Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình T.A (chi tiết) THCS

Ph©n phèi ch¬ng tr×nh
TiÕng Anh 6
Bµi
T/sè
tiÕt
TiÕt theo
PPCT
Néi dung tõng tiÕt
Introduction 1 1. Giíi thiÖu m«n häc , c¸ch häc
Unit 1 :
Greetings
5
2. Lesson 1 : A. Hello (A1-4)
3. Lesson 2: A5-8
4. Lesson 3: B. Good morning (B1-6)
5. Lesson 4: C. How old are you? ( C1-4)
6. Lesson 5 : C5-6
Unit 2:
At school
5
7. Lesson 1 : A. Come in (A1-4 )

8. Lesson 2 : B. Where do you live? (B1-2)
9. Lesson 3 : B3-5
10. Lesson 4 : C.My school (C1)
11. Lesson 5 : C2-4
Unit 3:
At home
5
12. Lesson 1: A. My house (A1-2)
13. Lesson 2 : A3-5
14. Lesson 3 : B. Numbers (B1-2)
15. Lesson 4 : B3-5
16. Lesson 5 : C. Family(C1-2)
Grammar practice
1 17.
Test 1 18.
Correct the test 1 19.
Unit 4 :
Big or Small ?
5
20. Lesson 1 : A. Where is your school? (A1-2)
21. Lesson 2 : A3-5
22. Lesson 3 : B. My class (B1-5)
23. Lesson 4 : C. Getting ready for school (C1-3)
24. Lesson 5 : C4-7
Unit 5 :
Things I do
6
25. Lesson 1 : A. My day (A1-2)
26. Lesson 2 : A3-4
27. Lesson 3 : A5-6
28. Lesson 4 : B.My routine (B1-3)
29. Lesson 5 : C. Classes (C1)
30. Lesson 6 : C2-3
Grammar pr 1 31.
Unit 6 :
Places
5
32. Lesson 1 : A. Our house (A1-3)
33. Lesson 2 : A4-6
34. Lesson 3 : B. In the city (B1-3)


