Tải bản đầy đủ

Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2


Ti t 116ế
Thanh Hải

Kiểm tra : Đọc thuộc bài
"Con Cò" và nêu tư
tưởng chủ đề của bài thơ
?

Thanh H iả
Tiết 116

Nhà thơ Thanh Hải


Hoạt động 1 : Tìm hiểu tác giả, tác
phẩm

GV giới thiệu chân dung tác
giả,


Hỏi : các em biết gì về tiểu
sử và cuộc đời hoạt động văn
nghệ của Thanh Hải

Xuất xứ của tác phẩm có
điều gì đáng lưu ý

(Chú ý đến hoàn cảnh chung
hoàn cảnh riêng của bài)

I. TÁC GIẢ,
TÁC PHẨM

1. Tác giả :

Quê Thừa
Thiên Huế

2. Tác phẩm :
11 - 1980

Khi nằm trên
giường bệnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×