................................................................................................71

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................................72
TÀI LI U THAM KH O .........................................................................................74


DANH M C CÁC S
S đ 2.1. S đ qu n lý ch t l

ng thi công công trình c ng .................................16

S đ 3.1. S đ qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công ..................................38

S đ 3.3. S đ qu n lý, ki m tra kh i l

ng, ch t l

ng v t t đ a vào thi công 48

S đ 3.4. S đ quy trình nghi m thu công vi c xây d ng .....................................48
S đ 3.5. S đ quy trình nghi m thu hoàn thành giai đo n xây l p ......................49
cho phép đ t ............................................................................................................50
S đ 3.6. S đ quy trình nghi m thu hoàn thành công trình đ a vào s d ng ......50
S đ 3.7. S đ qu n lý ch t l

ng thi công c ng s 6 đê Chã ..............................53

S đ 3.8. S đ qu n lý ch t l

ng h móng ..........................................................53

S đ 3.9. S đ qu n lý ch t l

ng c c bê tông c t thép ........................................53

S đ 3.10. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông lót ................................................55

S đ 3.11. S đ qu n lý ch t l

ng c p pha, c t thép móng.................................57

S đ 3.12. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông đáy c ng......................................60

S đ 3.13. S đ qu n lý ch t l

ng c p pha, c t thép t

S đ 3.14. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông t

S đ 3.15. S đ qu n lý ch t l

ng thi công kh p n i PVC KN ..........................64

S đ 3.16. S đ qu n lý ch t l

ng đ t đ p ..........................................................64

S đ 3.17. S đ qu n lý ch t l

ng ván khuôn t m lát .........................................65

S đ 3.18. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông t m lát .........................................66

S đ 3.19. S đ qu n lý ch t l

ng lát mái ...........................................................66

S đ 3.20. S đ qu n lý ch t l

ng c p pha, c t thép giàn van ............................67

S đ 3.21. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông c t, sàn công tác, lan can ............68

S đ 3.22. S đ qu n lý ch t l

ng l p đ t máy đóng m và c a van thép ..........69

S đ 3.23. S đ qu n lý ch t l

ng đ bê tông hoàn tr m t đê ...........................70

ng, tr n c ng ...............61

ng, tr n c ng ..........................62


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng 3.1. L p đ t 1 ...................................................................................................31
B ng 3.2. L p đ t 2 ...................................................................................................32
B ng 3.3. B ng t ng h p trình đ chuyên môn và s n m kinh nghi m cán b Ban
qu n lý d án Th y l i và đê đi u .............................................................................35
B ng 3.4: Tiêu chu n đánh giá v t li u ph i tr n t i công tr

ng............................55

B ng 3.5: Yêu c u ki m tra c t pha ..........................................................................57
B ng 3.6: Yêu c u ki m tra c t thép .........................................................................58


DANH M C CÁC HÌNH V
Hình 3.1 M t c t ngang đ i di n c ng ......................................................................33
Hình 3.2. M t c t d c c ng .......................................................................................34


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Trong nh ng n m g n đây d án đ u t xây d ng công trình
Nguyên không ng ng t ng v s l

t nh Thái

ng và quy mô. Các công trình khi đ a và s

d ng s góp ph n an sinh xã h i, góp ph n thúc đ y quá trình phát tri n kinh t - xã
h i c a t nh. Tuy nhiên bên c nh nh ng k t qu đ t đ
l

c, thì công tác qu n lý ch t

ng xây d ng công trình còn b c l nhi u y u kém d n đ n ch t l

ng công trình

không đ m b o, làm cho các d án đ u t kém hi u qu và gây lãng phí ngân sách
nhà n

c.

D án xây m i c ng s 1 đê Chã, c ng s 6 đê Chã và c ng s 8 đê Sông
Công huy n Ph Yên có nhi m v tiêu úng cho 1178ha ru ng c a 4 xã Tân H

ng,

ông Cao, Thu n Thành, Trung Thành huy n Ph Yên, riêng c ng s 6 tiêu úng
thêm cho khu công nghi p thu c xã Thu n Thành, Trung Thành là 200ha. Thúc đ y
phát tri n kinh t xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân, phù
h p v i ch tr

ng, đ

ng l i, chính sách c a

ng và Nhà n

toàn cho công trình, đ a công trình và s d ng đ t đ
thì công tác qu n lý ch t l

c.

đ m b o an

c hi u qu nh mong mu n

ng trong giai đo n thi công c n ph i đ

c th c hi n t t.

V i mong mu n đóng góp mu n đóng góp ki n th c đã tích l y đ
trình h c t p trong vi c giúp ch đ u t qu n lý ch t l

c trong quá

ng trong giai đo n thi công,

tác gi ch n đ tài “Nghiên c u gi i pháp qu n lý ch t l

ng công trình trong giai

đo n thi công áp d ng cho c ng s 6 đê Chã, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên” đ
làm đ tài lu n v n t t nghi p khóa h c c a mình.
2. M c đích nghiên c u
Nghiên c u đ xu t gi i pháp t ch c, qu n lý giám sát đ b o đ m và nâng
cao ch t l

ng trong giai đo n thi công áp d ng cho c ng s 6 đê Chã huy n Ph

Yên, t nh Thái Nguyên.
3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n
a. Ý ngh a khoa h c


