Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

bài tập chương 3 điện học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148 KB, 5 trang )

VẬT LÝ 7 Chương 3 : ĐIỆN HỌC
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Nhiều vật bị cọ xát ………… các vật khác.
a) Có khả năng hút. b) Có khả năng đẩy.
c) Vừa hút vừa đẩy. d) Không đẩy cũng không hút.
2. Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện :
a) Đập nhẹ thước nhiều lần trên bàn.
b) Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô nhiều lần.
c) Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa.
3. Khi cọ xát một đũa thủy tinh vào lụa, đũa thủy tinh bị nhiễm điện đồng thời nó cũng bị nóng lên. Tìm phát biểu
đúng:
a) Sự nhiễm điện và nóng lên của đũa thủy tinh có liên quan với nhau.
b) Sự nhiễm điện và nóng lên của đũa thủy tinh không liên quan với nhau.
c) Đũa thủy tinh bị nhiễm điện là do nó nóng lên.
d) Đũa thủy tinh bị nóng lên là do nhiễm điện.
4. Treo hai quả cầu nhẹ A và B bằng hai sợi tơ mảnh, ta thấy chúng lệch
khỏi phương thẳng đứng như hình vẽ. Tìm kết luận đúng :
a) A và B nhiễm điện trái dấu nhau.
b) A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện.
c) A không nhiễm điện , B nhiễm điện âm. A B
d) Cả ba két luận đều đúng.
5. Hai quả cầu C và D lệch khỏi phương thẳng đứng như hình vẽ. Tìm kết
luận đúng :
a) C và D nhiễm điện cùng dấu nhau.
b) C nhiễm điện dương, D không nhiễm điện.
c) C không nhiễm điện , D nhiễm điện âm. C D
d) Cả ba két luận đều đúng.
6. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác :
a) Khi cọ xát hai vật, nếu vật A nhiễm điện tích dương thì vật B sẽ nhiễm điện tích âm.
b) Một vật bị nhiễm điện sẽ có khả năng hút các vật nhẹ.
c) Một vật nếu khi cọ xát xào vật A thì nó bị nhiễm điện dương, cũng vật ấy khi cọ xát vào vật B sẽ nhiễm điện


âm.
d) Hai vật đẩy nhau chứng tỏ hai vật bị nhiễm điện cùng dấu nhau.
7. Đánh dấu x vào ô em cho là đúng:
a) Khi một vật có thể hút các vật khác, ta nói vật đó bị nhiễm điện.
b) Một vật bị nhiễm điện thì có khả năng hút các vật khác.
c) Một vật bị nhiễm điện có khả năng truyền điện tích qua các vật khi chúng tiếp xúc nhau.
d) Một vật bị nhiễm điện đẩy 1 vật thứ 2, ta nói vật thứ 2 nhiễm điện cùng loại với vật thứ 1
8. Chọn câu sai:
a) Vật bị nhiễm điện âm khi trị số tuyệt đối của các điện tích âm lớn hơn tổng các điện tích dương chứa trong
vật.
b) Vật bị nhiễm điện dương khi trị số tuyệt đối của các điện tích âm nhỏ hơn tổng các điện tích dương chứa
trong vật.
c) Vật trung hòa khi tổng các điện tích dương bằng trị số tuyệt đối của các điện tích âm.
d) Không có câu nào đúng.
9. Ta biết chỉ có hai loại điện tích ( đt âm và đt dương ). Tìm nhận xét đúng:
a) Vật nhiễm điện âm thì chỉ mang các điện tích âm.
b) Vật nhiễm điện dương thì chỉ mang các điện tích dương.
c) Vật trung hòa không chứa các điện tích.
d) Không có câu nào đúng.
10. Tìm phát biểu đúng:
Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009
VẬT LÝ 7 Chương 3 : ĐIỆN HỌC
a) Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron không mang điện tích chuyển động xung
quanh hạt nhân.
b) Một vật trung hòa, nếu nhận thêm electron sẽ bị nhiễm điện dương.
c) Một vật bị nhiễm điện âm, nếu mất bớt electron có thể vẫn bị nhiễm điện âm.
d) Bình thường ở trạng thái cơ bản nguyên tử chưa trung hòa về điện vì tổng điện tích âm của các electron luôn
không bằng với điện tích dương của hạt nhân.
11. Tìm phát biểu chưa đúng :
a) Hai vật hút nhau chứng tỏ chúng nhiễm điện khác loại.

