Tải bản đầy đủ

Giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp

1
Gi¸o Dôc BVMT
trong ho¹t ®éng GDNGLL
2
Giáo dục BVMT
trong hoạt động GDNGLL
Mục tiêu cần đạt của lớp tập huấn
1. Người học cần biết và hiểu:
- Mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi
trường trong hoạt động GDNGLL cấp
tiểu học.
- Phương pháp và HINH thức tổ chức hoạt
động Giáo dục BVMT trong hoạt
động GDNGLL.
3
Giáo dục BVMT
trong hoạt động GDNGLL
2. Người Học có khả nĂNG
- Phân tích nội dung hoạt động GDNGLL cấp tiểu
học từ đó xác định được các hoạt động có khả
nĂNG tích hợp giáo dục BVMT.

- Tổ chức các hoạt động GDBVMT và tích hợp
giáo dục BVMT vào hoạt động GDNGLL.
- Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT
4
Mục tiêu GDBVMT
trong hoạt động GDNGLL
I. Mục tiêu hoạt động GNGLL cấp tiểu học
Hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học giúp học sinh:
- Củng cố, bổ sung nhung kiến thức đã học qua các môn
học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp
sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội.
- Từng bước hinh thành và phát triển các kĩ nang cần
thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ nang tham gia hoạt
động tập thể, kĩ nang giao tiếp, kĩ nang nhận thức, )
- Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể
một cách tích cực, phù hợp.
5
Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trư
ờng tiểu học
Hoạt động 1
Bạn đã biết mục tiêu họat động GDNGLL, bằng
kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức GDBVMT trong
hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện
nhiệm vụ sau:
1. Nêu mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL.
2. Nêu nội dung GDBVMT trong hoạt động giáo dục
NGLL.
Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của
minh.
6
Mục tiêu Hoạt động GDNGLL
trong trường tiểu học
Phản hồi hoạt động1
Mục tiêu:
Giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL
nhằm :
- Củng cố, khắc sâu, mở rộng nhung hiểu biết về các thành
phần của môi trường và mối quan hệ giua chúng ; mối quan
hệ giua con người và các yếu tố môi trường ; Sự ô nhiễm
môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường.
- Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần bảo vệ
môi trường ở nhà trường và địa phương.
7
Mục tiêu Hoạt động GDNGLL
trong trường tiểu học

Phản hồi hoạt động1
- Hinh thành và phát triển tinh cảm yêu quý, gần
gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường
xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trư
ờng.
- Biết thực hiện nếp sống ngan nắp, vệ sinh.
- Có khả nang tham gia một số hoạt động bảo vệ
môi trường phù hợp với lứa tuổi.
8
Nội dung GDBVMT
trong hoạt động GDNGLL
Nội dung giáo dục BVMT trong hoạt động GD
NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn đề:
- Thành phần của môi trường xung quanh như: đất, nư
ớc, không khí, ánh sáng mặt trời, sinh vật, nhà ở, di
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trinh
công cộng, các khu di sản van hoá và di sản thiên
nhiên.
- Vai trò của môi trường đối với sức khoẻ và cuộc sống
của con người và các sinh vật ; tác động của con
người đối với sự phát triển bền vung của môi trường.
Vấn đề dân số và môi trường.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×