2

Nghiên c u h th ng nh ng v n đ lý lu n liên quan đ n công tác qu n lý ch t
l

ng trong giai đo n thi công công trình th y l i, t đó rút ra nh ng bài h c kinh

nghi m cho b n thân và nh ng lý lu n chung trong công tác qu n lý ch t l

ng

trong giai đo n thi công áp d ng cho c ng s 6 đê Chã.
b. Ý ngh a th c ti n
T nh ng k t qu đ t đ
lý ch t l

c làm c s cho h c viên có thêm ki n th c v qu n

ng trong giai đo n thi công công trình th y l i t đó ph c v t t h n cho

công vi c và giúp cho ch đ u t qu n lý ch t l
công trình khác đ
4.

c t t h n.

it

ng và ph m vi

a.

it
it

ng trong giai đo n thi công các

ng nghiên c u
ng nghiên c u c a đ tài là nguyên nhân công trình c ng bê tông c t

thép không đ t ch t l

ng ho c x y ra s c trong xây d ng t đó áp d ng các bi n

pháp qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công áp d ng cho c ng s 6 đê Chã

huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên.
b. Ph m vi nghiên c u
Các công trình th y l i và công trình xây m i c ng s 6 đê Chã, huy n Ph
Yên, t nh Thái Nguyên.
5. Ph

ng pháp nghiên c u
Lu n v n áp d ng ph
- Ph

ng pháp nghiên c u sau:

ng pháp k th a: Nghiên c u k th a các bi n pháp qu n lý ch t l

trong giai đo n thi công c a các công trình th y l i và các công trình c ng d

ng
i đê

đã thi công, các tài li u đã công b .
- Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát th c t : ánh giá công tác qu n lý ch t l

ng

đã và đang th c hi n đ rút ra nh ng bài h c kinh nghi m.
- Ph

ng pháp th ng kê, phân tích, so sánh, t ng h p.

- Ph

ng pháp h th ng đ i chi u v i các v n b n pháp quy v qu n lý ch t l

- Ph

ng pháp chuyên gia.

ng.


3

6. K t qu d ki n đ t đ

c

- H th ng hóa c s lý lu n và các bi n pháp qu n lý ch t l

ng trong giai

đo n thi công công trình th y l i.
- Ch ra nh ng thi u sót, b t c p trong công tác qu n lý ch t l
đo n thi công d n đ n công trình th y l i có ch t l

ng trong giai

ng th p không đ m b o yêu

c u đ t ra.
- Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có c n c khoa h c, phù h p và kh thi
v i đi u ki n th c ti n thi công c a công trình c ng 6 đê Chã huy n Ph Yên t nh
Thái Nguyên.


4

CH

NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI O N THI CÔNG
1.1. M t s khái ni m
1.1.1. Ch t l
Ch t l

ng công trình
ng đ

nào đó mà không đ

c đo b i s th a mãn nhu c u. N u m t s n ph m vì lý do
c nhu c u ch p nh n thì ph i b coi là có ch t l

ng kém, cho

dù trình đ công ngh đ ch t o ra s n ph m đó có th r t hi n đ i. Ch t l

ng

đ

ng

c đo b i s th a mãn nhu c u, mà nhu c u luôn luôn bi n đ ng nên ch t l

c ng luôn luôn bi n đ ng theo th i gian, không gian, đi u ki n s d ng.
Ch t l

ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng, k

thu t và m thu t c a công trình nh ng ph i phù h p v i quy chu n và tiêu chu n
xây d ng, các quy đ nh trong v n b n quy ph m pháp lu t có liên quan và h p đ ng
kinh t .
Ch t l

ng công trình xây d ng không ch đ m b o s an toàn v m t k

thu t mà còn ph i th a mãn các yêu c u v an toàn s d ng có ch a đ ng y u t xã
h i và kinh t . Ví d : m t công trình quá an toàn, quá ch c ch n nh ng không phù
h p v i quy ho ch, ki n trúc, gây nh ng nh h
an toàn môi tr
l

ng b t l i cho c ng đ ng (an ninh,

ng…), không kinh t thì c ng không tho mãn yêu c u v ch t

ng công trình.
T khái ni m trên ta có th hi u r ng ch t l

đ tđ
đ

ng công trình xây d ng là s

c và tuân th đúng quy chu n, tiêu chu n, các yêu c u kinh t , k thu t đã

c thi t k và phê duy t c a các c p có th m quy n t tr

công trình xây d ng là ch t l
ho ch, l p d án, kh o sát, ch t l

c nh v y ch t l

ng c a c m t quá trình t ch t l

ng

ng khâu quy

ng c a các b n v thi t k , thi công, t ch c thi

công, l p đ t, giám sát, giám đ nh, đ a công trình vào v n hành khai thác, đ n khâu
b o hành công trình và đ n h t th i h n s d ng th c t c a công trình.
1.1.2. Qu n lý ch t l
1.1.2.1. Qu n lý ch t l
Qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công công trình
ng
ng là t p h p nh ng ho t đ ng ch c n ng qu n lý chung

nh m xác đ nh chính sách ch t l

ng, m c đích ch t l

ng và th c hi n b ng nh ng


5

ph

ng ti n nh : L p k ho ch, t ch c th c hi n, đ m b o ch t l

ch t l

ng và c i ti n

ng trong khuôn kh m t h th ng nh t đ nh.
Qu n lý ch t l

ng hi n đã đ

c áp d ng trong m i m i l nh v c, trong m i

lo i hình t ch c, t quy mô l n đ n quy mô nh , cho dù có tham gia vào th tr
qu c t hay không. Qu n lý ch t l

