Tải bản đầy đủ

phan phoi chuong trinh anh 9 hk2

Truong THCS Phan Sao Nam Nha Trang
XAY DUNG CHUONG TRINH – KE HOACH DAY HOC
MÔN: ANH VĂN LỚP 9 –HOC KY II
TUÂN BÀI TIẾT C T
TÊN BÀI HOẠC NỘI DUNG DẠY HỌC SGK GHI CHÚ
PPCTBGD XD M
20 6
37
38
Unit 6 lesson 1: Getting started-Listen and read
Leson 2: Speak and Lísten
21
6 39
40
Lesson 3: Read
Lesson 4:Write
22
6
7
41
42

Lesson 5: Language focus
Unit 7: Getting started- Listen and read
23
7 43
44
Unit 7 Lesson 2: Speak and Listen
Lesson3: Read
24
7 45
46
Lesson 4: Write
Lesson 5: Language focus
25 47
46b Revision
The one period test 1
tiết thêm vào
26
8
48
49
Corection
Unit 8: Lesson1: Getting started –Listen and read
27
8 50
51
Lesson2: Speak and Listen
Lesson3: Read
28
8 52
53
Lesson 4: Write
Lesson 5: Language focus
29
9 54
55
Unit 9 Lesson 1: Getting started- Listen –Read
Lesson 2:Speak and Listen
30
9 56
57
Lesson 3: Read
Lesson 4: Write
31
9 58
58b
Lesson 5: Language focus
Revision tiết thêm vào
32
59
60
The one period test 2
Corection
33 10
61
62
Unit10: Lesson 1: Getting started-Listen -Read
Leson 2: Leson 2: Speak and Lísten
34
10 63
64
Lesson 3: Read
Lesson 4: Write
35 10 65
66
Lesson 5: Language Focus
Revision
36
67
68
Revision
Revision
37
69
70
Revision
The first term examination
Giao vien soan: Nguyen thi Loan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×