b) Một vật bị nhiễm điện âm, nếu nhận thêm electron sẽ vẫn nhiễm điện âm.
c) Hai vật, nếu cùng cọ xát vào vật thứ ba thì hai vật ấy sẽ bị nhiễm điện cùng loại.
d) Hai vật nhiễm điện khác loại, nếu cho chúng tiếp xúc nhau có thể chúng trở nên trung hòa.
12. Có hai vật giống hệt nhau, nhiễm điện trái dấu: vật A nhiễm điện dương, vật B nhiễm điện âm. Cho hai vật tiếp xúc
nhau, sau đó tách chúng ra. Tìm phát biểu không đúng :
a) Sau khi tách ra, hai vật đều có điện tích dương nếu ban đầu điện tích dương của A lớn hơn trị số tuyệt đối
điện tích âm của vật B.
b) Sau khi tách ra, hai vật đều có điện tích âm nếu ban đầu điện tích dương của A nhỏ hơn trị số tuyệt đối điện
tích âm của vật B.
c) Sau khi tách ra, cả hai vật đều trung hòa điện nếu ban đầu điện tích dương của vật A bằng trị số tuyệt đối
điện tích âm của vật B.
d) Không có nhận xét nào đúng.
13. Có ba vật giống hệt nhau bị nhiễm điện. Khi đặt vật C tại trung điểm của hai vật A,B người ta thấy vật C nằm yên.
Nếu xem lực hút hoặc đẩy giữa hai vật A và C, B và C. Tìm kết luận đúng :
a) Ba vật đã cho nhiễm điện cùng dấu.
b) Vật A và B nhiễm điện cùng dấu và trái dấu với vật C.
c) Vật A và C nhiễm điện cùng dấu và trái dấu với vật B.
d) a và b đều đúng.
14. Có ba vật giống hệt nhau bị nhiễm điện. Khi đặt vật C tại trung điểm của hai vật A,B người ta thấy vật C bị hút về
phía A. Nếu xem lực hút hoặc đẩy giữa hai vật A và C, B và C. Tìm kết luận đúng :
a) Ba vật đã cho nhiễm điện cùng dấu.
b) Vật A và B nhiễm điện cùng dấu và trái dấu với vật C.
c) Vật B và C nhiễm điện cùng dấu và trái dấu với vật A.
d) Vật A và C nhiễm điện cùng dấu và trái dấu với vật B. A B
15. Nối 2 quả cầu kim loại A và B bằng một sợi dây bằng đồngnhư hình
vẽ. Trường hợp nào sau đây không có dòng điện chạy qua dây dẫn:
a) A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện.
b) A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm.
c) A nhiễm điện âm, B không nhiễm điện.
d) A, B đều không nhiễm điện.

