Tải bản đầy đủ

Lực hấp dẫn NCKính chào các thầy, cô
Kính chào các thầy, cô
đến dự giờ lớp10A11
đến dự giờ lớp10A11
Ch
Ch
ào các em học sinh thân yêu!
ào các em học sinh thân yêu!


KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ


Câu 1
Câu 1
Câu 2
Câu 2
Câu 3

Câu 3


KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ


Câu 1 :
Câu 1 :
Phát biểu định luật III Newton ?
Phát biểu định luật III Newton ?


Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng
tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này gọi là lực trực
đối.
F
AB
= - F
BA
Lực trực đối là 2 lực cùng phương (cùng giá), cùng
độ lớn, ngược chiều và đặt vào 2 vật khác nhau.


Câu 2
Câu 2
:
:
Thế nào là lực tác dụng và
Thế nào là lực tác dụng và
phản lực? tính chất của chúng?
phản lực? tính chất của chúng?


Một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng còn
Một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng còn
lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực.
lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực.
Lực và phản lực là hai lực trực đối, không cân bằng
Lực và phản lực là hai lực trực đối, không cân bằng
nhau vì đặt vào 2 vật khác nhau
nhau vì đặt vào 2 vật khác nhau
Lực tác dụng thuộc loại gì (hấp dẫn, đàn hồi…) thì
Lực tác dụng thuộc loại gì (hấp dẫn, đàn hồi…) thì
phản lực cũng loại đó.
phản lực cũng loại đó.
Lực và phản lực cùng xuất hiện và cùng triệt tiêu
Lực và phản lực cùng xuất hiện và cùng triệt tiêu


Câu 3
Câu 3
:
:
Tính chất của gia tốc rơi tự do
Tính chất của gia tốc rơi tự do
?
?

Gia tốc rơi tự do là g.

Tại một nơi g không đổi

Gia tốc g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ
cao h của vật so với mặt đất.


Bài 17
Lùc hÊp dÉn
Lùc hÊp dÉn
T¹i sao qu¶
t¸o r¬i
xuèng ®Êt?
P
Bµi 11-
Bµi 11-
Lùc hÊp dÉn
Lùc hÊp dÉn
Isaac NewTon (1642-1727)


Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất


MÆt Trêi
MÆt Trăng
Tr¸i ĐÊt
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
và của Trái Đất quanh Mặt Trời


Chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời
Chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời


F
hd
F
hd
r
m
1
m
2
F
hd
F
hd
r
m
1
I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
L
L
ực hấp dẫn giữa hai vật
ực hấp dẫn giữa hai vật
(coi như chất điểm)
(coi như chất điểm)


tỉ lệ
tỉ lệ
thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ
thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ
nghịch với bình phương khoảng cách gi
nghịch với bình phương khoảng cách gi


a chúng
a chúng
.
.
Bài 17. Lực hấp dẫn
1. Nội dung:


I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN


F
hd
: Lực hấp dẫn (N)
m
2
F
hd
r
m
1
F
hd
F
F
hd
hd
= G
= G
m
m
1
1
m
m
2
2
r
r
2
2
Bài 17. Lực hấp dẫn
2. Biểu thức:
m
1
, m
2
: Khối lượng của hai chất điểm (kg)
G : Hằng số hấp dẫn;
r : Khoảng cách giữa hai chất điểm (m)
G ≈ 6,67.10
-11
(Nm
2
/kg
2
)


II. TRỌNG LỰC, BIỂU THỨC CỦA GIA TỐC RƠI TỰ DO
II. TRỌNG LỰC, BIỂU THỨC CỦA GIA TỐC RƠI TỰ DO
1. Định nghĩa :
1. Định nghĩa :


Lực hấp dẫn do Trái Đất đặt lên
Lực hấp dẫn do Trái Đất đặt lên
một vật được gọi là
một vật được gọi là
trọng lực
trọng lực
của
của
vật đó
vật đó
.
.
P
m


Trọng lực P là trường hợp riêng
Trọng lực P là trường hợp riêng
của lực hấp dẫn.
của lực hấp dẫn.


Điểm đặt
Điểm đặt
của
của
trọng lực gọi là
trọng lực gọi là
trọng tâm
trọng tâm
của vật.
của vật.


Thường kí hiệu là G
Thường kí hiệu là G
Bài 17. Lực hấp dẫn
I. Định luật vận vật hấp dẫn:
P = F
hd


2. Gia tốc rơi tự do
2. Gia tốc rơi tự do
:
:
- Khi thả rơi một vật có khối lượng m ở độ cao h so
với mặt đất thì trọng lực P tác dụng lên vật là :
- Lực này truyền cho vật m gia tốc rơi tự do g.
P = mg (2)
P = F
hd
= G
m.M
(R+h)
2
(1)
Theo định luật II Newton, ta có :
Bài 17. Lực hấp dẫn
I. Định luật vận vật hấp dẫn:
II. Trọng lực, biểu thức của gia tốc rơi tự do::
1. Định nghĩa:
R: bán kính trái Đất

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×