ng

ng đ m b o cho t ch c làm đúng nh ng vi c

ph i làm và nh ng vi c quan tr ng, theo tri t lý “làm vi c đúng” và “làm đúng
vi c”, “làm đúng ngay t đ u” và làm đúng t i m i th i đi m”.
Theo

i u 3, m c 1 Ngh đ nh 46/2015/N -CP c a Chính ph

12/5/2015 thì “Qu n lý ch t l

ngày

ng công trình xây d ng là ho t đ ng qu n lý c a các

ch th tham gia các ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a Ngh đ nh này và pháp
lu t khác có liên quan trong quá trình chu n b , th c hi n đ u t xây d ng công
trình và khai thác, s d ng công trình nh m đ m b o các yêu c u v ch t l

ng và

an toàn c a công trình‘‘.
Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là t p h p các ho t đ ng t đó đ ra

các yêu c u, quy đ nh và th c hi n các yêu c u, quy đ nh đó b ng các bi n pháp nh
ki m soát ch t l
ch t l

ng, đ m b o ch t l

ng, c i ti n ch t l

ng. Ho t đ ng qu n lý

ng công trình xây d ng ch y u là công tác giám sát và t giám sát c a ch

đ u t và các ch th khác.
Nói cách khác: Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là t p h p các ho t

đ ng c a c quan, đ n v có ch c n ng qu n lý thông qua ki m tra, đ m b o ch t
l

ng, c i ti n ch t l

ng trong các giai đo n t chu n b đ u t , th c hi n đ u t ,

k t thúc xây d ng và đ a vào khai thác s d ng.
Nguyên t c trong qu n lý ch t l

ng công trình “trích đi u 4, Ngh đ nh s

46/2015/N -CP ngày 12 tháng 5 n m 2015”:
- Công trình xây d ng ph i đ

c ki m soát ch t l

ng theo quy đ nh c a

Ngh đ nh này và pháp lu t có liên quan t chu n b , th c hi n đ u t xây d ng đ n
qu n lý, s d ng công trình nh m đ m b o an toàn cho ng
trình và các công trình lân c n;

i, tài s n, thi t b , công


6

- H ng m c công trình, công trình xây d ng hoàn thành ch đ
vào khai thác, s d ng sau khi đ

c phép đ a

c nghi m thu b o đ m yêu c u c a thi t k xây

d ng, tiêu chu n áp d ng, quy chu n k thu t cho công trình, các yêu c u c a h p
đ ng xây d ng và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan;
- Nhà th u khi tham gia ho t đ ng xây d ng ph i có đ đi u ki n n ng l c
theo quy đ nh, ph i có bi n pháp t qu n lý ch t l

ng các công vi c xây d ng do

mình th c hi n, Nhà th u chính ho c t ng th u có trách nhi m qu n lý ch t l

ng

công vi c do nhà th u ph th c hi n;
- Ch đ u t có trách nhi m t ch c qu n lý ch t l

ng công trình phù h p

v i hình th c đ u t , hình th c qu n lý d án, hình th c giao th u, quy mô và
ngu n v n đ u t trong quá trình th c hi n đ u t xây d ng công trình theo quy
đ nh c a Ngh đ nh này. Ch đ u t đ

c quy n t th c hi n các ho t đ ng xây

d ng n u đ đi u ki n n ng l c theo quy đ nh c a pháp lu t;
- C quan chuyên môn v xây d ng h
ch t l

ng d n, ki m tra công tác qu n lý

ng c a các t ch c, cá nhân tham gia xây d ng công trình; th m đ nh thi t

k , ki m tra công tác nghi m thu công trình xây d ng, t ch c th c hi n giám đ nh
ch t l

ng công trình xây d ng; ki n ngh và x lý các vi ph m v ch t l

ng công

trình xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t;
- Các ch th tham gia ho t đ ng đ u t xây d ng quy đ nh t i Kho n 3,
Kho n 4 và Kho n 5
mình th c hi n.

i u này ch u trách nhi m v ch t l

ng các công vi c do


7

QLCL
CTXD

H TH NG V N B N
QUY PH M PHÁP LU T

QUY CHU N VÀ TIÊU
CHU N XD

L p
d
án
đ u
t

Kh o
sát
xây
d ng

Thi t
k
xây
d ng

L a
ch n
nhà
th u

S đ 1.1. S đ qu n lý ch t l
1.1.2.2. Qu n lý ch t l

Thi
công
xây
l p

B o
hành

b o
trì

ng công trình xây d ng.

ng trong giai đo n thi công công trình

Quá trình thi công công trình xây d ng có ý ngh a r t quan tr ng t i ch t
l

ng công trình. Qu n lý ch t l

ho t đ ng qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng công trình bao g m các

ng c a ch đ u t v i nhà th u thi công xây d ng, giám

sát thi công xây d ng công trình và nghi m thu công trình xây d ng.
Nhi u nhà th u không đ m b o n ng l c đúng nh trong h s d th u: cán
b k thu t thi u và y u v trình đ t ch c thi công, công nhân ch y u là lao đ ng
ph thông, ch a đ

c đào t o tay ngh ; vi c đáp ng v n, v t t , máy móc thi t b

thi công theo ti n đ c a d án không k p th i.
Công tác thí nghi m, ki m đ nh, ki m tra ch ng ch xu t x

ng c a v t li u,

c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b l p đ t vào công trình xây d ng tr
vào xây d ng công trình không đ

c th c hi n th

c khi đ a

ng xuyên. Thi công còn sai h

s thi t k , không áp d ng nh ng quy chu n, tiêu chu n xây d ng hi n hành.
Công tác giám sát c a ch đ u t , t v n giám sát nhi u n i còn hình th c, l
là d n đ n nhi u sai ph m c a nhà th u không đ

c phát hi n k p th i.