16. Nối hai quả cầu A,B bằng dây dẫn, người ta thấy electron dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B. Tìm
kết luận đúng:
a) A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện.
b) A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm.
c) A nhiễm điện âm, B nhiễm điện dương.
d) A không nhiễm điện, B nhiễm điện âm.
17. Vật nào dưới đây là vật không dẫn điện:
a) Than chì b) Dây thép c) Gỗ khô d) a và c đúng.
18. Cho các chất cách điện sau: cao su, thủy tinh, nước cất, sứ. Độ cách điện của chúng giảm dần theo thứ tự:
a) Cao su, thủy tinh, nước cất, sứ. c) Sứ, cao su, thủy tinh, nước cất.
b) Sứ, thủy tinh, cao su, nước cất. d) Thủy tinh, cao su, sứ, nước cất.
19. Vật nào dưới đây không có electron tự do :
a) Một đoạn dây đồng. c) Một đoạn vỏ dây điện.
Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009
VẬT LÝ 7 Chương 3 : ĐIỆN HỌC
b) Một khối sắt. d) Một cây đinh thép.
20. Khi có dòng điện trong dây dẫn bằng kim loại các electron tự do dịch chuyển với vậntốc khoảng: a) 0,1mm/s

1mm/s b) 0,1mm/s

10mm/s c) 1mm/s

10mm/s d) 0,1cm/s

1cm/s
21. Cho nguồn điện nối với dây dẫn và bóng đèn thành mạch kín. Tìm phát biểu không chính xác:
a) Electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển về phía cực dương của nguồn điện.
b) Dòng điện đi từ cực dương của nguồnđiện, qua bóng đèn đến cực âm của nguồn.
c) Electron tự do chuyển động ngược chiều dòng điện trong dây dẫn.
d) Electron tự do chuyển động cùng chiều dòng điện trong dây dẫn.

22. Khi cho dòng điện chạy qua một cuộn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẫn này có thể hút các vật bằng :
a) Nhôm. b) Đồng. c) Sắt. d) Chì.
23. Chuông điện thoại hoạt động là do:
a) Tác dụng nhiệt của dòng điện. c) Tác dụng từ của dòng điện.
b) Tác dụng hút và đẩy các vật bị nhiễm điện. d) Cả 3 tác dụng trên.
24. Vật nào sau đây có tác dụng từ :
a)Một cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt. c) Một đèn ống đang có dòng điện chạy qua.
b) Hai vật bị nhiễm điện đang hút nhau. d) Không vật nào có tác dụng từ.
25. Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat ( CuSO
4
) biểu hiện ở chỗ :
a) Làm dung dịch này nóng lên. b) Làm dung dịch này cạn dần.
c) Làm thỏi than nhúng trong dung dịch này được nối với cực âm của nguồn đổi màu từ đen sang vàng.
d) Làm thỏi than nhúng trong dung dịch này được nối với cực dương của nguồn đổi màu từ đen sang vàng.
26. Muốn mạ bạc cho một cái nhẫn bằng đồng thì chiếc nhẫn phải được nối với cực nào của nguồn điện? Và dung dịch
được sử dụng ở đây là gì?
a) Nhẫn mắc với cực âm của nguồn và sử dụng dd muối đồng sunfat ( CuSO
4
).
b) Nhẫn mắc với cực dương của nguồn và sử dụng dd muối đồng sunfat ( CuSO
4
).
c) Nhẫn mắc với cực âm của nguồn và sử dụng dd muối bạc nitrat ( AgNO
3
).
d) Nhẫn mắc với cực dương của nguồn và sử dụng dd muối bạc nitrat ( AgNO
3
).
27. Trong y học tác dụng sinh lý của dòng điện sử dụng trong ;
a) Chạy điện khi châm cứu. c) Đo điện não đồ.

