Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình Anh 7 HKII mới

PHÒNG GD & ÂT TP. ÂAÌ NÀÔNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG
TRÌNH
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN VÀN CÆÌ MÔN TIẾNG ANH 7 -
HỌC KỲ II
Học kỳ II : 17 tuần x 3 tiết = 51 tiết
WEEK UNI PERIOD CONTENT WEEK UNI PERIOD CONTENT
9 55 Lesson 1 : A1 13 82 Lesson 4 : B1, 4
20 56 Lesson 2 : A2 29 83 Lesson 5 : B2
57 Lesson 3 : A3, 4 14 84 Lesson 1 : A1
58 Lesson 4 : B1, 2 85 Lesson 2 : A2
21 59 Lesson 5 : B 3, 4 30 86 Lesson 3 : A3
60 Lesson 6 : Language
Focus 3
87 Lesson 4 : B1, 2
10 61 Lesson 1 : A1, 4 88 Lesson 5 : B 3, 4
22 62 Lesson 2 : A 2, 3 31 89 ONE PERIOD TEST 4
63 Lesson 3 : B 1 15 90 Lesson 1 : A 1, B4
64 Lesson 4 : B3 + 15’ test 91 Lesson 2 : A2
23 65 Lesson 6 : B2, 4 32 92 Lesson 3 : A3
11 66 Lesson 1 : A1 93 Correction of Test 4
67 Lesson 2 : A2, 3 94 Lesson 4 : B 1

24 68 Lesson 3 : B1 33 95 Lesson 5 : B 3 + 15’
Test
69 Lesson 4 : B2, 3 16 96 Lesson 1 : A 1
70 Lesson 5 : B4, 5 97 Lesson 2 : A2, 3, B5
25 71 ONE PERIOD TEST 3 34 98 Lesson 3 : A4
12 72 Lesson 1 : A1,2 99 Lesson 4 : B1, 2
73 Lesson 2 : A 3, 4 100 Lesson 5 : B3, 4
26 74 Lesson 3 : B 1 35 101 Language Focus 5
75 Correction of test 3 102 Revision
76 Lesson 4 : B 2 103 Revision
27 77 Lesson 5 : B3, 4 36 104 Revision
78 Language Focus 4 105
THE SECOND TERM
TEST
13 79 Lesson 1 : A 1, 2, 4 106 Revision
28 80 Lesson 2 : B3 37 107 Revision
81 Lesson 3 : A 3, 5 108 Revision
- NHOÏM ANH 7 -
PPCT7HK2NH0809 - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×