Tải bản đầy đủ

Tiết 161-162 Bắc Sơn ngữ văn 9 học kỳ 2

Tiết 161-162
Nguyễn Huy Tưởng
( Trích h i b nồ ố )

Kiểm tra : Ở lớp 8,
em đã học tác phẩm
kòch của nhà văn
nào ? Nói về vấn đề
gì ? (Kòch trung đại)

Tiết 161-162
Nguyễn Huy Tưởng
( Trích hồi bốn)

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Hoạt động 1 : Tìm hiểu về tác giả, tác

Hoạt động 1 : Tìm hiểu về tác giả, tác
phẩm
phẩm,
,
-
-
GV giới
GV giới
thiệu thêm.
thiệu thêm.

Hỏi: Em biết
Hỏi: Em biết
gì về thể loại
gì về thể loại
kòch
kòch
?
?

I
I
. TÌM HIỂU CHUNG
. TÌM HIỂU CHUNG1. Tác giả
1. Tác giả

Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng
(1912 – 1960), quê Hà
(1912 – 1960), quê Hà
Nội.
Nội.Là một trong những
Là một trong những
nhà văn chủ chốt của
nhà văn chủ chốt của
nền văn học cách
nền văn học cách
mạng sau cách mạng
mạng sau cách mạng
tháng 8.
tháng 8.

-
-
GV nhấn mạnh:
GV nhấn mạnh:
tác phẩm kòch
tác phẩm kòch
mang đậm tính
mang đậm tính
chất anh hùng
chất anh hùng
và không khí
và không khí
lòch sử.
lòch sử.

Và phương thức
Và phương thức
thể hiện
thể hiện


thể loại
thể loại2
2
. Tác phẩm
. Tác phẩm

a) Kòch : là một trong ba loại
a) Kòch : là một trong ba loại
hình văn hóa thuộc loại hình
hình văn hóa thuộc loại hình
nghệ thuật sân khấu
nghệ thuật sân khấu

- Phương thức thể hiện :
- Phương thức thể hiện :+ Bằng ngôn ngữ trực tiếp
+ Bằng ngôn ngữ trực tiếp
(đối thoại, độc thoại)
(đối thoại, độc thoại)+ Bằng cử chỉ, hành động
+ Bằng cử chỉ, hành động
nhân vật.
nhân vật.

- Thể loại :
- Thể loại :+ Kòch hát (chèo, tuồng …)
+ Kòch hát (chèo, tuồng …)+ Kòch thơ
+ Kòch thơ+ Kòch nói (bi kòch, hài kòch,
+ Kòch nói (bi kòch, hài kòch,
chính kòch)
chính kòch)

- Cấu trúc : Hồi, lớp (cảnh)
- Cấu trúc : Hồi, lớp (cảnh)

b) Tóm tắt : (SGK – tr 206)
b) Tóm tắt : (SGK – tr 206)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×