b) Chụp Xquang. d) Đo huyết áp.
28. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây :
a) Làm nóng dây dẫn. c) Hút các vụn nhôm, vụn sắt.
b) Làm chất khí phát sáng. d) Làm tê liệt hệ thần kinh.
29. Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn dây tóc trong khoảng 0,1A đến 0,5A. Dùng ampe kế có GHĐ và ĐCNN
nào sau đây là phù hợp nhất:
a) GHĐ là 2A, ĐCNN là 0,2A. c) GHĐ là 400mA, ĐCNN là 2mA.
b) GHĐ là 1A, ĐCNN là 0,1A. d) GHĐ là 1A, ĐCNN là 0,2A.
30. Một học sinh dùng ampe kế có ĐCNN là 0,2A để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn nhiều lần khác nhau. Các số
liệu được ghi như sau, cách ghi nào đúng:
a) 1300mA. b) 1,3A. c) 1A. d) 0.8A.
31. phát biểu nào sau đây không đúng :
a) Khi dòng điện qua bóng đèn càng lớn thì bóng đèn càng sáng.
b) Để đo cường độ dòng điện qua mạch ta dùng ampe kế mắc vào mạch, chốt (+) mắc về phía cực dương của
nguồn.
c) Dòng điện chay qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt càng lớn, cuộn dây hút các mảnh sắt càng mạnh.
d) Khi sử dụng ampe kế, không được dùng ampe kế có GHĐ nhỏ hơn cường độ dòng điện cần đo.
32. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :
a) Mạch điện có dây dẫn ngắn. b) Mạch điện không có cầu chì.
c) Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai đầu của dụng cụ dùng điện.
d) Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai đầu của công tắt.
33. Phát biểu nào sau đây không đúng :
a) Khi làm thí nghiệm nên dùng nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40 vôn
Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009
VẬT LÝ 7 Chương 3 : ĐIỆN HỌC
b) Nên dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
c) Khi có người bị điện giật phải lập tức lôi người ấy ra khỏi dây điện, nếu chậm trễ, người ấy có thể chết.
d) Cầu chì là dụng cụ ngắt điện tự động khi đoản mạch.
34. Công thức nào sau đây viết không đúng về đoạn mạch mắc song song:
a) U = U

1
+ U
2
b) I = I
1
+ I
2
c) U = U
1
= U
2
d) Tất cả.
35. Cho mạch điện như hình vẽ; cho vôn kế V
1
chỉ 2V vôn kế V chỉ 6V thì vôn kế V
2
chỉ bao nhiêu?
a) 4V b) 8V
c) 2V d) 3V
PHẦN II : TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN:
Điền từ:
1) Các vật bị cọ xát có khả năng hút các vật khác, ta nói vật bị ……………….(vật mang…..……….)
2) Hai vật giống nhau được cọ xát như nhau thì mang điện tích ………..loại và nếu đặt gần nhau thùi chúng………….
3) Các vật mang điện tích cùng lọai thì ………….., các vật mang điện tích khác loại thì……………
4) electron có thể ……………….từ nguyên tử này sang………………, từ……..này sang…….khác.
5) Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện có thể hoạt động được là do có …………chạy qua.
6) Các …………………trong kim loại ………………tạo thành dòng điện trong kim loại .
7) Chiều dòng điện là chiều từ………….qua dây dẫn và các thiết bị điện đến…...…..của nguồn điện.
8) Dòng điện(có hiệu điện thế lớn)đi qua cơ thể người sẽ làm cho cơ…………….,tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh
bị……………….Đây là ………………của dòng điện.

9) Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch ……………….đáng kể, cầu chì sẽ tự động …………….
để……………….các dụng cụ mắc nối tiếp với mạch.
10) Khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới………………..và………………
Tự luận:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009
VẬT LÝ 7 Chương 3 : ĐIỆN HỌC
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Họ và tên: GT 1 GT 2
Lớp: 7/…
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
Câu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A
B
C
D
GK 2 GK 1

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A X X X
B X X X X
C X X X X X X
D X X X X X X X
Câu 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A X X X X X X
B X X X
C X X X X X X
D X X
Ngày hôm qua tôi ở đây với bóng tối của mìnhngày hôm qua trong lòng tôi cất tiếng khóc gọi mình trong u ámngày hôm qua trong lòng tôi
giống lá đã lìa cànhngày hôm qua chính là tôi tự nhốt mình trong căn phòng tốiMỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, bằng
cái nhìn, bằng thái độ sốngVà
Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009

Xem Thêm

×