Tải bản đầy đủ

hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài 1919-1925


Kiểm tra bài cũ
Câu1. Nguyên nhân chủ yếu làm cho phong trào yêu
nước dân chủ công khai 1919-1926 thất bại?
A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản trở lên lỗi thời lạc hậu.
B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ sức đàn áp phong trào.
C. Giai cấp tư sản dân tộc yếu kém về kinh tế ươn hèn về chính
trị, tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh không
đủ sức lãnh đạo được phong trào cách mạng.
D. Do chủ nghĩa Mác-Lênin chưa được truyền bá sâu rộng vào
Việt Nam.
Câu 2. Sự kiện nào thể hiện Tư tưởng cách mạng Tháng Mười
Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân Việt Nam và bắt
đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam. ?
A. Bãi công của thợ máy xưởng công nhân Ba Son- Sài Gòn (8-1925)
B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì.
C. Bãi công của công nhân thợ nhuộm Chợ lớn 1922
D. 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công.

5-6-1911 tại bến nhà rồng
đưa bản yêu sách của nhân dân

an nam
12-1920 sáng lập đcs pháp
1921
1923-1924
Hội VNCm thanh niên
đường Cách mệnh
1928
Chủ
tịch
hồ
chí
minh

đại
1
2
3
4
5
6
7
8

Bản yêu sách của nhân dân An Nam
(gồm 8 điểm)
1. Tổng ân xá những người bản xứ bị tù chính trị.
2. Cải cách nền pháp lí Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được
hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người châu Âu.
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
4. Tự do lập hội và tự do hội họp.
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
6. Tự do học tập, tự do lập các trường kĩ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các
tỉnh cho người bản xứ.
7. Thay chế độ sắc lệnh bằng chế độ ra các điều luật.
8. Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị
viện Pháp để nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.
Bộ Nội vụ Pháp khẳng định: Qua việc
điều tra về sự tuyên truyền
trong các giới Việt Nam ở Pa-ri
ủng hộ Bản yêu sách của nhân
dân An Nam có thể rút ra kết
luận khẳng định rằng, hiện nay
linh hồn của phong trào đó
chính là Nguyễn ái Quốc

"Luận cương của V. I Lênin làm cho tôi rất cảm động,
phấn khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến
phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to
lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi
đồng bào bị đọa đày đau khổ.! Đây là cái cần thiết cho
chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.
(Hồ chí Minh)  

Nguyễn ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội
Pháp ở Tua (25-12 đến 30-12-1920)
Mác-xen Ca-sanh
Pôn Vây-ăng Cu-tuya-ri-ê

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×