Tải bản đầy đủ

thao giang : he truc toa do trong khong gian (NC)Câu 1: Nêu cách dựng hệ trục toạ độ trong mặt phẳng ?

Đáp án :
Câu 1: Hệ trục toạ độ hay Oxy gồm
hai trục toạ độ Ox, Oy vuông góc nhau
( ; , )O i j
r ur
, µ ji v
r r
2 2
1
. 0
i j
i j
ì
ï
ï
= =
ï

í
ï
ï
=
ï
î
r r
urr
Trong đó: O là gốc
Ox là trục hoành, Oy là trục tung
Các véc tơ là các véc tơ đơn vị trên trục
Ox và Oy và
i
r
j
r
O
x
y

1. Hệ toạ độ trong không gian
2. Phương trình mặt phẳng
3. Phương trình đường thẳng
N i dung ch ng g mộ ươ ồ

h
h
ình
ình
h
h
ọc
ọc


12
12

1.Hệ trc toạ độ trong không gian
*) Trục Ox gọi là trục hoành.


Trục Oy gọi là trục tung.
Trục Oz gọi là trục cao.
iểm O gọi là gốc của hệ toạ độ.
O
x
y
z
i
j
k
nh ngha: H gm ba trc Ox, Oy, Oz
ụi mt vuụng gúc c gi l h trc to
vuụng gúc trong khụng gian
*) Khi khụng gian ó cú h trc to Oxyz thỡ nú c gi l khụng
gian h to Oxyz hay n gin l khụng gian Oxyz
Cho 3 trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với
nhau. Gọi là các vectơ đơn vị tương
ứng trên các trục Ox, Oy, Oz.
i , j , k
Cỏc thut ng v ký hiu:
Chú ý:
1
22
== kj
i
2
=
i . j = j . k = k . i = 0
*) ệ toạ độ trong gian kí hiệu là: Oxyz, hoặc (O;i, , )H j k
r r r
*) Cỏc mt phng to (Oxy); (Oyz); (Oxz)

O
x
z
y
Vịnh hạ long (di sản
thiên nhiên thế giới)
Em hãy nêu cách hiểu của mình
vế hệ trục toạ độ trong không gian?
Lấy ví dụ về hệ trục ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×