Tải bản đầy đủ

Bai giang tap huan cong tac kiem tra cong doan

06/14/13 1
2
2
06/14/13
06/14/13
Néi dung
Néi dung
1.
1.
Giúp BCH, ban thường vụ thực hiện
Giúp BCH, ban thường vụ thực hiện
kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công
kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công
đoàn
đoàn
2.
2.
Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp
Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp
dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu
dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu

hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết,chỉ thị
hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết,chỉ thị
và các quy định của công đoàn
và các quy định của công đoàn
06/14/13
06/14/13
3
3
NỘI DUNG 1
NỘI DUNG 1
:
:


Kiểm tra việc chấp hành điều lệ
Kiểm tra việc chấp hành điều lệ
Công đoàn
Công đoàn
I. Nhiệm vụ
II. Mục đích, ý ngghĩa:
III. Nội dung kiểm tra:
IV. Phương châm, hình thức và
phương pháp kiểm tra:
06/14/13
06/14/13
4
4
I. Nhiệm vụ:
I. Nhiệm vụ:
1.
1.
Giúp BCH, BTV xây dựng kế hoạch kiểm
Giúp BCH, BTV xây dựng kế hoạch kiểm
tra chấp hành Điều lệ.
tra chấp hành Điều lệ.
2.
2.
Phối hợp cùng với các ban, các bộ phận
Phối hợp cùng với các ban, các bộ phận
khác của CĐ tổ chức kiểm tra việc chấp


khác của CĐ tổ chức kiểm tra việc chấp
hàng Điều lệ dưới sự chỉ đạo của BCH,
hàng Điều lệ dưới sự chỉ đạo của BCH,
BTV cùng cấp.
BTV cùng cấp.
3.
3.
Đánh giá, tổng kết việc chấp hành Điều
Đánh giá, tổng kết việc chấp hành Điều
lệ của các cấp theo những thời gian quy
lệ của các cấp theo những thời gian quy
định.
định.


(Đây là nội dung rộng nên cần nghiên cứu, lựa chọn những nội dung cần tập trung
(Đây là nội dung rộng nên cần nghiên cứu, lựa chọn những nội dung cần tập trung
ở mỗi cấp công đoàn để kiểm tra đảm bảo yêu cầu thiết thực và có hiệu quả. Phải
ở mỗi cấp công đoàn để kiểm tra đảm bảo yêu cầu thiết thực và có hiệu quả. Phải
hướng đến việc giúp đoàn viên, CĐCS sửa chữa những sai sót, khuyết điểm.)
hướng đến việc giúp đoàn viên, CĐCS sửa chữa những sai sót, khuyết điểm.)
06/14/13 5II. Mục đích, ý nghĩa:
II. Mục đích, ý nghĩa:
1. Điều lệ công đoàn Việt Nam là văn bản
1. Điều lệ công đoàn Việt Nam là văn bản
quy phạm quan trọng của tổ chức Công
quy phạm quan trọng của tổ chức Công
đoàn do cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ
đoàn do cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ
chức công đoàn là Đại hội lần thứ IX Công
chức công đoàn là Đại hội lần thứ IX Công
đoàn Việt Nam thông qua vào ngày
đoàn Việt Nam thông qua vào ngày
13/10/2003.
13/10/2003.
06/14/13 6
II. Mục đích, ý nghĩa:
II. Mục đích, ý nghĩa:
2. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ là trách
2. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ là trách
nhiệm của BCH, BTV công đoàn mỗi cấp. Đây
nhiệm của BCH, BTV công đoàn mỗi cấp. Đây
là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của
là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của
BCH, BTV, UBKT mà còn là trách nhiệm của
BCH, BTV, UBKT mà còn là trách nhiệm của
mọi tổ chức công Đoàn và đoàn viên. Trong
mọi tổ chức công Đoàn và đoàn viên. Trong
đó UBKTCĐ mỗi cấp có nhiệm vụ “Giúp BCH,
đó UBKTCĐ mỗi cấp có nhiệm vụ “Giúp BCH,
BTV thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ
BTV thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ
Công đoàn”. Đây là một nhiệm vụ quan trọng
Công đoàn”. Đây là một nhiệm vụ quan trọng
của UBKTCĐ các cấp
của UBKTCĐ các cấp
.
.
06/14/13 7
II. Mục đích, ý nghĩa:
3. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công
đoàn là kiểm tra trên thực tế việc thực
hiện các điều của Điều lệ Công đoàn và
những nội dung của Thông tri hướng dẫn
thi hành Điều lệ thuộc trách nhiệm, quyền
hạn của đoàn viên và tổ chức công đoàn
các cấp.
06/14/13 8
II. Mục đích, ý nghĩa:
4. Kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐ là nhằm kết luận rõ việc chấp
hành những nguyên tắc, nội dung của điều lệ ở các cấp CĐ; kiến nghị
các chủ trương, biệ pháp khắc phục kịp thời khuyết điểm trong việc
chấp hành điều lệ.Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng những ưu
điểm, chỉ ra những khuyết điểm, thiếu sót trong hoạt động thực tiễn,
góp phần nâng cao nhận thức, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực
hoạt động của BCH, BTV và của từng đoàn viên, góp phần xây dựng
tổ chức CĐ vững mạnh, giúp cho CĐ và đoàn viên thực hiện đầy đủ
chức năng nhiệm vụ của mình.
06/14/13
06/14/13
9
9
III. Nội dung kiểm tra:
III. Nội dung kiểm tra:
2. Kiểm tra thực tế việc thực hiện các nội
dung cụ thể của Điều lệ CĐ:
1.Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ CĐ:
06/14/13
06/14/13
10
10
1. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ
biến, triển khai thực hiện Điều lệ CĐ:
-
Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến,
quán triệt các quy định của Điều lệ và thông
tri hướng dẫn thi hành Điều lệ.
- Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức triển khai, thực hiện các quy định của
Điều lệ và Thông tri hướng dẫn thi hành
Điều lệ.
06/14/13 11
2.1.
Kiểm tra việc
xác định tên gọi,
tôn chỉ Mục đích,
vị trí, vai trò,
tính chất,
chức năng của
tổ chức
công đoàn.
2.2.
Kiểm
tra
các
quy
định
về
đoàn
viên:
2.7.
Kiểm
tra
về
khen
Thưởng
kỷ
luật.
2.6.
Kiểm
tra
các
quy
định
về
tài
chính
và tài
sản
công
đoàn.
2.5.
Công
tác
kiểm
tra
của
công
đoàn

