Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đợt 1 năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 97/PGD&ĐT-TCCB
Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2011
V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương
thường xuyên, trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển
loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức,
viên chức ngành giáo dục đợt 1 năm 2011.
Kính gửi: Ông ( Bà) Hiệu trưởng các trường công lập thuộc
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.
Thực hiện công văn số 840/UBND-NV ngày 25-3-2011 của Ủy ban nhân
dân thành phố Biên Hòa “ về việc thực hiện chế độ chính sách nâng lương, nâng
ngạch chuyển loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức năm 2011
chuyển loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 ”;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác nâng bậc lương đợt 1 năm 2011
trong ngành giáo dục thành phố Biên Hòa như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG:
− Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
− Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (kể cả giáo viên

mầm non hợp đồng theo Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15-11-2002 của Thủ
tướng Chính phủ “ về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non” và nhân
viên hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày
17-11-2000 của Chính phủ “ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ”).
II. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN:
a) Điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên.
Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch
công chức viên chức (CCVC) quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-
12-2004 của Chính phủ:
− Từ loại Ao đến loại A3 (chuyên viên cao đẳng, chuyên viên, chuyên
viên chính và tương đương có 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch
được xét nâng lên một bậc lương.
− Từ loại B, loại C và ngạch nhân viên thừa hành (cán sự và tương
đương, nhân viên …) có 02 năm (đủ 24 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch được
xét nâng lên một bậc lương.
b) Nâng thâm niên vượt khung:
Cán bộ, công chức, viên chức đã hết bậc lương cuối cùng trong ngạch
thì được xét để hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các trường hợp: đã
có 03 năm ( 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức
đối với mã ngạch loại Ao đến loại A3 (15.112, 15.113, 15a.201, 15a.202, 15a.203,
15a.204, 15a.205, 15a.206, 15c.207, 15c.208); 02 năm (đủ 24 tháng) đối với các
ngạch còn lại thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 5% mức lương của
bậc cuối cùng trong ngạch đó, sau đó cứ mỗi năm tiếp theo được tính thêm 1%.
c) Các trường hợp được tính thời gian để xét nâng lương thường
xuyên:
− Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo qui định của
Nhà nước;
− Thời gian nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong và ngoài nước cộng dồn
từ 06 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc);
− Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi
học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong và ngoài nước vẫn thuộc danh sách trả
lương của đơn vị.
d) Thời gian không tính để xét nâng bậc lương:
− Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;
− Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong
và ngoài nước mà quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định;
− Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam.
e) Thời gian kéo dài xét nâng lương thường xuyên đối với CBCC, VC
không đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:


Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc
trong chức danh, nếu đã có thông báo hoặc có quyết định bằng văn bản của cấp có
thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hoặc bị kỷ luật (một
trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, hoặc bị bãi nhiệm), thì mỗi
năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật, bị kéo dài thêm 12 tháng thời
gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định. Nếu trong 01
năm công tác vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật, thì thời
gian tính nâng bậc lương thường xuyên cũng chỉ bị kéo dài thêm 12 tháng so với
thời gian quy định.
f) Tiêu chuẩn nâng bậc lương:
Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thời gian quy định nêu trên
phải được đánh giá và đạt hai tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc
lương cũ thì được nâng bậc thường xuyên:
− Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan,
đơn vị sử dụng cán bộ công chức, viên chức.
− Không vi phạm kỷ luật trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách
chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.
− Riêng cán bộ công chức, viên chức đã có kết luận của cơ quan có thẩm
quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị giam giữ, tạm giam, bị kỷ luật
(khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm), nếu vẫn được cơ quan có
thẩm quyền đánh giá (bằng văn bản) là hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao
2
hàng năm, thì được tính lại chế độ nâng bậc lương thường xuyên như khi đạt đủ
điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc theo quy định thì được truy nộp BHXH theo các
bậc lương đã được tính lại.
III. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN:
1. Chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức viên
chức có thành tích xuất sắc.
Cán bộ công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản). Chưa xếp
bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, còn thiếu từ 01 tháng đến
12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương
trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
− Số lượng: số cán bộ công chức viên chức được xét nâng lương trước
thời hạn không quá 5% trên tổng số biên chế hiện có của đơn vị ( kể cả 2 đợt).
Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp theo chỉ tiêu biên
chế toàn ngành.
− Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC được căn
cứ vào thành tích cao nhất mà CB, CC, VC đạt được trong suốt thời gian giữ bậc
lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn ở 2 bậc
lương liền kề.
