Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trường THPT marie curie, quận 3 thành phố hồ chí minh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN MẠNH HÙNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN
VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT
MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂNTHẠCSĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI -2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN MẠNH HÙNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN
VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT

MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂNTHẠCSĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chuyên ngành:QuảnlýGiáo dục
Mã số:60.14.01. 14

Người hướng dẫn khoa học:GS.TS.NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

HÀ NỘI -2015


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮTError! Bookmark not defined.
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................ Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ ....... Error! Bookmark not defined.
MỤC LỤC ........................................................................................................ 1
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 5
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 5
2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 6
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .............................................................. 6
3.1. Khách thể nghiên cứu................................................................................. 6
3.2. Đối tượng nghiên cứu................................................................................. 6
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 7
5. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 7
6. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 7
7. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 7
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 8
8.1. Ý nghĩa lý luận ........................................................................................... 8
8.2. Ý nghĩa thực tiễn ........................................................................................ 8
9. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 8
9.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận ..................................................... 8
9.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.................................................. 8
9.3. Phương pháp hỗ trợ .................................................................................... 8
10. Cấu trúc của luận văn .................................................................................. 9
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ........................... Error! Bookmark not defined.
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .................. Error! Bookmark not defined.


1


1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài................ Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Quản lý, Quản lý nhà trường................. Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Quản lý hoạt động giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niênError! Bookmark not
1.3. Giáo dục SKSS cho học sinh THPT ........................................................ 17
1.3.1. Trường Trung học phổ thông ................................................................ 17
1.3.2. Đặc điểm, tâm sinh lý học sinh THPT .................................................. 18
1.3.3. Mục đích của giáo dục SKSS VTN cho học sinh ................................. 20
1.3.4. Nội dung chủ yếu của giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT ..... 21
1.3.5. Các phương pháp giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT................ 25
1.3.6. Các hình thức tổ chức giáo dục SKSS VTN cho học sinh THPT......... 25
1.4. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS THPT .......... 28
1.4.1. Quản lý mục tiêu giáo dục SKSS VTN................................................. 28
1.4.2. Quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục SKSS VTN ......... 28
1.4.3. Quản lý về việc thực hiện phương pháp giáo dục SKSS VTN ............. 30
1.4.4. Quản lý hình thức tổ chức giáo dục SKSS VTN .................................. 30
1.4.5. Quản lý các điều kiện (nhân lực, vật lực và tài lực) hỗ trợ hoạt động
giáo dục SKSS VTN ....................................................................................... 31
1.5. Những yếu tố tác động tới quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho
học sinh THPT ................................................ Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Mục tiêu và chương trinh GD THPT .... Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Nhận thức của giáo viên và các lực lượng tham gia quản lý và GD
SKSS VTN cho HS THPT .............................. Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Văn hóa, thói quen của cộng đồng, gia đình, học sinh ......................... 34
Tiểu kết chương 1 ............................................................................................ 35
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNCHO HỌC SINH TRƢỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE QUẬN 3, THÀNH PHỐ
2


HỒ CHÍ MINH .............................................................................................. 37
2.1. Khái quát về quá trình khảo sát ................................................................ 37
2.1.1. Mục tiêu khảo sát .................................................................................. 37
2.1.2. Đối tượng khảo sát ................................................................................ 37
2.1.3. Nội dung khảo sát.................................................................................. 37
2.1.4. Phương pháp khảo sát ........................................................................... 37
2.1.5. Thời gian và quá trình khảo sát ............................................................. 37
2.2. Kết quả khảo sát ....................................................................................... 37
2.2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Quận 3, TPHCM ..................... 37
2.2.2. Khái quát về trường THPT Marie Curie, Quận 3 - TPHCM ................ 38
2.2.3. Các chủ trương, chỉ đạo về hoạt động giáo dục SKSS ở
trường THPT ................................................................................................... 40
2.2.3.1. Các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ....................... 40
2.2.3.2. Các chủ trương, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ........ 44
2.2.4. Thực trạng hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT
Marie Curie, Quận 3, TPHCM ........................................................................ 46
2.2.5. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường
THPT Marie Curie Quận 3, TPHCM .............. Error! Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS
trường THPT Marie Curie Quận 3, TPHCM .. Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Ưu điểm ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Hạn chế.................................................. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Nguyên nhân ......................................... Error! Bookmark not defined.
Tiểu kết chương 2 ............................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC
KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNCHO HỌC SINH

TRƢỜNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE QUẬN 3 , THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH .............................................................................................. 72
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ............................................................ 72
3


3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống .......................................................................... 72
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn .......................................................................... 72
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp của các lực lượng giáo dục ............. 73
3.1.4. Nguyên tắc tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh
THPT ............................................................................................................... 74
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường
THPTMarie Curie Quận 3, TPHCM ............................................................... 74
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán
bộ, giáo viên và học sinh về giáo dục SKSS VTN cho HS THPT ................. 74
3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục SKSS
VTN ................................................................................................................. 76
3.2.3. Biện pháp 3: Tích hợp nội dung GD SKSS vào các môn học và các
hoạt động phù hợp ........................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Biện pháp 4: Đa dạng hóa các phương thức tổ chức giáo dục SKSS
VTN trong nhà trường..................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới quản lý các điều kiện tổ chức GD SKSS VTN
trong nhà trường .............................................. Error! Bookmark not defined.

3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giáError! Bookmark not defi
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .............................................................. 90

3.4. Khảo nghiệm về tính cấp thiết, khả thi của các biện phápError! Bookmark not defi
Tiểu kết chương 3 ............................................ Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................... Error! Bookmark not defined.
1. Kết luận ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Khuyến nghị ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo .............. Error! Bookmark not defined.
2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo .............. Error! Bookmark not defined.

2.3. Đối với trường THPT Marie Curie, quận 3, Tp.HCMError! Bookmark not defined
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 10
PHỤ LỤC ........................................................... Error! Bookmark not defined.
4


LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Vấn đề con người là một trong những vấn đề được xã hội coi trọng và
quan tâm ở mọi thời đại. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước ta,
việc coi trọng chất lượng cuộc sống của con người ở Viêt Nam đã và đang trở
thành mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong quá
trình hội nhập quốc tế, nền văn hoá của Việt Nam cũng không nằm ngoài xu
thế ấy và tác động nhiều mặt tới sự phát triển của con người nói chung và học
sinh nói riêng. Bên cạnh những mặt tích cực của sự du nhập của văn hoá
phương Tây cũng có những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ có ảnh hưởng đến
HS THPT, lứa tuổi đang có sự thay đổi mạnh mẽ về thể chất cũng như về giới
tính. Vì vậy, bên cạnh sứ mạng cung cấp tri thức, vấn đề giáo dục SKSS VTN
cho HS cũng được ngành giáo dục quan tâm.
Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, hiện
nay tại Việt Nam trong tổng số 90 triệu dân có hơn 27 triệu vị thành niên,
chiếm khoảng 31% cơ cấu dân số (12/2012). Vị thành niên là độ tuổi chuyển
tiếp giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ
về thể chất và trí tuệ, là giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong việc định hình
nhân cách con người. Trẻ vị thành niên thoát dần từ phạm vi gia đình để hoà
nhập vào tập thể và hoạt động của những người cùng trang lứa. Với đặc điểm
về giới tính, trẻ vị thành niên rất cần sự chăm sóc giúp đỡ và tạo điều kiện để
rèn luyện của toàn xã hội.
Trong những năm qua, thanh thiếu niên nhận được nhiều sự quan tâm
đặc biệt trong xã hội. Chúng ta đã chứng kiến nhiều hoạt động của toàn xã hội
nhằm tác động đến lứa tuổi này như: Các chương trình, hội thảo về học tập,
giáo dục kỹ năng sống, giáo dục sức khoẻ sinh sản… Tuy nhiên sự tác động
của những hoạt động nêu trên vẫn chưa đạt được hiệu quả sâu sắc và hệ
thống. Công tác tuyên truyền giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên tuy