8

Công tác nghi m thu công trình xây d ng ch a th c hi n theo đúng Ngh
đ nh N 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph .
1.1.2.3. Qu n lý ch t l
Ch t l

ng công trình c ng

ng công trình c ng không nh ng ph thu c vào ch t l

thi t k mà còn ch u nh h
l

ng r t nhi u b i ch t l

ng h s

ng công tác thi công. N u ch t

ng thi công công trình không t t có th d n t i gi m tu i th công trình ho c

th m chí t i m c ph i phá đi làm l i, làm t ng giá thành xây d ng công trình, kéo
dài th i gian thi công, gi m hi u qu kinh t .
Nh ng y u t làm gi m giá tr công trình c ng là ch t l
t t, công tác xây l p không đúng yêu c u k thu t, kích th
v trí v i thi t k . Vì v y đ đ m b o ch t l

ng v t li u không

c, v trí sai l ch cao đ ,

ng công trình và ti n đ xây d ng,

t ng hi u qu kinh t , yêu c u: Ph i ki m soát ch t ch v t li u đ u vào, v t li u
đ m b o m i 100% và phù h p v i yêu c u c a h s thi t k ; Xác đ nh chính xác
v trí, cao đ đáy công trình; Thi công theo đúng trình t , quy trình s n xu t, quy t c
k thu t và th
1.2.

ng xuyên ph i ki m tra nghi m thu ch t l

ng công trình.

c đi m công trình th y l i
- Kh i l

ng l n:

+ Các công trình th y l i ph n nhi u mang tính ch t l i d ng t ng h p
ngu n n

c nh t

i, phát đi n, giao thông, nuôi cá v.v… m i công trình đ n v thì

l i có nhi u lo i nhi u ki u làm b ng các v t li u khác nhau nh đ t, đá, bê tông, g ,
s t thép v.v…v i t ng kh i l

ng r t l n có khi hàng tr m ngàn, hàng tri u m3;

+ Ví d : CTTLT Hòa Bình: Kh i l

ng đào đ p đ t đá: g n 50.000.000m3,

bê tông các lo i: 1.899.000 m3.
- Ch t l

ng cao: Công trình th y l i yêu c u ph i n đ nh, b n lâu, an toàn

tuy t đ i trong quá trình khai thác. Do đó ph i đ m b o các yêu c u sau: Ch ng l t,
lún, n t n , ch ng th m và ch ng xâm th c t t, xây l p v i đ chính xác cao v.v…
- i u ki n thi công khó kh n: Công tác thi công công trình th y l i ch y u
t n hành trên lòng sông, lòng su i, đ a hình ch t h p, m p mô, đ a ch t x u và ch u


9

nh h

ng c a n

c m a, ng m, th m do đó thi công r t khó kh n, đ a đi m thi

công xa dân c , đi u ki n h t ng ch a phát tri n.
- Th i gian thi công ng n: Công trình th y l i th

ng ph i xây d ng lòng

d n sông su i ngoài yêu c u l i d ng t ng h p ngu n n

c còn ph i hoàn thành

công trình hay m t b ph n công trình trong mùa khô v i ch t l

ng cao cho nên

th i gian thi công r t h n ch .
1.3. Công tác qu n lý ch t l

ng công trình Th y l i trong giai đo n hi n nay

trên đ a bàn t nh Thái Nguyên
Công tác qu n lý ch t l

ng xây d ng công trình Th y l i trong giai đo n thi

công trên đ a bàn t nh Thái Nguyên ch a đ

c quan tâm đúng m c và còn m t s

t n t i nh :
+ H u nh ch a ki m tra l i n ng l c c a nhà th u có phù h p v i h s d
th u và h p đ ng nh : Nhân l c, thi t b thi công, phòng thí nghi m… Có th nói
trong h s d th u thì các nhà th u li t kê r t nhi u máy móc thi t b , r t nhi u
nhân l c có trình đ chuyên môn cao và có kinh nghi m nh ng khi ra th c t thi
công l i không đúng nh v y máy móc l i đi thuê, nhân l c có 1 đ ng chí đ i di n
nhà th u làm nhi m v tr c ti p thi công t i hi n tr
ch ng nh n ch huy tr

ng công tr

ng, cá bi t có tr

ng (Ng

i này không có

ng h p không có b ng c p

v l nh v c Th y l i), nhân công thì h u h t là bà con nông dân. T đó d n đ n khi
mu n đ y nhanh ti n đ c ng r t khó kh n, ch t l

ng thi công không th t đ m b o

c ng nh m thu t r t x u do tay ngh c a th kém.
+ Ki m soát ch t l

ng v t li u đ u vào còn r t nhi u v n đ . Các công trình

th y l i v i v t li u xây d ng ch y u là đ t, đá, xi m ng, cát, đá đ bê tông… Các
cán b c a ch đ u t th
công th

ng không quy t li t x lý nh ng tr

ng h p đ n v thi

ng đ a vào nh ng v t li u không đúng qui cách và đúng v i v t li u nh

trong thi t k . Có th nói khâu ki m soát ch t l
y u d n đ n công trình kém ch t l

ng còn r t l ng l o có l là ch

ng hi n nay. Các quy trình nghi m thu mà các

cán b c a ch đ u t đang th c hi n ch a ch t ch , trình t ch đúng trên gi y t
ch th c t th c hi n thì đang làm ng

c l i.


