Tải bản đầy đủ

Bài 11: Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn


Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
+
+
Phỏt biu ni dung v vit biu thc nh
Phỏt biu ni dung v vit biu thc nh
lut III Niutn
lut III Niutn
+Hình nào trong các hình sau đây minh họa định luật
III NiuTơn ?
m
2

D)
m
1
m
2
12
F

21
F

C)
m
1
m
2
12
F

21
F

m
1
A)
m
2
m
1
12
F

21
F

B)
m
1
m
2
12
F

21
F


T i sao khi th m t v t thì nó l i r i xu ng đ tạ ả ộ ậ ạ ơ ố ấ

Mặt
Trời
Mặt
Tr ng
Trái ất


Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động
gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực
nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần
như tròn đều quanh Mặt Trời ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×