Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Ôn tập Vật lý 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.5 KB, 3 trang )

Giaùo vión: Tọn Nổợ Ngoỹc Cỏửm
PHệN 5: Cồ nng , nhióỷt nng
Baỡi 1: Mọỹt mióỳng chỗ coù khọỳi lổồỹng 500g rồi tổỡ õọỹ cao 25m xuọỳng õỏỳt
a) Tỗm õọỹng nng cuớa mióỳng chỗ ngay trổồùc khi chaỷm õỏỳt
b) Giaớ sổớ khi chaỷm õỏỳt toaỡn bọỹ õọỹng nng bióỳn thaỡnh nhióỷt nng .Haợy tờnh nhióỷt
õọỹ tng thóm cuớa mióỳng chỗ .Cho C
chỗ
=130J/kgK
.Baỡi 2: Mọỹt vión bi thuyớ tinh coù thóứ tich V = 0,2 cm
3
rồi õóửu trong nổồùc . Haợy xaùc õởnh
nhióỷt lổồỹng toaớ ra khi vión bi dởch chuyóứn õổồỹc mọỹt õoaỷn 6m.Cho D
n
= 1g/cm
3
va C
tt
=
2,4g/cm
3
Baỡi 3: Tỗm lổồỹng xng tióu hao trón 1km cuớa mọỹt ọtọ chuyóứn õọỹng õóửu vồùi vỏỷn tọỳc
60 km/h. Cho bióỳt cọng suỏỳt cuớa ọtọ laỡ 17000W, hióỷu suỏỳt cuớa õọng cồ laỡ 30% vaỡ nng
suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng laỡ q = 45.10
-6
J/kg
Baỡi 4: Mọỹt ọtọ chuyóứn õọỹng õóửu cổù mọựi phuùt tióu thuỷ 100g xng . Hoới cọng suỏỳt cuớa
ọtọ laỡ bao nhióu. Bióỳt hióỷu suỏỳt cuớa õọng cồ laỡ 20% vaỡ nng suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng
laỡ q = 45.10
-6
J/kg
Baỡi 5: Mọỹt ọtọ khọỳi lổồỹng1200kg khi chaỷy trón õổồỡng nũm ngang vồùi vỏỷn tọỳc v


=72 km/h thỗ tióu hao 80g xng trón õoaỷn õổồỡng 1km. Hióỷu suỏỳt cuớa õọng cồ laỡ 20% vaỡ
nng suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng laỡ q = 45.10
-6
J/kg
a) Cọng suỏỳt cuớa ọtọ laỡ bao nhióu ?
b) tọ coù thóứ õaỷt õổồỹc vỏỷn tọỳc bao nhióu khi noù leo dọỳc nóỳu cổù mọựi õoaỷn õổồỡng
l = 100m thỗ cao thóm 2m, nng suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng laỡ q = 45.10
-6
J/kg
Baỡi 6: Tờnh hióỷu suỏỳt cuớa õọỹng cồ ọtọ, bióỳt rũng khi ọtọ chuyóứn õọỹng õóửu vồùi vỏỷn
tọỳc 72 km/h. thỗ õọỹng cồ ọtọ coù cọng suỏỳt 30kW vaỡ tióu thuỷ 12l xng trón quaợng õổồỡng
daỡi 80km. Cho khọỳi lổồỹng rióng cuớa xnglaỡ 0,7 kg/l, nng suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng laỡ q
= 45.10
-6
J/kg
Baỡi 7: Mọỹt õọỹng cồ ọtọ coù cọng suỏỳt 18,4 kW vaỡ hióỷu suỏỳt cuớa õọng cồ laỡ 20%, bióỳt
rũng khi ọtọ chuyóứn õọỹng vồùi õổồỡng daỡi 10km thỗ tióu thuỷ 2kg xng. Tờnh vỏỷn tọỳc cuớa
xe. Bióỳt nng suỏỳt toaớ nhióỷt cuớa xng laỡ q = 45.10
-6
J/kg
.Baỡi 8: Vồùi 1,25 l xng , mọỹt xe maùy chuyóứn õọỹng vồùi vỏỷn tọỳc 72 km/h.vaỡ cọng suỏỳt 8
kWõi õổồỹc quaợng õổồỡng daỡi 40km Bióỳt hióỷu suỏỳt cuớa õọng cồ laỡ 34% Tờnh nng suỏỳt
toaớ nhióỷt cuớa xng,
. Baỡi 9: óứ coù 1,2 kg nổồùc ồớ 36
0
C ngổồỡi ta trọỹn nổồùc ồớ 15
0
C vồùi nổồùc ồớ 85
0
C. Tờnh