− Về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ
thành tích khác nhau của CB, CC, VC :
Quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương sớm theo cấp độ khen thưởng:
+ Sớm từ 10 -12 tháng: - Có Huân chương Lao động
- Bằng khen của Thủ tướng
+ Sớm từ 7- 9 tháng : - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
- Bằng khen của Bộ
- Giáo viên giỏi cấp Quốc gia
+ Sớm từ 4- 6 tháng : - Bằng khen của UBND tỉnh
- Giáo viên giỏi cấp tỉnh
+ Sớm từ 1- 3 tháng : - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2. Chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức có
thông báo nghỉ hưu:
Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch có
thông báo nghỉ hưu nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao,
không bị kỷ luật (1 trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị
bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1 đến 12 tháng
để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng 1 bậc lương
trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này. Nếu hết bậc lương trong ngạch, đến
thời điểm được nâng lương tương ứng với mã ngạch thì được 5% thâm niên vượt
khung sau đó mỗi năm công tác được 1% thâm niên.
3
Trường hợp CB, CC, VC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời
hạn có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại điểm 1
mục III của hướng dẫn này.
IV.CHUYỂN NGẠCH:
1. Chuyển ngạch cùng nhóm ngạch công chức, viên chức :
Đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu chuyển ngạch trong cùng nhóm
ngạch công chức, viên chức thì thay đổi mã ngạch theo công việc mới đảm nhiệm
và chuyển ngạch, bậc lương vào ngạch, bậc mới được bổ nhiệm, thời gian nâng
bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày giữ bậc lương ở ngạch cũ.
2. Chuyển ngạch khác nhóm ngạch công chức, viên chức :
Chuyển ngạch cùng loại công chức, viên chức nhưng khác nhóm ngạch do
thay đổi công việc thì căn cứ vào hệ số lương hiện hưởng để chuyển xếp vào hệ số
lương mới cao hơn gần nhất trong ngạch mới bổ nhiệm.
Thời gian nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau :
- Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương
hiện hưởng bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc liền kề của ngạch cũ thì thời
gian nâng lương lần sau được tính từ ngày giữ hệ số lương ở ngạch mới.
- Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương
hiện hưởng nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc liền kề của ngạch cũ thì thời gian nâng
lương lần sau được tính kể từ ngày giữ hệ số lương ở bậc cũ.
- Trường hợp đã xếp bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm
niên vượt khung (PCTNVK) trong ngạch cũ thì thời gian giữ bậc lương cuối cùng
trong ngạch cũ được tính để xếp lên bậc cao hơn hoặc tính hưởng PCTNVK nếu
có theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên và chế độ PCTNVK trong ngạch
mới.
V. NÂNG NGẠCH, CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
1. Nâng loại công chức (áp dụng theo thông tư 13/2010/TT-BNV):
Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với
cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch
theo quy định.
• Tiêu chuẩn và điều kiện để nâng ngạch công chức:
− Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có
phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật
hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
− Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc
làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng
ngành chuyên môn.
− Đạt yêu cầu trình độ về văn bằng, chứng chỉ và tiêu chuẩn nghiệp vụ
của ngạch công chức đăng ký dự thi.
• Hồ sơ nâng ngạch công chức gồm có:
4
− Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2 c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công
chức.
− Bản nhận xét đánh giá của công chức của người đứng đầu cơ quan sử
dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị
định 24/2010/NĐ-CP.
− Bản sao văn bằng chứng chỉ, theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi
(photo công chứng).
− Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện (thành phố) trở lên
cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.
− Quyết định lương gần nhất.
2. Chuyển loại viên chức ( áp dụng theo thông tư 04/2007/TT-BNV):
• Tiêu chuẩn và điều kiện để xét chuyển loại:
− Đạt yêu cầu đào tạo theo quy định của ngạch tương ứng với loại viên
chức đề nghị chuyển xếp.
− Hoàn thành tốt nghĩa vụ, nhiệm vụ CBCC, không trong thời gian thi
hành kỷ luật.
− Được đơn vị bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ
và trình độ đào tạo chuyên môn của ngạch tương ứng với viên chức được chuyển,
đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng và khả năng tự chủ của đơn vị.
• Trình tự xét chuyển loại viên chức:
− Viên chức có đủ điều kiện chuyển loại phải làm đơn đề nghị xét chuyển
loại.
− Đơn vị xét chuyển loại phải thành lập Hội đồng xét chuyển loại, hội
đồng có từ 05 đến 07 thành viên;
+ Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp;
+ Các Uỷ viên Hội đồng khác là đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên
môn của đơn vị sự nghiệp, trong đó có đại diện lãnh đạo bộ phận viên chức đang
công tác, lãnh đạo bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ và một uỷ viên kiêm
thư ký Hội đồng.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp không đủ 05 thành viên để thành lập Hội
đồng theo quy định hoặc viên chức được xét chuyển loại là người đứng đầu đơn vị
sự nghiệp thì cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng xét
chuyển loại viên chức. Hội đồng xét chuyển loại có 05 hoặc 07 thành viên do
người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp quyết định.
• Hồ sơ chuyển loại viên chức gồm có:
− Văn bằng chứng chỉ phù hợp ngạch xét chuyển (bằng chuyên môn, Anh
văn trình độ A).
− Văn bản đề nghị của đơn vị,
− Đơn xin xét nâng ngạch, chuyển loại viên chức (có mẫu quy định).
− Bản nhận xét đánh giá của đơn vị.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×