Tải bản đầy đủ

TEST FORMAT (HD Cấu trúc đề thi)

CẤU TRÚC RA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ HỌC KÌ
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải bám sát mục
tiêu dạy và học. Khi thiết kế bài kiểm tra hay bài thi, giáo viên cần nắm
được các mục tiêu cụ thể của từng năm học để bảo đảm được 5 thành tố cơ
bản trong kiểm tra là Nghe, Nói, Đọc, Viết và Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ
âm, Ngữ pháp, Từ Vựng) . Mỗi đề kiểm tra cần phân hóa theo đối tượng học
sinh.
Đối với Phần Listening là phần yêu cầu bắt buộc trong mỗi bài kiểm
tra 1 tiết. Vì vậy nếu bài thi Học Kỳ không tổ chức được phần Nghe thì giáo
viên có thể chuyển 1 điểm từ phần Nghe sang phần Ngữ pháp, từ vựng.
Sau đây là cấu trúc cụ thể để Thầy cô có thể tham khảo ra đề thi:
TEST FORMAT
I/ PHONETICS (TN, 4 câu x 0,25 điểm = 1 điểm)
-Trọng âm (stress) : 2 câu x 0,25 = 0,5 điểm
-Ngữ âm ( sound) : 2 câu x 0,25 = 0,5 điểm
II/ LEXICO-GRAMMAR (TN, 14 câu x 0,25 = 3,5 điểm)
-Giới từ (Preposition) : 3 câu x 0,25 = 0,75 điểm
-Từ loại (Part of speech) : 3 câu x 0,25 = 0,75 điểm
-Từ vựng mới (Vocabulary) : 4 câu x 0, 25 = 1 điểm
-Ngữ pháp (structures, grammar) : 4 câu x 0,25 = 1 điểm
III/ READING ( TN & TL, 2 điểm)

-2 bài đọc: 8 câu x 0,25 = 2 điểm
+Bài đọc 1: (TN) - Mutiple choices/ True-False
+Bài đọc 2: (TL) - Qs & Qs/ Gap-fill/ complete a summary
IV/ WRITING (TL, 2,5 điểm)
-Hoàn thành câu: 4 câu x 0,25 = 1 điểm
+Sentence transformation
+Sentence completion
+Guided sentence building
-Viết theo chủ đề có gợi ý (Topic guidelines) : 6 câu x 0,25 = 1,5 điểm
V/ LISTENING (TN/TL, 4 câu x 0,25 = 1 điểm)
*****The end*****

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×