Tải bản đầy đủ

De kiem tra HK I lop 9 2008-2009

Phòng giáo dục và đào tạo Nam Sách
Trờng THCS Nguyễn trãI
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2008 - 2009
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
27 10 2 11 6 2 +
b)
98 72 0,5 8 +
c)
1 1 1
1 2 2 3 3 4
+ +
+ + +
d)
( ) ( )
1 2 5 1 2 5+ + +
Câu 2. ( 2,0 điểm).
Cho biểu thức A =

2 1 1
1 1 1
x x x x
x
x x x x x

+ +

ữ ữ
ữ ữ
+ + +

với
0x


1x

.
a) Rút gọn A.
b) Tìm x sao cho A

4
Câu 3 (2,0 điểm).
Cho đờng thẳng y = (1 - 4m)x + m - 2 (d)
a) Với giá trị nào của m thì đờng thẳng (d) đi qua gốc toạ độ.
b) Với giá trị nào của m thì đờng thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù.
c) Tìm m để đờng thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
1
2
.
d) Tìm điểm cố định mà (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m.
Câu 4 (3,0 điểm).
Cho đờng tròn (O; 3cm) và điểm A có OA = 6cm kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đờng
tròn (B và C là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của dây BC qua điểm M bất kì thuộc
cung nhỏ BC kẻ tiếp tuyến với đờng tròn cắt AB, AC thứ tự tại D và E
a) Chứng minh A, H, O thẳng hàng
b) Tính chu vi tam giác ADE.
c) Tính
ã
DOC
.
Câu 5 ( 1,0 điểm).
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =
2008x x+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×