Tải bản đầy đủ

Các dạng cân bằng

1
1
TIEU LUAN: TIN HOẽC
TIEU LUAN: TIN HOẽC
TRONG VAT LY
TRONG VAT LY
CAO HOẽC PPGD VAT LY
KHOA 16 ( 2005 2008)
3
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
1.Trọng tâm của vật là gì? Xác đònh
trọng tâm của một thước dài hình chữ
nhật
2.Khi nào 1 lực tác dụng vào một vật có
trục quay cố đònh mà làm cho vật
không quay ?
4
Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của
Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của
lực không đi qua

lực không đi quaa>Trọng tâm
a>Trọng tâm

b>Trục quay
b>Trục quay

c>Trục quay qua trọng tâm
c>Trục quay qua trọng tâm

d>Trục quay cố đònh
d>Trục quay cố đònh
5
5
Bài 37
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG
MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG
7
A
B
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng
8
A
B
CAÙC DAÏNG CAÂN BAÈNG
9
Trạng thái cân bằng bền
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
10
Cân bằng bền
A
B
P
N


CÁC DẠNG CÂN BẰNG
11
Cân bằng bền
A
B
P
N
F
hl
Vật lệch khỏi VTCB, hợp lực tác dụng vào vật có tác dụng
đưa vật trở về VTCB
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
12
Cân bằng bền
Tại sao thước đứng yên ?
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng bền
O
13
Cân bằng bền
O
P
G
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng bền
14
Cân bằng bền
O
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
15
Cân bằng bền
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Thước chuyển động
trở về VTCB
16
Cân bằng bền
O
G
P
d
(+)
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Momen lực khác không
đưa vật trở về VTCB ban đầu
17
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Momen lực khác không
Hợp lực khác không
Cân bằng bền
Vât lệch khỏi VTCB bền
Tác dụng
Đưa vật trở về VTCB ban đầu
18
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng bền
1.Cân bằng bền
Khi vật lệch ra khỏi vò trí cân bằng thì
Khi vật lệch ra khỏi vò trí cân bằng thì
hợp lực
hợp lực
hay
hay
moment lực
moment lực


khác không
khác không


có tác dụng
có tác dụng
đưa vật
đưa vật
về vò trí cân bằng
về vò trí cân bằng


.
.
19
A
B
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng
20
A
B
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Trạng thái cân bằng không bền
Vò trí cân bằng
21
Cân bằng không bền
A
B
P
N
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng
22
Cân bằng không bền
A
B
P
N
F
hl
P
N
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vật lệch khỏi VTCB, hợp lực tác dụng vào vật có tác dụng
đưa vật rời xa VTCB
Vò trí cân bằng
23
Cân bằng không
bền
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng không bền
O
24
Cân bằng không
bền
O
P
G
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Vò trí cân bằng không bền
25
Cân bằng không
bền
O
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
26
Cân bằng không
bền
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Thước chuyển động
rời xa VTCB
27
Cân bằng không
bền
O
P
G
d (+)
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Momen lực khác không
đưa vật rời xa VTCB ban đầu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×