khọỳi lổồỹng nổồùc mọựi loaỷi
Baỡi 10: óứ xaùc õởnh nhióỷt õọỹ cuớa mọỹt chióỳc loỡ ngổồỡi ta õọỳt trong loỡ mọỹt cuỷc sừt
khọỳi lổồỹng m
1
= 0,5 kg rọửi thaớ nhanh vaỡo trong bỗnh chổùa m
2
= 4kg nổồùc coù nhióỷt õọỹ
ban õỏửu t
1
laỡ1
0
C . Nhióỷt õọỹ cuọỳi cuỡng trong bỗnh laỡ
t
2
= 28
0
C Haợy xaùc õởnh nhióỷt õọỹ cuớa loỡ. Boớ qua trao õọứi nhióỷt vồùi voớ bỗnh Cho C
sừt
=460J/kgK, C
n
=4200J/kgK
Baỡi 11: Mọỹt bỗnh nhióỷt lổồỹng kóỳ bũng õọửng coù khọỳi lổồỹng 50g õổỷng 100g nổùồc
ồớ 15
0
. Hoới phaới duỡng khọỳi lổồỹng cuới khọ laỡ bao nhióu õóứ õun noùng nhióỷt lổồỹng kóỳ
õóỳn 65
0
C. Cho C
õ
= 380 J/kgK, C

n
= 4200J/kgK, q
c
= 10.10
6
J/kg.
Baỡi 12: Coù hai bỗnh caùch nhióỷt. Bỗnh 1 chổùa 2kg nổồùc ồớ 40
0
C, bỗnh 2 chổùa 1kg nổồùc ồớ
20
0
C. Ngổồỡi ta roùt mọỹt lổồỹng nổồùc tổỡ bỗnh 1 sang bỗnh 2, sau khi cỏn bũng nhióỷt
ngổồỡi ta laỷi roùt mọỹt lổồỹng nổồùc nhổ thóỳ tổỡ bỗnh 2 sang bỗnh 1. Nhióỷt õọỹ cỏn bũng
ồớ bỗnh 1 luùc naỡy laỡ 38
0
C.
a)Tờnh lổồỹng nổồùc m trong mọựi lỏửn roùt vaỡ nhióỷt õọỹ cỏn bũng cuớa bỗnh 2.
b) Nóỳu tióỳp tuỷc thổỷc hióỷn lỏửn thổù hai ,tỗm nhióỷt õọỹ cỏn bũng ồớ mọựi bỗnh.
Baỡi 13: Trong mọỹt bỗnh chổùa mọỹt lổồỹng nổồùc ồớ t = 20
0
C . Ngổồỡi ta laỡm noùng nổồùc
bũng caùch dỏựn vaỡo bỗnh õoù hồi nổồùc ồớ t
1
= 100
0
C dổồùi aùp suỏỳt bỗnh thổồỡng.Hoới:
1) Khọỳi lổồỹng trong bỗnh tng lón bao nhióu lỏửn khi nhióỷt õọỹ cuớa noù õaỷt tồùi 100
0
C
2) Khi õoù nóùu tióỳp tuỷc dỏựn hồi nổồùc ồớ 100

0
C vaỡo bỗnh coù thóứ laỡm cho nổồùc trong
bỗnh sọi lón õổồỹc khọng? ( C
n
= 4200J/kg.õọỹ, L = 2,3.10
6
J/Kg) ( Trờch õóử thi HSG
TP 1997-1998)
TRặèNG THCS L HệNG PHONG
Giaùo vión: Tọn Nổợ Ngoỹc Cỏửm
Baỡi 14: Cho mọỹt khọỳi nổồùc õaù m
2
coù nhióỷt õọỹ õỏửu laỡ t
2
= -62
0
C vaỡ khọỳi lổồỹng
nổồùc m
1
= 4kg coù nhióỷt õọỹ õỏửu laỡ t
1
= 5
0
C vaỡo mọỹt nhióỷt lổồỹng kóỳ .Boớ qua trao õọứi
nhióỷt vồùi mọi trổồỡng ngoaỡi ,khi coù cỏn bũng nhióỷt thỗ khọỳi lổồỹng nổồùc gỏỳp õọi khọỳi
lổồỹng nổồùc õaù trong bỗnh .
a) Vióỳt phổồng trỗnh cỏn bũng nhióỷt.
b) Tờnh m
2
( C

