Tải bản đầy đủ

phan xa co dieu kien và phan xa khong dieu kienKiểm tra bài cũ:
1. Bộ phận tiếp nhận kích thích sóng âm của cơ
quan phân tích thính giác là:
a) Màng nhĩ.
b) Chuỗi xương tai.
c) Cơ quan coocti.
d) Tế bào thụ cảm thính giác.
2. Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở:
a) Ống tai.
b) Chuỗi xương tai.
c) Ống bán khuyên.
d) Cơ quan Coócti.

3.Bộ phận nào trong tai làm nhiệm vụ thu
nhận thông tin về vị trí và sự chuyển động của
cơ thể trong không gian?
a)Bộ phận tiền đình và các ống bán
khuyên.
b)Cơ quan coócti.

c)Vùng thính giác nằm trong thùy thái
dương.
d)Các bộ phận ở tai giữa.

Phản xạ là gì? Dựa vào tính chất, phản
xạ được phân chia như thế nào?
Đáp án:
Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các
kích thích của môi trường thông qua hệ thần
kinh

Dựa vào tính chất mà phản xạ được chia
thành:
Phản xạ không điều kiện và Phản xạ có điều kiện.

Tiết 54: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU
KIỆN và PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU
KIỆN
I. Phân biệt phản xạ khơng điều kiện
và phản xạ có điều kiện.

Hãy xác định xem trong các ví dụ
dưới đây, đâu là phản xạ khơng
điều kiện (PXKĐK) và đâu là phản
xạ có điều kiện (PXCĐK)

Vớ d
PXKK PXCK
1. Tay chm phi vt núng, rt tay li.
2. i nng, mt gay, m hụi vó ra.
3. Qua ngó t thy ốn vi dng xe
trc vch k.
4. Tri rột, mụi tớm tỏi, ngi run cm
cp v si gai c.
5. Giú mựa ụng bc v, nghe ting
giú rớt qua khe ca chc tri lnh lm,
tụi vi mc ỏo len i hc.
6. Chng di gỡ m chi / ựa vi la
7. Phn x bỳ mỳt tr em mi .
ẹaựnh daỏu ( ) vaứo coọt tửụng ửựng

Keát luaän

Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh
ra đã có, không cần phải học tập.

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được
hình thành trong đời sống cá thể, là kết
quả của quá trình học tập, rèn luyện.

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện.
Phản xạ định hướng với ánh đèn.
Vùng thị giác
ở thùy chẩm

Phản xạ tiết nước bọt đối với thức ăn.
Vùng ăn uống ở
vỏ não
Trung khu tiết
nước bọt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×