10

- Vi c treo bi n báo t i công trình thi công theo quy đ nh t i
xây d ng s 50/2014/QH11 ch a đ
không bi t đ
đ

c ch p hành nghiêm ch nh. Ng

i u 109 Lu t
i dân h u nh

c thông tin v công trình. Do đó, công tác giám sát c ng đ ng ch a

c phát huy hi u qu cao.
- Khâu x lý hi n tr

ng: Trong quá trình thi công luôn luôn g p nh ng v n

đ c n ph i x lý nh : sai khác gi a đ a hình th c t và tài li u kh o sát, xu t hi n
bi n đ i đ a ch t b t th

ng nh kh i l

ng bùn l n d n đ n kh i l

ng m t c t

thay đ i ho c trong quá trình thi công g p các công trình ng m mà khi kh o sát đ a
hình không phát hi n ra…Có r t nhi u các tình hu ng c n ph i gi i quy t nhanh n u
không s ph i d ng thi công trong th i gian lâu d n đ n thi t h i l n cho nhà th u
c ng nh

nh h

ng đ n ti n đ công trình. Hi n nay, công tác x lý hi n tr

ng

c a các ch đ u t còn nhi u b t c p ch a quy t li t trong vi c ph i k t h p gi a
ch đ u t , nhà th u thi công và thi t k . Ph
th ng nh t ph

ng án còn s a đ i nhi u l n sau khi

ng án đ n v t v n tri n khai thi t k đi u ch nh sau đó th m đ nh

thi t k m i ti p t c thi công.
- Khâu giám sát tác gi : Giám sát tác gi hi n nay các đ n v t v n g n nh
không có đ ng thái th c hi n và ch đ u t c ng không ki m soát v n đ này. Do
đó r t nhi u sai sót gi a thi t k và thi công không đ

c phát hi n ra. Trong quá

trình thi công đ n v t v n ch tham gia bàn giao tuy n và nghi m thu hoàn thành
công trình.
1.4. Yêu c u nâng cao ch t l

ng thi công công trình

Nhìn l i quá trình ki m soát ch t l

ng công trình trình thu l i trong nh ng

giai đo n thi công nh ng n m qua trên đ i bàn t nh Thái Nguyên th y n i lên nhi u
v n đ . Quá trình thi công công trình không đ
l

c ki m soát ch t ch d n t i ch t

ng công trình th p gây h h i công trình, công trình không phát huy đ

c tính

n ng c a nó, nhi u công trình b h ng r t nhanh sau khi đ a vào v n hành, gây lãng
phí ngân sách nhà n

c, m t lòng tin c a bà con nhân dân.

đ m b o an sinh, thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i, phát huy đ y đ
tính n ng c a công trình Th y l i yêu c u nâng cao ch t l

ng trong giai đo n thi

công công trình Th y l i trên đ a bàn t nh Thái Nguyên là m t yêu c u b c thi t.


11

K t lu n ch
Ch
l

ng 1

ng 1 tác gi đã trình bày nh ng quan đi m và lý lu n th c ti n v ch t

ng, qu n lý ch t l

ng công trình trong giai đo n thi công, qu n lý ch t l

ng

công trình c ng. Nêu đ c đi m công trình th y l i. M t s v n đ trong công tác
qu n lý ch t l
l

ng công trình trong giai đo n hi n nay và yêu c u nâng cao ch t

ng thi công công trình trên đ a bàn t nh Thái Nguyên.
Qu n lý ch t l

ng trong giai đo n thi công đóng vai trò, ý ngh a quan tr ng

trong vi c đ m b o và nâng cao ch t l

ng công trình, ch đ ng phòng ch ng tham

nh ng, ng n ng a th t thoát trong xây d ng, ng n ch n đ
x y ra, t o nên s

n đ nh an sinh chính tr đóng góp vào s nghi p phát tri n kinh

t c a Thái Nguyên nói riêng và c a

tn

Trong nh ng n m g n đây, khi n
m ođ tn

c các s c đáng ti c

c nói chung.
c ta b t đ u h i nh p kinh t qu c t , di n

c không ng ng đ i m i. Trong đó, l nh v c đ u t xây d ng công trình

đã có nh ng b

c phát tri n m nh m , công tác qu n lý ch t l

giai đo n thi công ngày càng đ

ng công trình trong

c quan tâm và hoàn thi n h n; tuy nhiên v n còn

nh ng t n t i nh t đ nh. Trong ch

ng 2 c a Lu n v n, tác gi s nêu và phân tích

c s nghiên c u v ch t l ng công trình, đ c đi m c a thi công và m i liên quan t i ch t
l ng công trình, nh ng s c th ng g p trong giai đo n thi công công trình th y l i, làm
c s đ a ra nh ng đ xu t cho v n đ nghiên c u.