5


đã có nhiều cố gắng nhưng rõ ràng chưa được tổ chức tốt trên các phương tiện
thông tin đại chúng và trong hoạt động của các đoàn thể quần chúng, đặc biệt
trong nhà trường. Thanh thiếu niên Việt nam đang phải đối mặt với nhiều
thách thức: mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây lan qua đường tình dục,
nhiễm HIV… Chính vì vậy, các em cần được quan tâm và giáo dục sức khoẻ
sinh sản ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để tạo nền tảng vững chắc
về mọi mặt để các em có đủ hành trang bước vào cuộc sống tương lai.
Nhận thấy được nhu cầu cần thiết và cấp bách vấn đề giáo dục giới tính
và sức khoẻ sinh sản cho học sinh, trong suốt hơn 8 năm qua, trường THPT
Marie Curie đã mở và duy trì phòng tư vấn tâm lý ngay trong khuôn viên nhà
trường, là nơi học sinh được thoải mái bộc lộ những tâm tư, những thay đổi
tâm sinh lý, những điều mà học sinh không thể chia sẻ với chính người thân
hay bạn bè. Và qua hơn 8 năm hoạt động, với hàng ngàn ca tư vấn, bên cạnh
những thành tựu không thể phủ nhận vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề tồn đọng,
đó là số lượng trẻ vị thành niên quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn khá cao
và hằng năm số ca có thai ngoài ý muốn vẫn ở mức 5-7 trường hợp.
Với những lý do như trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc
sĩ của mình với tiêu đề : “Quản lý hoạt động giáo dục sức khoẻ sinh sản vị
thành niên cho học sinh trường THPT Marie Curie, Quận 3, TP.Hồ Chí
Minh”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GD SKSS VTN cho học sinh trong
trường THPT Marie Curie TP. HCM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục SKSS VTN cho học sinh Trung học phổ thông.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho học sinh trường THPT
Marie Curie, Quận 3, TPHCM
6


4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu đề ra như trên, đề tài sẽ tập trung vào
các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS
THPT và quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS THPT;
- Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN ở trường
THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCM và phân tích nguyên nhân của thực trạng.
- Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, tác giả đề xuất một
số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt
động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie, Quận 3,
TPHCM.
5. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động giáo dục
SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCMtừ tháng
9/2013 đến tháng 5/2015.
Do mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài chỉ nghiên cứu trong
phạm vi là học sinh THPT, nên thay thế đối tượng nghiên cứu (nhóm tuổi từ
15 – 19 tuổi) bằng thuật ngữ VTN.
6. Câu hỏi nghiên cứu
Nguyên nhân yếu kém của thực trạng giáo dục SKSS là gì? Và cần
những biện pháp quản lý như thế nào để nâng cao hiệu quả của những hoạt
động giáo dục SKSS cho HS trường THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCM?
7. Giả thuyết khoa học
- Hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trường THPT Marie Curie,
Quận 3, TPHCM đã và đang được thực hiện nhưng hiệu quả chưa caodo chưa
có những biện pháp quản lý phù hợp.
- Cần có hệ thống biện pháp quản lý một cách khoa học, phù hợp với
đặc thù GD SKSS cho VTN thì hoạt động này mới trở nên hữu ích cho HS và
xã hội.
7


8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
8.1. Ý nghĩa lý luận
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục
SKSS VTN cho HS trường THPT.
8.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho
công tác quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS các trường THPT
trong cả nước.
9. Phƣơng pháp nghiên cứu
9.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Thu thập các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt về
quản lý các hoạt động giáo dục SKSS VTN cho HS trong nhà trường; phân
tích, phân loại, xác định các khái niệm cơ bản; tham khảo các công trình
nghiên cứu có liên quan để hình thành cơ sở lý luận cho đề tài.
9.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra bằng bảng hỏi: Phiếu trưng cầu gồm các câu hỏi đóng/mở về
vấn đề hoạt động giáo dục SKSS VTN, quản lý hoạt động giáo dục SKSS
VTN. Đối tượng khảo sát sẽ là giáo viên, cán bộ quản lýnhà trường từ bộ môn
đến ban giám hiệu, học sinh.
- Phỏng vấn: Kỹ thuật nghiên cứu này nhằm thu thập những thông tin
sâu về một số vấn đề cốt lõi của đề tài. Nhóm đối tượng phỏng vấn sẽ hạn chế
hơn và tập trung vào giáo viên, cán bộ quản lý.
- Phương pháp quan sát, lấy ý kiến chuyên gia.
- Nghiên cứu sản phẩm
9.3. Phương pháp hỗ trợ
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu thu được về
thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN của cán bộ quản lý qua các
nguồn số liệu, nhằm đưa ra những nhận định, phân tích, đánh giá thực trạng và
giải pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN ở các nhà trường THPT.
8


10. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ
lục, luận văn dự kiến được trình bày theo 3 chương:
- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN
cho HS trường THPT
- Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho
HS trường THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCM
- Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục SKSS VTN cho
HS trường THPT Marie Curie, Quận 3, TPHCM

9


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội dung và phương pháp giáo dục dân số sứckhỏe sinh sản trong nhà trường.

2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Dự án VIE/01/P11, Giáo dục sức khỏe sinh
sản VTN.

3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Tích hợp giáo dục dân số SKSS VTN
trong trường THPT

4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiềucấphọc, Nhà xuất bản Giáo dục.

5.

Bộ Y tế (2009),Những điều giáo viên cần biết để giáo dục kỹ năng sống
và sức khỏe sinh sản vị thành niên

6.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội.

7.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2014),Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban
chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng.

8.

Chẩn Tự (2005), “Giáo dục giới tính trong văn học dân gian”, Tạp chí
của Bộ Giáo dục và đào tạo Thế giới mới số 627, tr.82 – 84.

9.

Đặng Quốc Bảo (2003), Nâng cao khả năng quản lý giáo dục DS –
SKSS cho hiệu trưởng THPT. Tạp chí giáo dục số 62.

10. Hoàng Bá Thịnh - chủ biên (1999),Một số nghiên cứu về sức khỏe sinh
sản ở Việt Nam sau Cairô, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. Lam Thi (2005),“Tính dục học cổ điển phương Đông – Từ Kamasutra
đến Tố nữ kinh”, Tạp chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thế giới mới số
627,tr.50 – 54.
12. Lê Nguyễn (2005), “Giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên trên thế
giới”, Tạp chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thế giới mới số 627, tr.2025.
13. Nguyễn Ngọc Thái (2006),Quản lý GD SKSS VTN thông qua mô hình
10


giáo dục đồng đẳng tại tỉnh Quảng Nam.
14. Nguyễn Nhƣ Ý – chủ biên (2011), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Đại học
Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
15. Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014),Đại cương khoa học
quản lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội.
16. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012),Quản lý giáo dục một số vấn đề
lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
17. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đặng Hoàng Minh (2012), Tư vấn tâm lý học
đường, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội.
18. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2012), hoạt động giáo dục giá trị sống
và kỹ năng sống, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội.
19. Nguyễn Thị Phƣơng Nhung (2009),Giáo dục SKSS VTN cho HS lớp 9
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
20. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo
dục, Nhà xuất bản Giáo dục.
21. Phạm Vũ Thiên (2014),Tổng quan các vấn đề SKTD của VTN và thanh
niên Việt Nam.
22. Phan Hữu Dũng (2014),Quản lý công tác GD SKSS cho HS trung học
cơ sở, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
23. Trần Mai Hƣơng (2003),Một số biện pháp quản lý GD SKSS VTN cho
HS THPT tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
24. Trần Thị Lan Dung (2008),Các biện pháp quản lý GD SKSS VTN thông
qua hoạt động ngoại khóa cho HS các trường THPT thành phố Nam
Định
25. Trần Văn Miều (2006),Đoàn thanh niên với việc chăm sóc sức khỏe
sinhsản cho vị thành niên và thanh niên, Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà
Nội.
26. Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật
hình sự.
11


27. Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật
giáo dục.
28. Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật
giáo dục bổ sung, sửa đổi (2009).
29. UNESCO - CCIHP (2013), Giới trẻ biết những gì? Giới trẻ muốn biết
những gì? Chúng ta nghĩ giới trẻ cần biết những gì?
30. Ủy Ban DS/KHHGĐ (1999), Chiến lược dân số Việt Nam đến 2010 và
định hướng đến 2020.
31. Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Quốc
hộikhóa XIII (2014), Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính
sách pháp luật về chăm sóc SKSS, SKTD VTN, TN.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×