Tải bản đầy đủ

Cac Dang Can Bang


C¸c D¹ng c©n b»ng
C©n b»ng cña VËt cã mÆt ch©n ®Õ

KiÓm tra bµi cò
C©u 1: H­íng cña Hîp lùc hai lùc Song song cïng chiÒu lµ:
A. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu víi lùc thø nhÊt
B. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu víi lùc thø hai
C. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu
D. Lµ mét lùc song song ng­îc chiÒu
C

Kiểm tra bài cũ
Câu 2: phát biểu qui tắc Momen lực ?
Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng
thái cân bằng, thi tổng các Momen lực có xu hư
ớng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải
bằng tổng các Momen lực có xu hướng làm vật
quay ngược chiều kim đồng hồ.

Vật lí đơn giản chỉ là một cây đèn soi sáng bước đường

của mỗi Học sinh !
Hôm nay các Em biết rõ thêm hiện tượng nào đây ?

Tại sao chúng ta đi trên dây rất dễ ng , còn các vận ã
động viên xiếc lại rất đơn giản ?
Tại sao con lật đật sau đây lại không thể nằm ngang ?

C¸c d¹ng c©n b»ng
C©n b»ng cña mét vËt cã mÆt ch©n ®Õ
Bµi 20

I. Các dạng cân bằng
Xét sự cân bằng của các vật có một trục quay
cố định hoặc có một điểm tựa.
1, Cân bằng không bền
Các em hãy quan sát kỹ các trường hợp sau
đây và nêu ra nhận xét về hiện tượng xảy ra,
nguyên nhân gây ra ? Từ đó rút ra khái niệm
cân bằng không bền.

N
0
0
G
.
.
G
.
.
P
P
F
P
P
Hợp lực gây ra một
mômen làm cho vật rời ra
xa VTCB
Trọng lực
gây ra
một
mômen
làm thước
quay ra
xa VTCB
Quan s¸t c¸c hiÖn t­îng vµ cho nhËn xÐt vÒ
t¸c dông cña träng lùc, hîp lùc cña vËt ?
C©n B»ng kh«ng bÒn

1, Cân bằng không bền
Khái niệm: Là dạng cân bằng mà một vật lệch
ra khỏi vị trí cân bằng không bền sẽ không thể
tự trở về vị trí đó được.
Hiện tượng: một vật sau khi rời khỏi vị trí ban
đầu nó không thể tự trở lại được vị trí ấy
Nguyên nhân :Trọng tâm vật ở vị trí cao nhất

2. Cân bằng bền
Các em hãy quan sát kỹ các trường hợp sau
đây và nêu ra nhận xét về hiện tượng xảy ra,
nguyên nhân gây ra ? Từ đó rút ra khái niệm
cân bằng bền .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×