12

CH

NG 2: C

S

NGHIÊN C U QU N LÝ CH T L

NG CÔNG

TRÌNH TRONG GIAI O N THI CÔNG
2.1. C s nghiên c u v ch t l

ng công trình

2.1.1. C s lý thuy t
Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là t p h p các ho t đ ng t đó đ ra

các yêu c u, quy đ nh và th c hi n các yêu c u và quy đ nh đó b ng các bi n pháp
nh ki m soát ch t l

ng, đ m b o ch t l

m t h th ng. Ho t đ ng qu n lý ch t l

ng, c i ti n ch t l

ng trong khuôn kh

ng công trình xây d ng ch y u là công

tác giám sát và t giám sát c a ch đ u t và các ch th khác.
Công tác qu n lý ch t l

ng các công trình xây d ng có vai trò to l n đ i v i

nhà th u, ch đ u t và các doanh nghi p xây d ng nói chung, vai trò đó đ

c th

hi n c th là:
-

i v i nhà th u thi công, vi c đ m b o và nâng cao ch t l

ng công trình

xây d ng s ti t ki m nguyên v t li u, nhân công, máy móc thi t b , t ng n ng su t
lao đ ng. Nâng cao ch t l

ng công trình xây d ng là t li u s n xu t có ý ngh a

quan tr ng t i t ng n ng su t lao đ ng, th c hi n ti n b khoa h c công ngh đ i
v i nhà th u. Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là y u t quan tr ng, quy t

đ nh s c c nh tranh c a các doanh nghi p xây d ng.
-

i v i ch đ u t , đ m b o và nâng cao ch t l

yêu c u c a ch đ u t , ti t ki m đ
s ng.

m b o và nâng cao ch t l

ng s tho mãn đ

c v n và góp ph n nâng cao ch t l
ng t o lòng tin, s

c các

ng cu c

ng h c a ch đ u t v i

nhà th u, góp ph n phát tri n m i quan h h p tác lâu dài.
Hàng n m, v n đ u t dành cho xây d ng r t l n. Vì v y qu n lý ch t l
công trình xây d ng r t c n đ
ch t l

ng

c quan tâm. Th i gian qua, còn có nh ng công trình

ng kém khi n d lu n b t bình. Do v y, v n đ c n thi t đ t ra đó là làm sao

đ công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng có hi u qu .

2.1.2. C s pháp lý
Qua các th i k phát tri n, các c quan qu n lý nhà n
n

c ta đã th hi n s quan tâm đ c bi t đ n qu n lý ch t l

c, các ch đ u t
ng trong giai đo n thi


13

công xây d ng công trình vì nó quy t đ nh hi u qu c a d a án, góp ph n quan
tr ng đ i v i t c đ t ng tr
ng

ng kinh t và nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho

i dân.
C s pháp lý đ qu n lý ch t l

nh ng v n b n c a Nhà n
chu n cho công trình đ

ng công trình trong giai đo n thi công là

c, tiêu chu n c a ngành, quy chu n Qu c gia và tiêu

c c p có th m quy n phê duy t. H s l p thi t k công

trình v i quy t đ nh phê duy t là nh ng c n c đ th c hi n qu n lý ch t l

ng

công trình trong giai đo n thi công công trình xây d ng. Các v n b n đó luôn luôn
đ

c b sung, c p nh t các ti n b xã h i và phát tri n c a khoa h c đ làm công c

cho pháp lu t. Nhà n

c đã hoàn thi n các Lu t, các Ngh đ nh, Thông t , các v n

b n v qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng t Trung

ng đ n đ a ph

ng theo

m t s mô hình qu n lý đ u t khác nhau. H th ng các v n b n lu t, ngh đ nh,
thông t :
- Lu t xây d ng s : 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 n m 2014;
- Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng 5 n m 2015 c a Chính ph v
Qu n lý ch t l

ng và b o trì công trình xây d ng;

- Quy t đ nh s 957/2009/Q -BXD ngày 29/09/2009 c a B Xây d ng v
vi c công b

nh m c chi phí qu n lý d án và t v n đ u t xây d ng công trình;

- Thông t
H

s 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005 c a B

ng d n ki m tra và ch ng nh n phù h p v ch t l

Xây d ng v

ng công trình xây d ng;

- Thông t s 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 c a B Xây d ng h
d n m t s n i dung v Qu n lý ch t l

ng

ng công trình xây d ng;

- Thông t s 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 c a B xây d ng v quy
đ nh vi c áp d ng quy chu n, tiêu chu n trong ho t đ ng xây d ng;
- Thông t s 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 c a B xây d ng v vi c
h

ng d n ho t đ ng ki m đ nh, giám đ nh và ch ng nh n đ đi u ki n đ m b o an

toàn ch u l c, ch ng nh n s phù h p v ch t l

ng công trình xây d ng;

- Các qui ph m, tiêu chu n, qui chu n có liên quan t i ch t l
công trình Th y l i;

ng xây d ng


14

- Quy t đ nh s 65/2011/Q -UBND ngày 20/12/2011 c a UBND t nh Thái
Nguyên v vi c công b đ n giá xây d ng c b n t nh Thái Nguyên.
Các v n b n trên quy đ nh: Chính ph th ng nh t Qu n lý nhà n
d ng công trình trên ph m vi c n
v Ch t l

c v xây

c; B Xây d ng th ng nh t Qu n lý nhà n

ng công trình xây d ng trong ph m vi c n

c

c; các B có qu n lý Công

trình xây d ng chuyên ngành ph i h p v i B Xây d ng trong vi c Qu n lý ch t
l

ng; UBND c p t nh theo phân c p có trách nhi m Qu n lý nhà n

c v xây d ng

trên đ a bàn theo phân c p c a Chính ph .
Trình t qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng “trích đi u 23, Ngh đ nh s