35. Lesson 4 : C. Arround the house (C1-2)
36. Lesson 5 : C3-4
Test 1 37.
Correct the test 1 38.
Unit 7 :
Your house
5
39. Lesson 1 : A. Is your house big? (A1-3)
40. Lesson 2 : B. Town or country (B1)
41. Lesson 3 : B2-3
42. Lesson 4 : C.On the move (C1-3)
43. Lesson 5 : C4-5
Unit 8 :
Out and about
5
44. Lesson 1 : A. What are you doing? (A1)
45. Lesson 2 : A2-7
46. Lesson 3 : B. A truck driver (B1-2)
47. Lesson 4 : C. Road signs (C1-2)
48. Lesson 5 : C3-4
Grammar pr 1 49.
Revision 3
50. Lesson 1
51. Lesson 2
52. Lesson 3
1
ST
Term Test 1 53.
Correct the test 1 54.
Unit 9 :
The body
5
55. Lesson 1 : A. Parts of the body (A1-2)
56. Lesson 2 : A3-7
57. Lesson 3 : B. Faces (B1)
58. Lesson 4 : B2-3
59. Lesson 5 : B4-7
Unit 10:
Staying healthy
5
60. Lesson 1 : A. How do you feel ? (A1-2)
61. Lesson 2: A3-6
62. Lesson 3 : B. Food and drink (B1-3)
63. Lesson 4 : B 4-6
64. Lesson 5 : C. My favorite food (C1-5)
Unit 11:
What do you
eat?
5
65. Lesson 1: A. At the store (A1)
66. Lesson 2 : A2
67. Lesson 3 : A3-4
68. Lesson 4 : B. At the canteen (B1-3)
69. Lesson 5 : B4-6
Grammar practice
1 70.
Test 1 71.
Test correction 1 72.
Unit 12 :
Sports and
pastimes
5
73. Lesson 1 : A. What are they doing ? (A1-2)
74. Lesson 2 : A3-5
75. Lesson 3 : B. Free time (B1-3)
76. Lesson 4 : B4-5
77. Lesson 5 : C. How often ? (C1-6)
Unit 13:
Activities and
seasons
5 78. Lesson 1 : A. The weather and the seasons (A1-2)
79. Lesson 2 : A3
80. Lesson 3 : A4-5
81. Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
82. Lesson 5 : B2
Unit 14 :
Making plans
5
83. Lesson 1 : A. Vacation destination (A1-2)
84. Lesson 2 : A3-5
85. Lesson 3 : B. Freetime plans (B1-6)
86. Lesson 4 : C.Suggestions (C1-2)
87. Lesson 5 : C3-4
Grammar Practice
1 88.
Test 1 89.
Test correction 1 90.
Unit 15 :
Countries
5
91. Lesson 1 : A. We are the world (A1-2)
92. Lesson 2 : A3-6
93. Lesson 3 : B.Cities,Buildings and People (B1)
94. Lesson 4 :B2-4
95. Lesson 5 : C. Natural features (C1- 3)
Unit 16:
Man and the
environment
5
96. Lesson 1 : A.Animal and Plants (A1-2)
97. Lesson 2 : A3-5
98. Lesson 3 : B. Pollution (B1-2)
99. Lesson4 : B4-5
100. Lesson 5 : B6
Grammar practice
1 101.
Revision 2
102. Lesson 1
103. Lesson 2
2
ST
term test 1 104.
Test correction 1 105.
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh
TiÕng Anh 8
Bµi T/sè
TiÕt theo
Néi dung tõng tiÕt
tiÕt
PPCT
Revison 1 1. Revision and test
Unit 1 :
My friends
5
2. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF 4
3. Lesson 2: Speak + Listen
4. Lesson 3: Read
5. Lesson 4: Write + LF 3
6. Lesson 5 : Language Focus 1,2
Unit 2:
Making
arrangements
5
7. Lesson 1 : Getting started + Listen and read
8. Lesson 2 : Speak + LF1,2
9. Lesson 3 : Listen + LF 3
10. Lesson 4 : Read
11. Lesson 5 :Write
Unit 3:
At home
6
12. Lesson 1: Getting started + Listen and read + LF1.2
13. Lesson 2 : Speak
14. Lesson 3 : Listen
15. Lesson 4 : Read
16. Lesson 5 : Write
17. Lesson 6 : Language Focus 3,4
Grammar practice
1 18.
Test 1 19.
Test correction 1 20.
Unit 4 :
Our past
5
21. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF1
22. Lesson 2 : Speak + Listen
23. Lesson 3 : Read
24. Lesson 4 : Write
25. Lesson 5 : Language Focus 2- 4
Unit 5 :
Study habits
5
26. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF1
27. Lesson 2 : Speak + Listen
28. Lesson 3 : Read
29. Lesson 4 : Write
30. Lesson 5 : Language Focus 2- 4
Unit 6 :
The young
pioneer clubs
5
31. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF1
32. Lesson 2 : Speak + Listen
33. Lesson 3 : Read
34. Lesson 4 : Write
35. Lesson 5 : Language Focus 2,3
Revision 1 36.
Test 1 37.
Test correction 1 38.
Unit 7 :
My
neighborhood
5
39. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF1,2
40. Lesson 2 : Speak + Listen
41. Lesson 3 : Read
42. Lesson 4 : Write
43. Lesson 5 : Language Focus 3-5
Unit 8 :
Country life and
city life
5
44. Lesson 1 : Getting started + Listen and read
45. Lesson 2 : Speak + Listen
46. Lesson 3 : Read
47. Lesson 4 : Write
48. Lesson 5 : Language Focus
Revision 4
49. Lesson 1
50. Lesson 2
51. Lesson 3
52. Lesson 4
1
ST
Term Test 1 53.
Test correction 1 54.
Unit 9 :
A first aid
course
5
55. Lesson 1 : Getting started + Listen and read
56. Lesson 2 : Speak + LF2-4
57. Lesson 3 : Listen
58. Lesson 4 : Read + LF1
59. Lesson 5 : Write
Unit 10:
Recycling
5
60.
Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF3,4
61. Lesson 2: Speak + Listen
62. Lesson 3 : Read
63. Lesson 4 : Write
64. Lesson 5 : Language Focus 1,2
Unit 11:
Traveling arrond
Viet Nam
5
65. Lesson 1 : Getting started + Listen and read
66. Lesson 2 : Speak +LF3,4
67. Lesson 3 : Listen + Read
68. Lesson 4 : Write
69. Lesson 5 : Language Focus 1,2
Revision 1 70.
Test 1 71.
Test correction 1 72.
Unit 12 :
A vacation
abroad
5
73. Lesson 1 : Getting started + Listen and read
74. Lesson 2 : Speak + Listen
75. Lesson 3 : Read
76. Lesson 4 : Write
77. Lesson 5 : Language Focus
Unit 13:
Festivals
5
78. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF4
79. Lesson 2 : Speak
80. Lesson 3 : Listen + LF3,4
81. Lesson 4 : Read
82. Lesson 5 : Write
Unit 14 :
Wonders of the
world
5
83. Lesson 1 : Getting started + Listen and read + LF2
84. Lesson 2 : Speak + Listen
85. Lesson 3 : Read
86. Lesson 4 : Write
87. Lesson 5 : Language Focus 1,3,4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×