Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình Anh 9 HKI mới

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 9 – HỌC KỲ I
BAÌI SÄÚ
TIÃÚT
TIÃÚT
THÆÏ
NÄÜI DUNG GHI CHÚ
1 1 REVISION
1
A visit from a
pen pal 5
2
3
4
5
6
Getting started & Listen and
read
Speak + Listen
Read
Write
Language focus

2
Clothing
6
7
8
9
10
11
12
Getting started & Listen and
read
Speak
Listen + Language focus 2, 3
Read
Write
Language focus 1, 4, 5
15’
tes
t
1 13 One - period test 1
3
The
countryside 5
14
15
16
17
18
19
Getting started & Listen and
read
Speak + Language focus 1
Listen + Language focus 2, 3
Correction of test 1
Read
Write + Language focus 4
4
Learning a
foreign
language


6
20
21
22
23
24
25
Listen and read
Speak
Listen
Getting started & Read
Write
Language focus
15’
tes
t
1 26 One - period test 2
5
The media
5
27
28
29
30
31
32
Getting started & Listen and
read
Speak + Language focus 2
Listen + Language focus 1
Correction of test 2
Read + Language focus 3, 4
Write
3 33  35
REVISION
Revision +
Exam
1 36
THE 1
st
SEMESTER EXAM
2 37, 38
REVISION
PPCT9HKINH0809 - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×