Tải bản đầy đủ

De thi hoc ky II-Toan 9

Ma trận đề kiểm tra học kỳ II toán 9
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL
1. Hệ hai ph-
ơng trình bậc
nhất hai ẩn
2

2

2. Hàm số
y= a x
2
(a

0),
đồ thị hàm số
y = a x
2

(a

0)
2

0,5đ
1
0,5đ
3

3. Phơng
trình bậc hai
một ẩn và
cách giải
2
0,5đ
1

3
2,5đ
4. Góc và đ-
ờng tròn
1
0,5đ
1

1

3
3,5đ
5. Hình học
không gian

1

1

Tổng
5


5

2

12
10đ
O
B
A
C
x
40
Họ và tên: . Thứ ..Ngày ..Tháng ..Năm
2007 Lớp ..
Đề kiểm tra học kỳ II
Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút
Điểm Lời phê của Thầy Cô giáo
Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 3 đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào có dạng y = a x
2
( a

0 )
A. y = x
2
+ 1 B. y =
3
1
x
2

C.y =
2
1
x
D. y = - 5x
Câu 2: Điểm A ( 1;3) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây
A. y =
3
1
x
2
B. y = -
3
1
x
2
C. y = 3x
2
D. y = - 3x
2
Câu 3: Trong các phơng trình sau phơng trình nào là phơng trình bậc hai một ẩn:
A. a x + b = 0 B. x
2
+
x
1
= 5 = 0
C. 3x
3
+ 2x + 1= 0 D.x
2
+ 3
2
x + 7 = 0
Câu 4: Giá trị x = 1 là nghiệm của phơng trình nào sau đây:
A. x
2
- 2x + 1 = 0 B. x
2
+ 2x + 1 = 0
C. x
2
+ 1 = 0 D. x
2
+ x = 0

Câu 5: Cho hình vẽ .
a) Góc AOC có số đo bằng
A. 40
0
B. 50
0

C. 60
0
D. 80
0


b) Góc AC x có số đo bằng:
A.30
0
B. 40
0

C. 50
0
D.60
0
Câu 6 : Điền vào chỗ ( ) để có các kết luận đúng:
Đồ thị của hàm số y = a x
2
( a ) là một đ ờng cong
đi qua gốc toạ độ O và nhận .là trục đối xứng.
- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm , O là .
của đồ thị.
- Nếu a < 0 thì đồ thị nằm ., O là ..
của đồ thị.
Câu 7: Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để dợc các công thức đúng ( Cho
Sđ,Sxq, Stp,V, h, r lần lợt là diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích,
chiều cao, bán kính đáy của hình trụ)
Cột A Cột B
1) Sxq = a)

r
2
2) Stp = b)

r
2
h
3) Sđ = c) 2

r h
4) V = d) 2

r h + 2

r
2
e) 2

r
Phần II: Trắc nghiệm tự luận:
Câu 1: ( 2đ ). Giải hệ phơng trình:
a) x + 2y = 5 b)
2
x
-
3
y
= 1
2x + y = 4 5x - 8y = 3

..
Câu 2: ( 2đ ) Quãng đờng Hà Nội - Thanh Hoá dài 150 km, một ô tô đi từ Hà Nội đến
Thanh Hoá nghỉ lại đó 3 giờ 15 phút, rồi trở về Hà Nội hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc
về biết vận tốc lúc đi nhanh hơn vận tốc lúc về là 10 km/ h...
Câu 3 ( 3đ ): Cho nửa đờng tròn ( O; R ) , đờng kính AB cố định, qua A và B vẽ các tiếp
tuyến với nửa đờng tròn ( O ). Từ một điểm M tuỳ ý trên nửa đờng tròn ( M

A và B ) vẽ tiếp
tuyến thứ ba với nửa đờng tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tại H và K.
a) Chứng minh tứ giác AOMH nội tiếp.
b) Chứng minh rằng HA + BK = HK.
c) So sánh góc MAB và góc MOB.O
A
B
M
H
K
Đáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9
Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng cho 0,25đ, câu 6
đúng 0,5đ; câu 7 đúng 1đ ( mỗi ý 0,25đ)
Câu
1 2 3 4 5 6 7
Đáp án
B C D A a.D,
b.B
a

0; Pa ra bol; Oy; Phía trên trục hoành; điểm
thấp nhất,; phía dới trục hoành, điểm cao nhất.
1-c; 2-d
3-a; 4-b
Phần II: Trắc nghiệm tự luận( 7đ )
Câu Đáp án Biểu
điểm
1
a) Giải hệ phơng trình tìm đợc nghiệm x = 1; y = 2
b) Giải hệ phơng trình tìm đợc nghiệm x = 3; y =
2
3


2
- Chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn
- Lập đợc phơng trình:
10
150
+
x
+
x
150
+
4
13
= 10
- Giải phơng trình tìm đợc nghiệm x
1
= -
9
50
; x
2
= 40
- Biện luận nghiệm và trả lời
0,25đ
0,75đ
0,5đ
0,5đ
3
- Vẽ hình đúng, chính xác, đẹp


a) Vì tổng của góc OAH và góc OMH bằng 180
0
nên tứ giác AOMH
nội tiếp đợc,
b) Vì HM, HA là hai tiếp tuyến cắt nhau tại H ( gt) nên HM = HA (1)
Vì KM, KB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại K ( gt) nên KM = KB (2)
Cộng hai vế (1) và (2) ta có MH + MK = HA + KB
0,5đ

0,5đ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×