UBKT
CĐ.
2. Kiểm tra thực tế việc thực hiện các nội dung cụ thể của Điều lệ CĐ:
2.3.
Kiểm tra
việc thực
hiện Các
nguyên
tắc và
hệ thống
tổ chức
công đoàn.
2.4.
Kiểm tra việc
chấp hànhcác
quy định về
tổ chức
và nhiệm
vụ quyền
hạn của
công đoàn
các cấp.
2.8.
Kiểm
tra
các
quy
định về
chấp
hành
Điều
lệ.
06/14/13 12
2.1.Kiểm tra việc xác định tên gọi, tônchỉ
mục đích,vị trí, vai trò, tính chất, chức năng
của tổ chức công đoàn
2.2. Kiểm tra các quy định về đoàn viên:
- Kiểm tra đối tượng ra nhập công đoàn.
-
Kiểm tra thủ tục ra nhập CĐ và việc cấp thẻ
đoàn viên.
-
Kiểm tra viịec thực hiện các quyền của đoàn
viên.
- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của đoàn
viên
06/14/13 13
2.3. Kiểm tra việc thựchiện các nguyên tắc
và hệ thống tổ chức công đoàn.
- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân
chủ của CĐ.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hệ
thống tổ chức của công đoàn.
- Kiểm tra việc chấp hành về đại hội, hội nghị.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bầu cử.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của BCH, BTV.
-
Kiểm tra việc đào tạo bồi dưỡng, tạo ĐK, giúp
đỡ và bảo vệ CBCĐ.
- Kiểm tra chế độ sinh hoạt công đoàn.
06/14/13 14
2.4..Kiểm tra việc chấp hànhcác quy định về
tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của công
đoàn các cấp.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ
chức của công đoàn các cấp.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn các
cấp.
06/14/13 15
2.5. Công tác kiểm tra của công đoàn và
UBKTCĐ.
-
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về
thực hiện công tác kiểm tra của BCH, BTV
công đoàn.
-
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ
chức của UBKT.
-
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT. Việc thực
hiện các chính sách, quyền lợi đối với cán
bộ UBKT.
06/14/13 16
2.6. Kiểm tra các quy định về tài chính và tài
sản công đoàn.
- Kiểm tra việc ban hành các quy định về
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt
động kinh tế CĐ.
- Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc,
quy định quản lý, sử dụng tài chính, tài sản
và hoạt động kinh tế công đoàn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×