Tải bản đầy đủ

The agreement of subject & verb

The Agreement of a Verb
The Agreement of a Verb
with its Subject
with its Subject
Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Từ và Động Từ
Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Từ và Động Từ

Theo luật chung :
Theo luật chung :

Một động từ bao giờ cũng hòa hợp với
chủ từ của no ù- tức là – nếu chủ từ số
ít thì động từ theo sau cũng ở số ít và
ngược lại nếu chủ từ số nhiều thì theo
sau là động số nhiều. Tuy mhiên, ta
hãy chú ý 10 luật đặc biệt sau:


<1>Hai hay nhiều chủ từ số ít được nối bởi
<1>Hai hay nhiều chủ từ số ít được nối bởi
liên từ AND thì đòi hỏi động từ số nhiều
liên từ AND thì đòi hỏi động từ số nhiều

The boy and the girl love their parents.
(Đứa bé trai và bé gái này yêu thương bố
mẹ chúng.)

Tom and Mary were late yesterday.
(Hôm qua Tom và Mary đến trễ.)

Tuy nhiên, hai chủ từ này diễn tả một người, một
Tuy nhiên, hai chủ từ này diễn tả một người, một
vật hay một ý tưởng chung thì động từ ở số ít.
vật hay một ý tưởng chung thì động từ ở số ít.

*Bread and butter is my daily breakfast.

(Bánh mì và bơ là bửa điểm tâm hằng
ngày của tôi.)

*To love and to be loved is the greatest
happiness in life.

(Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc to lớn
nhất trong đời.)

<2> Hai chủ từ được nối với nhau bằng AND mà
<2> Hai chủ từ được nối với nhau bằng AND mà
trước chủ từ đầù có EACH, EVERY, MANY A, NO
trước chủ từ đầù có EACH, EVERY, MANY A, NO
thì động từ phải ở số ít.
thì động từ phải ở số ít.
*Each boy and girl has a textbook.
(Mỗi nam sinh và nữ sinh đều có quyển
sách giáo khoa.)
*No teacher and student is present.
(Không có thầy cô và học sinh nào có
mặt.)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×