n
= 4200J/kg.õọỹ, C
õ
= 2100J/kg.õọỹ ,

= 333,9.10
3
J/Kg) ( Trờch õóử thi HSG TP 1998-
1999)
Baỡi 15: Dỏựn 400g hồi nổồùc ồớ nhióỷt õọỹ t
1
= 100
0
C vaỡo bỗnh caùch nhióỷt coù chổùa sụn
khọỳi lổồỹng nổồùc õaù m
2
= 2kg coù nhióỷt õọỹ laỡ t
2
= -15
0
C Tờnh khọỳi lổồỹng nổồùc trong
bỗnh vaỡ nhióỷt õọỹ chung khi coù cỏn bũng nhióỷt .
( C
n
= 4200J/kg.õọỹ, C
õ
= 2100J/kg.õọỹ ,

= 3,4.10
5

J/Kg , L = 2,3.10
6
J/Kg)
( Trờch õóử thi HSG TP
2000-2001)
Baỡi 16: Trong mọỹt bỗnh kờn õổỷng nổồùc ồớ 0
0
C .coù nọứi mọỹt mỏứu nổồùc õaù coù khọỳi
lổồỹng M = 100g . trong loỡng noù coù vión bi bũng theùp khọỳi lổồỹng m = 2g.
Cỏửn cung cỏỳp mọỹt nhióỷt lổồỹng bũng bao nhióu õóứ nổồùc õa vaỡ vión bi bừt õỏửu
chỗm xuọỳng?
( D
õ
= 900kg/m
3
ỹ, D
n
= 1000kg/m
3
ỹ D
t
= 7800kg/m
3
ỹ,

= 3,4.10
5
J/Kg ,)
( Trờch õóử thi HSG TP 2001-
2002)

Baỡi 17: Mọỹt nhióỷt lổồỹng kóỳ bũng nhọm coù khọỳi lổồỹng m
1
= 300g . Ngổồỡi ta boớ vaỡo
õoù mọỹt cuỷc nổồcù õaù coù khọỳi lổồỹng m
2,
nhióỷt õọỹ cuớa nhióỷt lổồỹng kóỳ vaỡ nổồùc õaù
laỡ t
1
= -15
0
C Sau õoù dỏựn vaỡo nhióỷt lổồỹng kóỳ mọỹt luọửng hồi nổồùc ồớ t
2
= 100
0
C .Khi
nhióỷt õọỹ cuớa hóỷ thọỳng õaỷt tồùi t = 25
0
C thỗ trong nhióỷt lổồỹng kóỳ coù m = 500g nổồùc
Tờnh khọỳi lổồỹng nổồùc õaù ban õỏửu vaỡ khọỳi lổồỹng nổồùc õaợ ngổng tuỷ .
( C
nlk
= 880J/kg.õọỹ , C
n
= 4200J/kg.õọỹ, C
õ
= 2100J/kg.õọỹ ,

= 3,3.10
5
J/Kg , L = 2,3.10

6
J/Kg)
( Trờch õóử thi HSG TP
2002-2003)
Baỡi 18: Thaớ mọỹt thoới sừt coù khọỳi lổồỹng 100g õổồỹc nung noùng õóỳn nhióỷt õọỹ 500
0
C
vaỡo 1kg nổồùc ồớ nhióỷt õọỹ 20
0
C.mọỹt lổồỹng nổồùc ồớ quanh thoới sừt õaợ sọi vaỡ hoùa hồi.
Khi õỏự cỏn bũng nhióỷt õọỹ cuớa hóỷ thọỳng laỡ 24
0
C. Hoới khọỳi lổồỹng nổồùc õaợ hoùa hồi laỡ
bao nhióu?.
( C
sừt
= 460J/kg.õọỹ , C
n
= 4180J/kg.õọỹ, L = 2,256.10
6
J/Kg)
( Trờch õóử thi HSG TP 2003-
2004)
Baỡi 19: Mọỹt chióỳc cọỳc hỗnh truỷ khọỳi lổồng m trong õoù chổùa mọỹt lổồỹng nổồùc cuỡng
coù khọỳi lổồỹng m õang ồớ nhióỷt õọỹ t
1
= 0
0
C Ngổồỡi ta boớ vaỡo õoù mọỹt cuỷc nổồcù õaù coù
khọỳi lổồỹng M,nhióỷt õọỹ 0