46/2015/N -CP ngày 12 tháng 5 n m 2015”:
Ch t l

ng thi công xây d ng công trình ph i đ

c ki m soát t công đo n

mua s m, s n xu t, ch t o các s n ph m xây d ng, v t li u xây d ng, c u ki n và
thi t b đ

c s d ng vào công trình cho t i công đo n thi công xây d ng, ch y th

và nghi m thu đ a h ng m c công trình, công trình hoàn thành vào s d ng. Trình
t và trách nhi m th c hi n c a các ch th đ
- Qu n lý ch t l

c quy đ nh nh sau:

ng đ i v i v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b s d ng

cho công trình xây d ng;
- Qu n lý ch t l

ng c a nhà th u trong quá trình thi công xây d ng công

trình;
- Giám sát thi công xây d ng công trình c a ch đ u t , ki m tra và nghi m
thu công vi c xây d ng trong quá trình thi công xây d ng công trình;
- Giám sát tác gi c a nhà th u thi t k trong thi công xây d ng công trình;
- Thí nghi m đ i ch ng, thí nghi m th t i và ki m đ nh xây d ng trong quá
trình thi công xây d ng công trình;
- Nghi m thu giai đo n thi công xây d ng, b ph n (h ng m c) công trình
xây d ng (n u có);
- Nghi m thu h ng m c công trình, công trình hoàn thành đ đ a vào khai
thác, s d ng;


15

- Ki m tra công tác nghi m thu công trình xây d ng c a c quan nhà n

c có

th m quy n;
- L p h s hoàn thành công trình xây d ng, l u tr h s c a công trình và
bàn giao công trình xây d ng.
2.2.

c đi m c a thi công công trình Th y l i và m i liên quan t i ch t l

ng

công trình
- Xây d ng các công trình ph n l n trên các ao h , kênh r ch, sông su i bãi
b i. Móng công trình th

ng n m sâu d

i m t đ t thiên nhiên hay m c n

Do đó quá trình thi công không tránh kh i nh ng nh h
m t, ng m, m a v.v...
- Kh i l

ng b t l i c a dòng n

c đi m này ki n chúng ta khó ki m soát ch t l

c u ki n, ph n công trình d

i lòng đ t, d

im tn

c ng m.
c

ng c a

c.

ng công trình l n hàng tr m, ngàn m3 bêtông, đ t v.v... N u không

c n th n thì khó ki m soát ch t l

ng bê tông nh khe l nh, công tác đ m; khó kh n

trong vi c phân lo i, ki m soát ch t l

ng đ t đ p.

i u ki n đ a hình, đ a ch t

không thu n l i, ki n cho vi c v n chuy n v t li u r t khó kh n, r t có th th i gian
thi công kéo dài h n d ki n ho c không cung c p v t li u đ y đ , k p th i, t n kém
nhi u chi phí.
-

a s công trình thu l i s d ng v t li u đ a ph

V t li u đ a ph
nh ng ng

ng hay v t li u t i ch .

ng, t i ch r t thu n l i cho vi c v n chuy n và giá thành th p

c l i v t li u đ u vào r t khó ki m soát v ch t l

ng, kích th

cv t

li u không đúng qui đ nh, không đ tiêu chu n.
- Quá trình thi công ph i b o đ m h móng đ
đ m yêu c u l i d ng t ng h p ngu n n

c

c khô ráo đ ng th i ph i b o

h l u t i m c cao nh t. Xu t phát t

nh ng đ c đi m y trong quá trình thi công ng

i ta ph i ti n hành d n dòng thi

công. Vi c d n dòng thi công n u không có bi n pháp x lý t t thì có th n
tràn vào h móng nh h

ng t i ch t l

cs

ng bê tông.

Do có đ c đi m thi công riêng so v i các ngành xây d ng khác nên đ công tác
ki m soát ch t l ng công trình trong giai đo n thi công có hi u qu , phát huy hi u qu
công trình đòi h i không nh ng cán b cán b thi công mà c cán b c a ch đ u t , giám


16

sát t v n ph i th c s nghiêm túc, tâm huy t v i công vi c, có chuyên môn v ng vàng,
am hi u Pháp lu t xây d ng c b n, nh y bén v i công vi c.
2.3. Yêu c u qu n lý ch t l

ng trong thi công công trình c ng

Qu n lý ch t l ng
công trình c ng

Ki m
soát
ch t
l ng
v t li u

Qu n lý
ch t
l ng
h
móng

Qu n lý
ch t
l ng
đóng
c c

Qu n lý
ch t
l ng
c t thép

Qu n lý
ch t
l ng
c p pha

S đ 2.1. S đ qu n lý ch t l
2.3.1. Ki m soát ch t l

Qu n lý
ch t
l ng
bê tông

Qu n lý
ch t
l ng
đ tđ p

Qu n lý
ch t
l ng
kh p
n i

ng thi công công trình c ng

ng v t li u

V t li u s d ng đ a vào thi công công trình c ng ph i th a mãn tiêu chu n
Vi t Nam và các yêu c u riêng v tính n ng, công n ng s d ng theo yêu c u c a
H s thi t k c ng, có đ ng ký ch t l
k và tiêu chu n k thu t tr

ng c a nhà s n xu t, đáp ng yêu c u thi t

c khi đ a vào s d ng cho công trình đ

: Tên, mác, quy cách ch t l

c th hi n rõ

ng và ngu n g c, ch ng lo i v t t . V t li u ph i

đ m b o m i nguyên, ch a s d ng. Trong quá trình thi công v t li u ph i đ
ki m tra, ki m soát th

c

ng xuyên, phân lo i, đánh giá ghi vào nh t ký, x lý các s n

ph m không phù h p.
2.3.2. Ki m soát ch t l

ng h móng

- H móng công trình c ng ph i n m đúng v trí và cao đ c a h s thi t k
đã đ

c duy t. Trong quá trình đào móng th

kinh v ki m tra v trí và cao đ .

