Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề thi học kỳ I lớp 9 của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.69 KB, 2 trang )

Sở giáo dục và đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-2009
thanh hóa môn toán lớp 9
đề a ( thời gian 90 phút không kkể thời gian gia đề )
Họ và tên học sinh .lớp
đề bài
Câu 1: (2 điểm ) Tính
a)
36.25
= b)
( )
3:312

c) (
)23)(23(
+
=
Câu 2: (2 điểm ) Cho hàm số y = (m+1) x +3
a) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất
b) Xác định m đẻ hàm số đồng biến
c) Tìm giá trị của m để điểm A( -1;1) thuộc đồ thị của hàm số
Câu 3: (3 điểm ) Cho biểu thức A =
1
2

x
x
+


1
1


x
1
1
+
x
a) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa
b) Rút gọn A
c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 3 - 2
2
Câu 4 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A và đờng cao AH . Gọi D và E lần lợt là hình
chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB và AC
a) chứng minh 4 điểm A;D;H;E cùng nằm trên một đờng tròn
b) Biết HB = 4 cm ; HC = 9cm ,Tính độ dài AH và AB
c) Đờng thẳng vuông góc với DE tại D cắt BC tại M , Chứng minh M là trung điểm của
đoạn thẳng BH
Bài làm
Sở giáo dục và đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-2009
thanh hóa môn toán lớp 9
đề B ( thời gian 90 phút không kkể thời gian gia đề )
Họ và tên học sinh .lớp
đề bài
Câu 1: (2 điểm ) Tính
a)
36.49
= b)
( )
3:327

c) (
)25)(25(

+
=
Câu 2: (2 điểm ) Cho hàm số y = (m-1) x +1
d) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất
e) Xác định m để hàm số nghịch biến
f) Tìm giá trị của m để điểm A( 1;-1) thuộc đồ thị của hàm số
Câu 3: (3 điểm ) Cho biểu thức A =
4
2

x
x
+


2
1
x
2
1
+
x
d) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa
e) Rút gọn A
f) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 3 + 2
2

×