0
C thỗ cuỷc nổồùc õaù chố tan õổồỹc 1/3 khọỳi lổồỹng cuớa noù vaỡ
luọn nọứi trong khi tan. Roùt thóm mọỹt lổồỹng nổồùc coù nhióỷt õọỹ laỡ t
2
= 40
0
Cvaỡo cọỳc .Khi
cỏn bũng nhióỷt thỗ nhióỷt õọỹ cuớa cọỳc coỡn laỷi laỡ10
0
C, coin mổỷc nổồc trong cọỳc coù
chióửu cao gỏỳp hai lỏửn chióửu cao mổỷc nổồùc sau khi thaớ cuỷc nổồùc õaù. Haợy xaùc õởnh
nhióỷt dung rióng cuớa chỏỳt laỡm chióỳc cọỳc C
n
= 4200J/kg.õọỹ, C
õ
= 2100J/kg.õọỹ ,

=
3,36.10
5
J/Kg( Trờch õóử thi HSG TP 2004-2005)
Baỡi 20: Mọỹt bóỳp õióỷn õun mọỹt ỏỳm õổỷng 500g nổồùc ồớ 15
0
C . Nóỳu õun 5ph thỗnhióỷt
õọỹ cuớa nổồùc tng lón õóỳn 23
0
C. Nóỳu lổồỹng nổồùc laỡ 750g thỗ õun trong 5ph thỗ nhióỷt
õọỹ chố lón õóỳn 20,8
0
C .Tờnh:

a) Nhióỷt õọỹ cuớa ỏỳm thu vaỡo õóứ tng lón 1
0
C
b) Nhióỷt lổồỹng do bóỳp toớa ra trong 1ph. Cho hióỷu suỏỳt cuớa bóỳp laỡ 40%
( Trờch õóử thi HSG TP
2005-2006)
Baỡi 21: Mọỹt thau nhọm coù khọỳi lổồỹng 0,5kg õổỷng 2kg nổồùc ồớ 20
0
C .
TRặèNG THCS L HệNG PHONG
Giaùo vión: Tọn Nổợ Ngoỹc Cỏửm
a) Thaớ vaỡo thau nổồùc mọỹt thoới õọửng coù khọỳi lổồỹng 200g lỏỳy ra ồớ bóỳp loỡ. Nổồùc
noùng õóỳn 21,2
0
C.Tỗm nhióỷt õọỹ cuớa bóỳp loỡ.Bióỳt C
nh
= 880J/kgõọỹ, C
n
=
4200J/kgõọỹ, C
õ
= 380J/kgõọỹ.Boớ qua sổỷ toaớ nhióỷt ra mọi trổồỡng.
b) Thổỷc ra trong trổồỡng hồỹp naỡy nhióỷt toaớ ra mọi trổồỡng laỡ 10% nhióỷt lổồỹng
cung cỏỳp cho thau nổồùc. Tỗm nhióỷt õọỹ thổỷc sổỷ cuớa bóỳp loỡ.
c) Nóỳu tióỳp tuỷc boớ vaỡo thau nổồùc mọỹt thoới nổồùc õaù coù khọỳi luồỹng 100g ồ 0
0
C.
Nổồùc õaù coù tan hóùt khọng?Tỗm nhióỷt õọỹ cuọỳi cuỡng cuớa hóỷ thọỳng.Bióỳt õóứ 1kg
nổồùc õaù noùng chaớy hoaỡn toaỡn ồớ 0
0

C cỏửn cung cỏỳp mọỹt nhióỷt lổồỹng laỡ3,4.10
5
J
Boớ qua sổỷ trao õọứi nhióỷt vồùi mọi trổồỡng.
TRặèNG THCS L HệNG PHONG

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×