ng xuyên s d ng máy th y bình và


17

2.3.3. Ki m soát ch t l

ng thi công đóng c c

V t li u ch t o c c và kích th
c u c a h s thi t k đã đ

c hình h c c a c c ph i đ m b o theo yêu

c duy t, m t c c ph i b ng ph ng, ch c, đ c không g

g . Máy rung ép c c ph i phù h p v i đi u ki n th c t thi công. C c tr
ép ph i đ

c ki m tra c

c đ a vào

ng đ b ng súng siêu âm, b t n y k t qu ph i đ m b o

theo tiêu chu n 20TCN :87, TCXD 171 :1987.
2.3.4. Ki m soát ch t l

ng c p pha

C p pha ph i là c p pha thép đ nh hình, ghép ph i kín khít đ tránh m t n
xi m ng. C p pha ph i đ

c l p d ng đúng hình d ng, kích th

c

c theo yêu c u thi t

k , n đ nh và đ m b o khi tháo l p không gây h h i cho bê tông. C p pha c ng
g m 02 ph n:
+ C p pha ngoài: G m hai hay ba m nh ghép l i, m i m nh t o thành 1/2
hay 1/3 m t. Các m nh đ

c t ng c

ng b ng các khung và đ

c liên k t v i nhau

b ng ch t, bu lông hay b ng đai.
+ C p pha trong: Có c u t o t

ng t ván khuôn v ngoài ch khác có thêm

thanh đóng gi a các m nh đ rút chúng ra kh i kh i bê tông d dàng. V trí t
đ i gi a các ván khuôn trong và ngoài đ

c c đ nh b i các tr c ngang hay đ

ng
c

gi c đ nh.
Tr

c khi gia công đ nh hình c p pha, thép ph i đ

cl ym ug iv đ nv

thí nghi m ki m tra đ t yêu c u thì m i ti n hành gia công c p pha b ng ph

ng

pháp th u n và th kéo theo TCVN 197-85.
2.3.5. Ki m soát ch t l
C t thép ph i đ
ch ng lo i, kích th

ng c t thép
c gia công b ng máy c t u n liên h p, l p d ng đúng

c theo h s thi t k đã đ

c phê duy t và ph i có con kê bê

tông. Khi ch t o, l p d ng ph i đ m b o trình t sau:
- Cu n c t thép ch theo đúng v trí đã thi t k .
-

t c t thép d c theo đúng v trí đã thi t k .

- Liên k t c t thép ch và c t thép d c b ng hàn hay bu c. Trong quá trình
hàn hay bu c ph i chú ý đúng v trí c a c t thép.


18

-

t và liên k t khung c t thép trong và ngoài.

Tr

c khi ti n hành gia công c t thép ph i l y m u g i v đ n v thí nghi m,

sau khi có k t qu đ m b o đúng ch ng lo i, qui cách theo yêu c u thi t k , tuân th
tiêu chu n vi t nam: TCVN 6285: 1997 -Thép c t bê tông - thép v n và TCVN
6286:1997 – Thép c t bê tông - L
2.3.6. Ki m soát ch t l

i thép hàn thì m i ti n hành gia công.

ng bê tông

2.3.6.1. Thi công bê tông
- V t li u dùng đ bê tông ph i đ m b o s ch, đúng ch ng lo i theo h s
thi t k . V t li u ph i đ
tr

c t v n giám sát ki m tra k v ch ng lo i, kích th

c

c khi ti n hành tr n bê tông.
- Tr

c khi đ bê tông ph i ki m tra c p pha, c t thép.

- Bê tông ph i đ

c tr n b ng máy tr n c

ng b c, tr n đúng và đ theo t

l thành ph n c p ph i.
- Khi đ bê tông, đ thành t ng l p và đ m k r i m i ti n hành đ l p khác.
- M i m tr n bê tông tr

c khi đ ph i đ

c ki m tra v đ s t theo

TCXDVN 374-2006. L y m u thí nghi m đ ki m tra c

ng đ kéo, nén đm b o

theo tiêu chu n TCVN 3119-1993 và TCVN 4453-1995
n

m bê tông dùng đ m rung và đ m bàn.

m cho t i khi nào có l p màng

c v a ph h n h p bê tông.

2.3.6.2. B o d

ng bê tông và x lý khuy t t t c a bê tông

- Công tác b o d

ng bê tông c n th c hi n ngay sau khi se m t bê tông. Cán

b giám sát xem xét và ch p thu n tr
trình t và th i gian b o d
- Trong b t k tr

c khi th c hi n các bi n pháp b o d

ng,

ng.
ng h p nào vi c b o d

ng bê tông c ng ph i đ m b o

các yêu c u sau:
+ Gi ch đ nhi t, m c n thi t cho s t ng d n c

ng đ bê tông theo quy đ nh.

+ Ng n ng a các bi n d ng do nhi t đ và co ngót d n đ n hình thành các
khe n t.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×